مسكن،‭ ‬درد‭ ‬بي‮ ‬مسكّن‮!‬


خدا‭ ‬به‭ ‬داد‭ ‬بي‮ ‬خانه ها‭ ‬برسد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روزگار‭ ‬مسكن‮.‬‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬مسكّني‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬تسكين‭ ‬درد‭ ‬آن‭ ‬پيدا‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬درمان‮!‬‭ ‬لطف‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬مصوبه اي‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬روش‭ ‬پرداخت‭ ‬وام‭ ‬مسكن‭ ‬گذراند،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬گرهي‭ ‬بر‭ ‬گره‭ ‬گرفتاران‭ ‬افزوده‭ ‬شود‮.‬‭ ‬چه‭ ‬سپرده گذاراني‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬دريافت‭ ‬وام‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬فقط‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬همين‭ ‬ارديبهشت‭ ‬ماه‭ ‬وقت‭ ‬دارند،‭ ‬وام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬‮٢١‬‭ ‬ميليون‭ ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬‮٦‬‭ ‬ميليون‭ ‬بگيرند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬شرايط‭ ‬تازه‭ ‬شامل‭ ‬حالشان‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬دوره‭ ‬انتظار‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬طي‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬وام‭ ‬بگيرند‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬گره‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گره‭ ‬بردارند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬گره‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كنند،‭ ‬اما‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬بنگاهدار‭ ‬در‭ ‬قاسم آباد‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬دارنده‭ ‬امتياز‭ ‬وام‭ ‬مراجعه‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خانه اي‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬وام‭ ‬بودند‮!‬‭ ‬خب‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سيل‭ ‬تقاضا‭ ‬توقع‭ ‬داريد‭ ‬قيمت‭ ‬مسكن،‭ ‬ساكن‭ ‬شود؟‭ ‬راستي‭ ‬براي‭ ‬طراحان‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬چه‭ ‬دعايي‭ ‬بايد‭ ‬كرد؟‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬كه‭ ‬قيمت ها‭ ‬چنين‭ ‬افسارگسيخته‭ ‬سير‭ ‬صعودي‭ ‬دارد؟‭ ‬گزارش‭ ‬گراني‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬هجوم‭ ‬دارندگان‭ ‬امتياز‭ ‬وام‭ ‬براي‭ ‬فروش‭ ‬امتياز‭ ‬و‭ ‬نااميد‭ ‬شدن‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬خريد‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬اراك‭ ‬را‭ ‬روز‭ ‬سوم‭ ‬ارديبهشت‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬خوانديد‮.‬‭ ‬ماجراي‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬در‭ ‬بيرجند‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬با‭ ‬تهران،‭ ‬كورس‭ ‬گذاشته‭ ‬است‮.‬‭ ‬عين‭ ‬نوع‭ ‬انتخاب‭ ‬سياسي‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬كه‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬تهران‭ ‬هم‭ ‬افق‭ ‬است‮!‬‭ ‬حالا‭ ‬قصه‭ ‬مسكن‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬شده‭ ‬است.آرزو‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بر‭ ‬جوانان‭ ‬عيب‭ ‬نبود،‭ ‬حداقل‭ ‬ضرب المثل‭ ‬فارسي‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬اوضاع‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬رويه‭ ‬بازار‭ ‬آرزوي‭ ‬خانه دار‭ ‬شدن‭ ‬براي‭ ‬جوانان‭ ‬هم‭ ‬عيب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬غيرممكن‮.‬‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬آپارتمان‭ ‬‮٥٧‬‭ ‬متري‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬ميليون‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬كارگرش‭ ‬‮٠٨١‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كارمندش‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬حدود،‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬‮«‬تصور‮»‬‭ ‬كرد‭ ‬بشود‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬كارگري‭ ‬و‭ ‬كارمندي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جاده‭ ‬شرافت‭ ‬به‭ ‬‮«‬خانه‮»‬‭ ‬رسيد؟