سرمایه گذاری در پناه امنیت قضایی


امنیت، ارزش حیاتی دارد، یعنی برای درک عظمت امنیت باید ارزش حیات را فهمید و کیست که لحظه ای به تأمل بنشیند و در نیابد ارزش زندگی را و لذت زیستن را؟ خب، اگر امنیت نباشد، حیات هم با مخاطراتی مرگ آور مواجه می شود و این را این روز ها در کشور های همسایه خیلی خوب می شود فهمید. حتی شنیدن و خواندن خبر های آن هم انسان را به اهمیت امنیت واقف می کند. این را عرض کردم تا بگویم که امنیت ، اگر چه قله آن، همان است که با شنیدن این کلمه، به عنوان اولین ما به ازا، در ذهن می نشیند اما امنیت شقوق دیگری هم دارد از جمله امنیت همان چیزی که در قران هم در کنار « انفس» قرار گرفته است در بحث جهاد، یعنی امنیت مال، چه مال مردم هم مثل جان شان واجب الحرمه است و همانگونه که کسی حق ندارد خون دیگران را هدر بداند، حق ندارد به تعدی، پا روی مال مردم هم بگذارد و این یعنی باید در کنار امنیت جانی، امنیت مالی هم مورد توجه باشد. این امنیت مالی هم خود دارای شقوق و شعوبی است از جمله، « امنیت قضایی» که در این نوشتار بدان توجه ویژه داریم که همه می دانند سرمایه در زمینی می نشیند که امن باشد و پر بیراه نیست اگر سرمایه را به پرنده ای تشبیه کنیم که از این شاخه به آن شاخه می پرد و تا زمین را امن نیابد، پا به آن نمی گذارد اما اگر دید که در کنار دانه، دامی نیست و تیری نیست و شکاری نیست، می نشیند و زمین را هم آباد می کند. پر بیراه نیست اگر بگوئیم که سرمایه از پرنده هم حساس تر و هوشیار تر است و تا ما به ازا نگیرد، بر زمین نمی نشیند. این هوشیاری شایسته می طلبد تا برای بر زمین نشاندن آن، بایستگی های لازم را فراهم کنیم که از جمله آن بایستگی ها، امنیت قضایی است. این هم برای سرمایه گذاری های کلان لازم است و هم برای سرمایه گذاری های خرد. کسی که می خواهد برای زندگی هم خانه ای تهیه کند نیازمند امنیت قضایی است به گونه ای که وقتی معامله ای انجام می دهد و ملکی می خرد، حق اش محفوظ بماندند و فردا رپز، دیگری پیدا نشود و با سند و کاغذ، مدعی مالکیت ملک خریداری شده توسط او بشود. چیزی که بارها در باره آن خوانده این و بارها ماجراهایی آفریده که ره به صفحات حوادث هم برده است. خوانده ایم و شنیده اند آنان که اهل خواندن هم نیستند که گاه برای یک ملک، چند نفر با سند ادعای مالکیت کرده اند! البته بعد، قانون پنجه بر یقه کلاه برداران مشت شده و آنان را به پشت میله های محلی کشانده است اما افراد فراوانی ، مال باخته اند و بدتر از آن، دچار چنان فشار های خرد کننده روحی شده است که گاه عمرشان به دنیا نمانده است تا احقاق حق خویش را ببینند اما اگر در منطقه ای از همان ابتدای کار، « امنیت قضایی» و استنادات حقوقی، دقیق و روشن باشد، هم اعتماد مردم جلب می شود و منطقه به آبادانی می رسد و هم چالش های فرساینده حقوقی، شکل نمی گیرد که بسیاری را با مشکل مواجه کند. این امنیت که باشد، سرمایه گذاران کلان هم رغبت پیدا می کنند الآن سر مایه بر سرشاخه مانده را به روی زمین آورند. چنین که شد، سفره ای پهن می شود که فقیر و غنی، می توانند سر آن بنشینند و مطابق توش و تلاش خود لقمه برگیرند. یعنی در فرایند جاری شدن سرمایه و زایا شدن آن، « همه» سود می کنند بی آنکه کسی ضرر کند، به دیگر عبارت، امنیت قضایی، می تواند همه را در شرایط « برد - برد » قرار دهد و نفع همه را تضمین کند. هر منطقه ای که با این منطق پیش برود و امنیت را برای خود فراهم کند می تواند نفع خود و اهالی خود را هم افزایش دهد. حتی علاوه بر آن، امنیت روانی اهالی خود را هم افزایش دهد. برخی مناطق البته در کنار توجه به زیرساخت های عمرانی، به این زیرساخت امنیت قضایی هم عنایت ویژه داشته ام. به گونه ای که کمتر کسی به یاد دارد پس از معامله و سرمایه گذاری در منطقه، با چالش مواجه شود چه رسد که مشکل، گریبانش را بگیرد. منطقه ای چنین، با امنیت سرمایه گذاری و داد و ستد، به فردا های روشن خواهد رسید. این هم نتیجه منطقی یک فرایند علمی است.


خراسان / شماره : 19771 / شنبه ۱۲ اسفند-۱۳۹۶/ صفحه6/ ویژه الهیه


 

http://khorasannews.com/?nid=19771&pid=6&type=0


/ 0 نظر / 113 بازدید