خنداندن‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬قيمتي؟

 شكوه هاي‭ ‬چند‭ ‬رزمنده‭ ‬درباره‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬
اين‭ ‬نه‭ ‬نقدي‭ ‬سينمايي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬اثري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬نقد‭ ‬چنداني‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬شخصيت‭ ‬روحاني،‭ ‬مرتضي‭ ‬و‮...‬‭ ‬ظريف‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬احترام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬متظاهرانه‭ ‬و‭ ‬سوءاستفاده گر‭ ‬نقشي‭ ‬كه‭ ‬شريفي‮ ‬نيا‭ ‬ايفا‭ ‬كرد‭ ‬هم‭ ‬جاي‭ ‬تقدير‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬است‮.‬‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اختلاف‭ ‬سليقه اي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمكي‭ ‬دارم،‭ ‬پيشترها،‭ ‬دغدغه هايش‭ ‬برايم‭ ‬قابل‭ ‬احترام‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬يش‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬هيچ‭ ‬احترامي‭ ‬برنمي‮ ‬انگيزد،‭ ‬نه‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬حرمتي‭ ‬كنم،‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬ادبيات‭ ‬خود‭ ‬ده نمكي‭ ‬چيزي‭ ‬بنويسم‮.‬‭ ‬من‭ ‬حفظ‭ ‬حرمت‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬واجب‭ ‬مي‮ ‬دانم،‭ ‬اما‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬را‭ ‬فيلم‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬تا‭ ‬برايش‭ ‬نقد‭ ‬بنويسم‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬مي‮ ‬آيد،‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬درد دل‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬درد كشيده‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬نگارنده‭ ‬گفته اند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬از‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬ده نمكي‭ ‬كم‭ ‬تجليل‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬كم‭ ‬هم‭ ‬تعريف‭ ‬نكرده اند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬كجاي‭ ‬عالم‭ ‬برنمي‮ ‬خورد‭ ‬اگر‭ ‬صداهايي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬نسل‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬حرف‭ ‬بزند‮.‬‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬صداي‭ ‬گريه اش‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬كند‭ ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬كار‭ ‬ده نمكي‭ ‬به‭ ‬خاطره‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬او‭ ‬قهقهه‭ ‬مي‮ ‬زنند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬آنهاست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬نويسم‭ ‬و‭ ‬قهرا‭ ‬حرف هاي‭ ‬تند‭ ‬مدافعان‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمكي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬گوش‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬باكي‭ ‬نيست،‭ ‬بغض‭ ‬آن‭ ‬رزمنده‭ ‬سابق‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬ارزش‭ ‬دارد،‭ ‬پس‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬پس‭ ‬بسم ا‮...‬‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‮.‬
‭ ‬ديگران‭ ‬خنديدند،‭ ‬ريسه‭ ‬رفتند،‭ ‬من‭ ‬اما،‭ ‬سكوت‭ ‬كردم،‭ ‬بغض‭ ‬كردم،‭ ‬گريستم‮.‬‭ ‬گريستم‭ ‬بر‭ ‬حرمت‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬مردانگي‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬چه‭ ‬كه‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬آنها،‭ ‬با‭ ‬ياد‭ ‬آنها،‭ ‬ياد‭ ‬شعر‭ ‬كاظمي‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬تلخ‭ ‬سروده اش؛‭ ‬‮...‬‭ ‬سنگ‭ ‬گور‭ ‬شهدا،‭ ‬سنگ‭ ‬ترازو‭ ‬شده‭ ‬است‮...‬‭ ‬سنگ‭ ‬ترازو،‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ناميزان‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬ميزان‮!‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬ياد‭ ‬قزوه‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬دسته گل ها‭ ‬دسته،‭ ‬دسته‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬از‭ ‬يادها‮...‬‭ ‬گريه‭ ‬كن‭ ‬اي‭ ‬آسمان‭ ‬در‭ ‬مرگ‭ ‬توفان زارها‮...‬‭ ‬ببخشيد‮.‬‭ ‬باز‭ ‬ياد‭ ‬تجارت‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬تجارت‮.‬‭ ‬خب‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬تجارت‭ ‬كند‭ ‬برود‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬تجارت‮.‬‭ ‬تجارت‭ ‬هم‭ ‬اسباب‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬آبروي‭ ‬مردان‭ ‬آبرو،‭ ‬خيانت‭ ‬است‮.‬‭ ‬آقاي‭ ‬ده نمكي‭ ‬خيانت‮!‮...‬‭ ‬اين ها‭ ‬گوشه اي‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬صحبت هاي‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بغض‭ ‬در‭ ‬گلو‭ ‬صحبت‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬حضور‭ ‬‮٨٢‬‭ ‬ماهه اش‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وسط‭ ‬آورده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بگويد،‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬سنخيتي‭ ‬با‭ ‬جبهه‭ ‬ندارد‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جنس‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬يافت‭ ‬شوند‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬گردان‭ ‬بودم،‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬عمليات‭ ‬بودم،‭ ‬امدادگر‭ ‬بودم،‭ ‬تخريب چي‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬‮«‬اشنويه‮»‬‭ ‬تا‭ ‬دهانه‭ ‬‮«‬فاو‮»‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گشتم‭ ‬اما‭ ‬نديدم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جنس‭ ‬آدم ها‭ ‬را‮...‬
