صلی ا... علیک یا رسول ا...

خروش زائران و مجاوران رضوی در دفاع از حریم رسول مهربانی
جمعه، یک روز متفاوت است، همیشه و متفاوت تر بود دیروز ... دیروز، ملت، امت شده و شوق انتظار به غیرت پاسداری بدل شده بود و مردم، زن و مرد، پیر و جوان و حتی خردسالان آمده بودند تا بزرگ ترین مرد تاریخ و اشرف مخلوقات را حریم بانی کنند. دیروز، یک جمعه متفاوت بود و مردم هم متفاوت آمده بودند. هم چشمان به باران نشسته شان متفاوت بود و هم پیشانی هایشان که به امضای غیرت، شکوهی مضاعف یافته بود. لب هایشان فریاد برائت را رساتر از همیشه فریاد می کرد، برائت از مشرکین، برائت از زشت خویان، برائت از شیطان صفتانی که نه دین، که آزادگی هم ندارند. دیروز، دست ها هم متفاوت تر از همیشه گره می شد، به گاه فریاد مرگ بر آمریکا. گویی ابابیل ها را مانند شده بودند در سنگباران سپاه ابرهه؛ که او آمده بود خانه خدا را خراب کند و امروز نوادگان او می خواهند حرمت رسول خدا(ص) را بشکنند اما... دیروز، یک جمعه متفاوت بود، با مردمانی که متفاوت تر از همیشه به نماز آمده بودند و اراده شان در حرمت بانی رسول مکرم(ص) تفسیر امروزین «والله مُتِمُّ نوره و لوکره الکافرون» بود. پس از آن که فیلم  سازان شیطانی «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم» را دستور کار خویش قرار دادند اما ... دیروز، یک جمعه متفاوت بود و مردمان متفاوت تر از همیشه آمده بودند و در خانه امام رضا(ع) این تفاوت چشمگیرتر بود.....
خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/06/25 شماره انتشار 18217 /صفحه۴و۵
/ 0 نظر / 88 بازدید