‭ ‬حالا‭ ‬حق‭ ‬نمي‮ ‬دهيد‭ ‬كه‭ ‬بگوييم‭ ‬اين‭ ‬آرزو،‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬جوانان‭ ‬عيب‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬اين‭ ‬جوانان‭ ‬حق‭ ‬ندارند‭ ‬بپرسند‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬وعده‭ ‬تركيدن‭ ‬حباب‭ ‬قيمت‭ ‬مسكن؟‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬قول هاي‭ ‬آن‭ ‬چناني‭ ‬حضرات؟‭ ‬حق‭ ‬ندارند‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬نرخ‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬زندگي،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬تلخ‭ ‬برسند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬هزار‭ ‬وعده‭ ‬خوبان،‭ ‬يكي‭ ‬وفا‭ ‬نكند»؟‭ ‬حتي‭ ‬وعده هاي‭ ‬شيرين‮!‬‭ ‬حتي‭ ‬وعده هاي‭ ‬نفتي‭ ‬مسئولان‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬سفره ها‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬عدالت‭ ‬رنگين‭ ‬كند؟‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬شد؟‭ ‬چرا‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬ايستاده ايم‭ ‬كه‭ ‬داشتن‭ ‬يك‭ ‬آپارتمان‭ ‬براي‭ ‬جوان‭ ‬اراكي،‭ ‬تهراني،‭ ‬مشهدي،‭ ‬بيرجندي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬هرجاي‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬آرزوي‭ ‬دست‭ ‬نيافتني‭ ‬تبديل‭ ‬شود؟هر‭ ‬مسابقه اي‭ ‬كه‭ ‬بخواهد‭ ‬برگزار‭ ‬شود،‭ ‬كلي‭ ‬آيين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬كلي‭ ‬هم‭ ‬ناظر‭ ‬و‭ ‬داور‭ ‬تا‭ ‬كسي‭ ‬خطا‭ ‬نكند‭ ‬به‭ ‬ديگري‭ ‬پشت‭ ‬پا‭ ‬نزند،‭ ‬دوپينگ‭ ‬نكند،‭ ‬اخلاقي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اما‭ ‬انگار‭ ‬مسابقه‭ ‬قيمت‭ ‬مسكن،‭ ‬نه‭ ‬آييني‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مقرراتي،‭ ‬نه‭ ‬داوري‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ناظري‮.‬‭ ‬دوپينگ‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬پشت‭ ‬پا‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬زند؛‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ارزش هاي‭ ‬انساني‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬انسان ها؛‭ ‬مسئولان‭ ‬اما،‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كنند؟يادم‭ ‬هست‭ ‬قديم ترها‭ ‬در‭ ‬آموزه هاي‭ ‬اسلامي‭ ‬مي‮ ‬خواندم‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬زميني‭ ‬مي‮ ‬خرد‭ ‬تا‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬عمراني‭ ‬نكند،‭ ‬حق‭ ‬ندارد‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬افزون تري‭ ‬بفروشد‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬عرف‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬اقتصادي‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامي‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬است؟جوابش‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬دانيم‮.‬
‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬آن‭ ‬بنگاهدار‭ ‬بيرجندي،‭ ‬وقتي‭ ‬كسي‭ ‬زميني،‭ ‬خانه اي‭ ‬مي‮ ‬خرد،‭ ‬كسي‭ ‬نمي‮ ‬گويد‭ ‬گران‭ ‬خريده اي،‭ ‬بلكه‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬چند‭ ‬مي‮ ‬گيري‭ ‬بفروشي‮!‬فكر‭ ‬نمي‮ ‬كنيد‭ ‬حالا‭ ‬بايد‭ ‬يك‭ ‬چيزي‭ ‬بدهيم‭ ‬تا‭ ‬برايمان‭ ‬گريه‭ ‬كنند‮!‬‭ ‬گريه‭ ‬بر‭ ‬آموزه هاي‭ ‬ديني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬غريب‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گريه‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ناپرهيزي‭ ‬اخلاقي‭ ‬دچار‭ ‬شده ايم‮.‬‭ ‬بگذريم،‭ ‬اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬با‭ ‬صداي‭ ‬بلند‭ ‬بپرسيم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬وعده ها؟‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬قول ها‭ ‬براي‭ ‬كنترل‭ ‬قيمت‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬مسكن؟‭ ‬قيمت‭ ‬زمين‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬مي‮ ‬زند‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬مردم‭ ‬هست؟(ص-۶)

/ 0 نظر / 117 بازدید