در روزه کله گنجشکی دعایم کن کوچولو!

برای من دعا کن کوچولو

برای من

برای ما

اصلا برای همه دعا کن

با همین لب هایی که

در روزه کله گنجشکی

خشکیده است

با همین دست هایی که

در سحر

به ناز

لقمه های کوچک

از سفره سحری

و سحوری

برمی داشتی

برای من

برای ما

برای همه دعا کن

با همین دلی

که در کوچکی بزرگی می کند

و عشق بزرگ

را با افتخار میزبان است

دعا کن

برای بازگشت باران

برای مهربان شدن یاران

برای تجلی قرآن

برای تعالی ایمان

برای عزت ایران

آی کوچولو!

تو را اگر جسم کوچک است

اما جان بزرگ است

و ایمان نیز هم

من در پیکر کوچکت

ایمان را

و عشق را

قامت کشیده می بینم

که هزار سرو را

به تماشا می خواند

و هزار فرشته را

تا بفهمند

«انی اعلم مالاتعلمون» را

که انسان

با روزه

به راز بندگی می رسد

و بزرگ می شود

حتی با روزه کله گنجشکی

 

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/04/24 شماره انتشار 18453 /صفحه اول و۶/جامعه

/ 0 نظر / 92 بازدید