‭ ‬مسخره‭ ‬كردن‭ ‬جنگ،‭ ‬هنر‭ ‬نيست‭ ‬آقاي‭ ‬ده نمكي‮!‬‭ ‬وگرنه‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬هنرمندترها‭ ‬هم‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬اثر‭ ‬شما‭ ‬اگرچه‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬فيلم‭ ‬كرد،‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خنداند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬فيلم،‭ ‬هيچ‭ ‬ارزشي‭ ‬نداشت‭ ‬كه‭ ‬آدم‭ ‬بخواهد‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬فيلم‭ ‬بپردازد‮.‬‭ ‬نقدها‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مضمون‭ ‬فيلم‭ ‬برد‮.‬‭ ‬مضموني‭ ‬كه‭ ‬انگار‭ ‬بيگانه اي‭ ‬كوك‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بيگانه‭ ‬با‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬نه‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمكي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬خاك‭ ‬خورده‭ ‬آن‭ ‬وادي‭ ‬مقدس‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬رزمنده‭ ‬سابق‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬تاكيد‭ ‬داشت‭ ‬شايد‭ ‬اگر‭ ‬همين‭ ‬فيلم‭ ‬را‭ ‬ديگري‭ ‬ساخته‭ ‬بود،‭ ‬مسعود‭ ‬ده نمكي‭ ‬از‭ ‬اولين‭ ‬كساني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پرده اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سردر‭ ‬سينماها‭ ‬پايين‭ ‬مي‮ ‬كشيد.ماجراي‭ ‬تقابل‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬دوستانش‭ ‬با‭ ‬مقوله اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سينما‭ ‬روشن تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬بازگويي‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬موضع گيري‮ ‬هايش‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نشريات‭ ‬شلمچه‭ ‬و‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬ثبت‭ ‬تاريخ‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬حالا‭ ‬چه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد؟
‭ ‬اگر‭ ‬خنداندن‭ ‬هدف‭ ‬است،‭ ‬جور‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬خنداند،‭ ‬كاش‭ ‬دست اندركاران‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬حداقل‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مديري‮»‬‭ ‬هنرمند‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬شب هاي‭ ‬برره‮»‬‭ ‬مي‮ ‬ساختند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬گيشه‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬است‭ ‬باز‭ ‬راهكارهاي‭ ‬زيادي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬نيست‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬افتخارات‭ ‬اين‭ ‬ملت‭ ‬هزينه‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬جز‭ ‬هزينه‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سرمايه‭ ‬ملي‮-‬‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬انساني‭ ‬راهي‭ ‬بلد‭ ‬نيستند،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬مناقشات‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬تسويه حساب هاي‭ ‬جناحي،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سينما‮...‬‭ ‬خدا‭ ‬آخر‭ ‬و‭ ‬عاقبت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خير‭ ‬بگذراند‮...‬‭ ‬اينها‭ ‬باز‭ ‬قطعه هايي‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬دردگفته هاي‭ ‬يك‭ ‬رزمنده‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬گريسته‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬تماشاي‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮».‬
‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬جبهه‭ ‬فقط‭ ‬حاجي‭ ‬و‭ ‬سيد‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬ديده ام،‭ ‬جبهه،‭ ‬آينه‭ ‬جامعه‭ ‬بود،‭ ‬بستر‭ ‬زندگي‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬پستي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بلندي‮ ‬هايش‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬اخراجي‮ ‬ها‭ ‬ديدم،‭ ‬سنخيتي‭ ‬با‭ ‬جبهه‭ ‬نداشت‮.‬‭ ‬يا‭ ‬لااقل‭ ‬من‭ ‬نديدم‮.‬‭ ‬نديدم‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬راست‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬آموزش‭ ‬دهند‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬سال هاي‭ ‬آخر‭ ‬جنگ‭ ‬كه‭ ‬آموزش‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬نيروها،‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬ساخته‭ ‬مي‮ ‬شدند،‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬مي‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬همه‭ ‬كادر‭ ‬آموزشي‭ ‬همراهشان‭ ‬نبودند‭ ‬و‭ ‬فرمانده شان،‭ ‬بلكه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬ميان‭ ‬واحدها‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‮ ‬شدند،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬ده نمكي‭ ‬بايد‭ ‬بداند‮.‬‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬هم‭ ‬اين جوري‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬نمي‮ ‬زدند،‭ ‬اين جوري‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬رهايي‭ ‬كار‭ ‬نمي‮ ‬كردند‮.‬‭ ‬اين جوري‭ ‬هم‭ ‬روي‭ ‬ميدان‭ ‬مين‭ ‬نمي‮ ‬رفتند‮.