نو باید شد در مقدم نوروز

برای داشتن زندگی خوب، در کنار همه امکانات و حتی قبل از آن نیازمندِ "فرهنگِ متعالی" هستیم. فرهنگ اگر باشد می تواند جای نداشته ها راهم –حتی- به نوعی پر کند. می تواند ما را به سمتی هدایت کند که با داشته های موجود، به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم.اما اگر فرهنگ، نباشد، همه داشته های دیگر هم نمی تواند برای انسان یک زندگی سالم را سامان دهد چه رسد به زندگی آرمانی. اینکه در آموزه های دینی و حتی افواه مردم این همه بر فرهنگ تاکید می شود برای این است که زندگی سالم و زیست مومنانه بدون فرهنگ، غیر ممکن است . فرهنگ البته با همه رفعت بنایش از همین رفتار های به ظاهر کوچک شکل می گیرد که چون خشت در بنای شخصیتی انسان می نشیند. فرهنگ دانستن و به کار بردن دانسته هاست و مثلا؛فرهنگ یعنی: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست بلکه نشانه اقتدار شخصیتی است. انسان مقتدر وقتی می بیند که قدمی نا به جا برداشته است، ضمن عذر خواستن، قدم ، پس می کشد اما انسان های ضعیف، فرصت عذر خواهی هم به خود نمی دهند و در همان رفتار اشتباه خود ، به مرداب دچار می شوند و عاقبت دست و پا زدن در مرداب را همه می دانیم که چه مرگ دردناکی است .

فرهنگ یعنی: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند و انسانِ عاقل، هرگز بار سنگین و بد بو و سلامت کش را مدام به شانه نمی کشد و در دل، که خانه میهمانی عشق و اریکه خداوندی است، نه زباله می ریزد و نه شیطان را اجازه ورود می دهد چه رسد که برایش تخت و تاج هم فراهم کند. دیده ایم و می دانیم که اهل کینه ، بیش از همه خود را می آزرند. قبل از همه خود را زخم می زنند و در نهایت هم آنچه در هم شکسته می شود خودشان هستند. کاش یادمان بماند این روز ها که در مقدم نوروز، خانه تکانی می کنیم و فرش می شوییم و در و پنجره را پاک می کنیم، یک سصری هم به دل مان بزنیم و دل تکانی کنیم. این می تواند ما را سبکبال تر از همیشه به استقبال نوروز ببرد که آمده است تا روز ها و روزگاران ما را نو کند. حیف است در نو شدن طبیعت و در گل افشانی زمین ما در کهنگی قهر ها و کینه ها بمانیم. حیف است به سادگی یکی از مولفه های مانایی نوروز که تازه شدن دیدار ها و دل هاست را به شکست بکشانیم که غرامت این شکست، درهم شکسته شدن خود ما خواهد بود.باری، نوروز در راه است. با دل پاک و چشم پاک و به کوری چشم آنانی که نگاه ناپاک دارند بر محمد و آلش درود فرصتیم و نو شویم تا نوشود جهان برای ما و نوروزمان نیز شکوفا تر از همیشه جان و جهان را بنوازد.....

ب / شماره 3582 / شنبه 19 اسفند 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 111 بازدید