مرد‭ ‬عمل،‭ ‬مثل‭ ‬چمران

چمران‭ ‬را،‭ ‬مصطفي‭ ‬چمران‭ ‬را،‭ ‬شهيد‭ ‬دكتر‭ ‬مصطفي‭ ‬چمران‭ ‬را،‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬هيئت‭ ‬و‭ ‬هيئت‭ ‬ظاهري‭ ‬مي‮ ‬شناسند،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ريشه‭ ‬مي‮ ‬شناسم‭ ‬ مردي‭ ‬كه‭ ‬سرشاخه هايش‭ ‬عارفانه‭ ‬در‭ ‬آ سمان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ميوه هايش‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬فرشتگان‭ ‬مي‮ ‬رسيد،‭ ‬اما‭ ‬ريشه اش‭ ‬در‭ ‬زمين‭ ‬شناخت‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬سرزمين‭ ‬خدايي‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬چمران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬يك‭ ‬مجاهد‭ ‬عارف‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مي‮ ‬شناسم،‭ ‬يك‭ ‬ظلم ستيز‭ ‬در‭ ‬اردوگاه هاي‭ ‬آموزشي‭ ‬مصر،‭ ‬در‭ ‬هيبت‭ ‬يك‭ ‬دانشمند‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬يك‭ ‬رزمنده‭ ‬عارف‭ ‬در‭ ‬‮« ‬پاوه‮»‬‭ ‬در‭ ‬كردستان‭ ‬و‭ ‬سرداري‭ ‬عاشق‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬شسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬پيوسته‭ ‬در‭ ‬‮« ‬دهلاويه‮»‬،‭ ‬چمراني‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬مي‮ ‬شناسم،‭ ‬نه‭ ‬پايبند‭ ‬ميز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬سفره‭ ‬ماندن‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬او‭ ‬‮« ‬ابوذر‮»‬‭ ‬وار‭ ‬زندگي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬‮« ‬ارض ا‮...» ‬را‭ ‬‮« ‬واسعه‮»‬‭ ‬مي‮ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬زماني،‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬عبوديت،‭ ‬تنگ‭ ‬مي‮ ‬يافت‭ ‬به‭ ‬ديار‭ ‬ديگري‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬عبوديت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬ياري‭ ‬عبادا‮...‬‭ ‬خالصانه‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬مايه‭ ‬بگذارد‮.‬‭ ‬‮«‬‭ ‬امل‮»‬‭ ‬لبنان،‭ ‬حاصل‭ ‬‮« ‬عمل‮»‬‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬شخصيت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬عاشقان‭ ‬اهل‭ ‬بيت‭ ‬و‭ ‬ياري‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬مستضعفاني‭ ‬كه‭ ‬امامت‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ميراث‭ ‬خواهند‭ ‬برد‮.‬‭ ‬او‭ ‬مالك‭ ‬اشتر‭ ‬امام‭ ‬موسي‭ ‬صدر‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬همين‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬امام‭ ‬خميني‮.‬‭ ‬او‭ ‬جز‭ ‬خدا‭ ‬نمي‮ ‬ديد‮.‬‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬سال ها‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬ديگر‭ ‬مجاهدان،‭ ‬سال ها‭ ‬‮«‬دار‮»‬‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬مي‮ ‬كشيدند،‭ ‬او‭ ‬سال ها‭ ‬پيش،‭ ‬جنازه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تشييع‭ ‬كرده‭ ‬بود‮!‬‭ ‬گويي‭ ‬جناب‭ ‬مولانا‭ ‬شرح‭ ‬حال‭ ‬مصطفي‭ ‬چمران‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬ بر‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬هستي‭ ‬من‭ ‬جز‭ ‬نام‭ ‬نيست در‭ ‬وجودم‭ ‬جز‭ ‬تو‭ ‬اي‭ ‬خوش‭ ‬كام‭ ‬نيست آري‭ ‬مصطفي‭ ‬چمران‭ ‬به‭ ‬رسالت‭ ‬بنده‭ ‬بودن،‭ ‬فنا‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬بقا‭ ‬يافتن‭ ‬در‭ ‬معشوق،‭ ‬مبعوث‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نوشته هايش‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬‮ «‬توكل‮»‬‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬بلايا‭ ‬و‭ ‬دشواري‮ ‬ها‭ ‬فهميد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اتكا‭ ‬به‭ ‬خداوند،‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬‮« ‬رضا‮»‬‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬جانان‭ ‬پسنديده‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬عاشقانه‭ ‬مي‮ ‬پسنديد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دل‭ ‬خوش‭ ‬مي‮ ‬كرد‮.