روح برتری طلب

سیاه و سفید(٣٧)

به هم ریخته بود جوان، از این که درگذر زندگی بارها بر زمین خورده است می نالید. می گفت انگار آسمان ها هم به رویم قفل شده است، انگار دعاهایم از زبانم بالاتر نمی رود. انگار سهم من از اجابت، هیچ است. انگار... همچنان از این انگارهای یاس آلود ردیف می کرد و با گفتن هر کدامشان، خود هم جامه ای از یاس می پوشید و در چهره اش هم انگار خطی اضافه می شد. می گفت سفر هم رفتم اما برای وضعیت روحی ام چاره ای نشد و... گفتم عزیز! باید سفر بروی اما سفر زمینی چاره کار نیست تو باید بار سفر بربندی و از خودت بیرون بروی. باید به فهم تازه ای از منطق هجرت برسی و بدانی که هجرت صرفا رفتن از یک سرزمین نیست بلکه رفتن از منطقی است که آن سرزمین را بر آدمی تنگ می کند والا رفتن از سرزمین به تنهایی کفایت نمی کند که اگر می کرد هر به سفر رفته ای «مهاجر» می شد. این بحث را به تاکید ادامه دادم که باید از خودت برون آیی و کاری بکنی و برای این هم نسخه شفابخش سهراب سپهری زنده یاد را برایش خواندم که «دیده را باید شست و جور دیگر باید دید» این جور دیگر دیدن که از یک دیده شسته شده برمی خیزد، آدمی را متحول می کند و به «احسن الحال» می رساند. «احسن الحال» خواستن از «مقلب القلوب والابصار» خاص سال نو نیست برای هر روز نوشدن باید به دنبال احسن الحال بود. گفت وگوی ما ادامه پیدا کرد و او از زمین خوردن نالید که به یادش آوردم «یا علی» گفتن و برخاستن را برای چنین روزهایی گذاشته اند پس باید برخاست پس از هر بار افتادن و این که اصلا برخاستن با افتادن معنا می شود. یعنی باید بیفتی و زمین بخوری تا بتوانی برخیزی. پرواز پرنده هم از زمین آغاز می شود و اگر جبر جاذبه زمین نبود معلوم نیست آیا پرواز معنا می یافت. پس پرواز با جاذبه و برخاستن با افتادن معنا می شود و به گفته استاد نقویان، تا «توپ قلقلی» را به زمین نزنی به هوا نمی رود. این قاعده و نیز سنت خداوندی است یوسف هم که باشی باید به «چاه» بیفتی تا به «جا» برسی. خردمندان روزگار هم از شکست، پل پیروزی می سازند پس به حکم عقل هم وقتی زمین خوردی باید برخیزی و با هوشیاری افزون تر راهت را ادامه دهی... او کمی آرام شد و رفت اما او یک نفر نبود، متاسفانه در جامعه و مخصوصا در میان جوانان کم نیستند کسانی که با اولین بن بست به ناامیدی می رسند و در اولین زمین خوردن انگیزه ای برای برخاستن در خود نمی بینند حال آن که این ناامیدی، این بی انگیزگی و... سم است هم برای فردی که می خواهد به فرداهای بهتر برود و هم برای جامعه ای که اینان باید قوای محرکه موثرش باشند پس باید این سم را هم از باور مردم و هم از جامعه زدود چه کشوری که می خواهد در افق ۱۴۰۴ از کشورهای برتر باشد باید از هم اکنون روح برتری طلبی را در آحاد خود تزریق و آنان را به افرادی شکست ناپذیر و ناشکستنی تبدیل کند...
صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17378 ، تاریخ انتشار 880709

 

/ 0 نظر / 114 بازدید