‬‭ ‬ده نمكي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شيوه‭ ‬جنگ‭ ‬ماهر‭ ‬عبدالرشيد‭ ‬پيشترها‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬بهتر‭ ‬مي‮ ‬داند،‭ ‬با‭ ‬نيروهاي‭ ‬مكار‭ ‬عبدالرشيد،‭ ‬اين گونه‭ ‬نمي‮ ‬شد‭ ‬جنگيد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬ديگر؛‭ ‬ما‭ ‬هيچ گاه‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬طنز‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬سينماي‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬مخالف‭ ‬نيستيم‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬لودگي‮ ‬ها‭ ‬مشكل‭ ‬داريم‮.‬‭ ‬والا‭ ‬‮«‬ليلي‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬است‮»‬،‭ ‬تجربه اي‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬خيلي‭ ‬هنرمندانه تر‭ ‬از‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خط‭ ‬داستاني‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬سير‭ ‬كمال‭ ‬افراد‭ ‬پذيرفتني‮ ‬تر‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬نقد‭ ‬خود‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬مشكل‭ ‬نداريم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تحريف‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬حساسيم‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬آن‮.‬‭ ‬زير‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬پرچم‮.‬‭ ‬اينها‭ ‬هم‭ ‬گفته هاي‭ ‬نسل‭ ‬آتش‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آنها‭ ‬گيشه ها‭ ‬تصاحب‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬خاكريزها‭ ‬تا‭ ‬فتح‭ ‬گيشه‭ ‬را‭ ‬ده نمكي‭ ‬پيمود،‭ ‬اما‮...‬‭ ‬انگار‭ ‬اين‭ ‬برادر‭ ‬در‭ ‬جنجال‭ ‬زيستن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ارزش ها،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬نشريه،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬خيابان،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سينما‮.‬‭ ‬ياد‭ ‬مرد‭ ‬نجيب‭ ‬سينماي‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬ابراهيم‭ ‬حاتمي‮ ‬كيا‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬عميق‭ ‬شهيد‭ ‬آويني‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬ابراهيم‭ ‬را‭ ‬ققنوسي‭ ‬خواند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميانه‭ ‬آتش‭ ‬خانه‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‮«‬از‭ ‬كرخه‭ ‬تا‭ ‬راين‮»‬‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬واقعيت‭ ‬خواند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ده نمكي‭ ‬يا‭ ‬صفر‭ ‬است،‭ ‬يا‭ ‬صد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬بر‭ ‬‮٩٩‬‭ ‬عدد‭ ‬ديگر،‭ ‬يك جا‭ ‬قلم‭ ‬قرمز‭ ‬كشيده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اميدوارم‭ ‬او‭ ‬تحمل‭ ‬شنيدن‭ ‬اين‭ ‬حرف ها‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬عاقبت‭ ‬تندروي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حوزه‭ ‬اي‭ ‬مي‮ ‬ترسم‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سينما‮.‬
‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬برخلاف‭ ‬نظر‭ ‬ده نمكي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬داوران،‭ ‬فيلمش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانه هاي‭ ‬سيمرغ‭ ‬بنشانند،‭ ‬اگر‭ ‬جايزه‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬من‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬عدالت‭ ‬داورها‭ ‬شك‭ ‬مي‮ ‬كردم‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬سينمافهمي‮ ‬شان‮.‬‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬‭ ‬فيلم‭ ‬نيست،‭ ‬يعني‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ده نمكي،‭ ‬من‭ ‬بي‮ ‬سواد‭ ‬هم،‭ ‬اين‭ ‬تعداد‭ ‬هنرپيشه‭ ‬توانا‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشتم،‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بازي‭ ‬مي‮ ‬گرفتم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ده نمكي‭ ‬هنري‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬نداد،‭ ‬جز‭ ‬جسارت‭ ‬در‭ ‬حوزه اي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگري‭ ‬سرمي‮ ‬زد،‭ ‬اولين‭ ‬منتقدش‭ ‬ده نمكي‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬وارد‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬شد‮.‬‭ ‬جنجال‭ ‬كرد‭ ‬هم‭ ‬خودش،‭ ‬هم‭ ‬فيلمش‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬گيشه‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬فروش‭ ‬چند‭ ‬ميليوني‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬مبارك‭ ‬آقامسعود‮!‬
‭ ‬حرف‭ ‬كم‭ ‬نيست،‭ ‬اما‭ ‬كم‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬كه‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬زياد‭ ‬مي‮ ‬گويند‮.‬‭ ‬راستي،‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬مختصر‭ ‬را‭ ‬تحرير‭ ‬مي‮ ‬كردم،‭ ‬حجت الاسلام‭ ‬دكتر‭ ‬مرتضوي‭ ‬كياسري‭ ‬بر‭ ‬صندلي‭ ‬داغ‭ ‬از‭ ‬شهدا‭ ‬مي‮ ‬گفت‮.‬‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اروند‭ ‬به‭ ‬دريا‭ ‬پيوست‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فكه‭ ‬با‭ ‬لاله ها‭ ‬پيوند‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬دلاوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬آرپيچي‭ ‬حكايت‭ ‬شمع‭ ‬و‭ ‬پروانه‭ ‬را‭ ‬يك جا‭ ‬سرود‮.‬‭ ‬كاش‭ ‬مسعود‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬را‭ ‬ديده‭ ‬باشد‮.‬
(ص-۷-ادب وهنر)

/ 0 نظر / 121 بازدید