‬‭ ‬او‭ ‬خود‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬‮« ‬خداي‭ ‬ترا‭ ‬شكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نعمت‭ ‬‮« ‬توكل‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬رضا‮»‬‭ ‬عطا‭ ‬كردي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سخت ترين‭ ‬طوفان ها‭ ‬و‭ ‬خطرناك ترين‭ ‬گرداب ها،‭ ‬آن چنان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اطمينان‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬دادي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سرنوشت‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬پستي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بلندي‮ ‬هايش‭ ‬آشتي‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬تو‭ ‬بر‭ ‬من‭ ‬مقدر‭ ‬كرده اي‭ ‬رضا‭ ‬دادم‮...»‬‭ ‬او‭ ‬حضور‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬خويش‭ ‬احساس‭ ‬و‭ ‬زمزمه‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬‮«‬‭ ‬خدايا‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬خطر‭ ‬مرا‭ ‬تنها‭ ‬نگذاشتي،‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬كوير‭ ‬تنهايي‭ ‬انيس‭ ‬شب هاي‭ ‬تار‭ ‬من‭ ‬شدي‮....‬‭ ‬تو‭ ‬دلم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رضا‭ ‬و‭ ‬توكل‭ ‬مسلح‭ ‬كردي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ابرهاي‭ ‬ابهام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسيري‭ ‬تاريك‭ ‬و‭ ‬وحشتناك‭ ‬مرا‭ ‬هدايت‭ ‬كردي‮»‬‭ ‬آري‭ ‬او‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬حس‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬احساس‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬يارانش‭ ‬منتقل‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬بزرگاني‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬ياران‭ ‬انقلاب‭ ‬مي‮ ‬ساخت‮.‬‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬عظيم الشان‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬پيام‭ ‬تسليت‭ ‬خود‭ ‬شهادت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬‮« ‬انسان ساز‮»‬‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬اورا‭ ‬‮«‬‭ ‬سردار‭ ‬پرافتخار‭ ‬اسلام‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬‭ ‬مجاهد‭ ‬بيدار‮»‬،‭ ‬‮«‬جنگجويي‭ ‬پرهيزگار‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬‭ ‬معلمي‭ ‬متعهد‮»‬‭ ‬خواندند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮«‬خودنمايي‮»‬‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬بود‮...‬‭ ‬آري‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬‮« ‬خدانمايي‮»‬‭ ‬رسيده‭ ‬بود‮...‬‭ ‬اينك‭ ‬برماست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬برگ‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬خود‭ ‬نام‭ ‬اورا‭ ‬نقش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬سرمشق‭ ‬گيريم‭ ‬از‭ ‬بزرگي‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬علم‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دكتراي‭ ‬الكترونيك‭ ‬و‭ ‬فيزيك‭ ‬پلاسما‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬بركلي‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬عالي‮ ‬ترين‭ ‬نمرات‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مديريت‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬توانست‭ ‬بهترين‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬موقعيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬بهترين‭ ‬زندگي‭ ‬منتهي‭ ‬به‭ ‬بهترين‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كرد‭ ‬و‮...‬‭ ‬شهيد‭ ‬شد،‭ ‬شهيد‭ ‬دكتر‭ ‬مصطفي‭ ‬چمران‮!‬(۳۱/۳/۸۶-ص۲)

/ 0 نظر / 102 بازدید