سرهايي‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬كلاه‭ ‬مي‮ ‬ماند

‮"‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬تا‭ ‬زور‭ ‬بالاي‭ ‬سر‭ ‬ما‭ ‬نباشد،‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬تمكين‭ ‬نمي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬تابع‭ ‬قدرت‭ ‬برتر‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬مغلوب‭ ‬شدن‭ ‬مي‮ ‬پذيريم‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬پشت‭ ‬اين‭ ‬چهره‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬داشتني،‭ ‬يك‭ ‬چهره‭ ‬عصيانگر‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬مي‮ ‬گويند‮...‬‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬نمي‮ ‬خواهم‭ ‬اين ها‭ ‬را‭ ‬بشنوم‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬باور‭ ‬كنم‭ ‬من‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬جامعه اي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬انديشمند‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬اهل‭ ‬انديشه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬قبيله اي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شاعر‭ ‬دارد،‭ ‬قطعاً‭ ‬بايد‭ ‬بهره مند‭ ‬از‭ ‬شعور‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬بالا‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬خواهان‭ ‬خوبي‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬هستند‭ ‬قطعاً‭ ‬خوبي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خواهند‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردنش‭ ‬تلاش‭ ‬هم‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه،‭ ‬دشواري‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬خواهند‭ ‬خريد‭ ‬تا‭ ‬جان‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬سلامت‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬اما‮...‬
‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬خيابان ها،‭ ‬قصه اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تك‭ ‬تك‭ ‬واژه هايش‭ ‬تلخ‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬ستيز‭ ‬با‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قانون‮.‬‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مدبرانه‭ ‬خوانده‭ ‬نشود،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تلخ تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬واژه ها‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رو‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬دفتر‭ ‬مركزي‭ ‬روزنامه‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬منطقه‭ ‬طلاب‭ ‬مشهد،‭ ‬چشم‮ ‬‭ ‬گرداندم‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬جستم‭ ‬ميزان‭ ‬قانون مداري‭ ‬موتورسواران‭ ‬را،‭ ‬و‭ ‬كلاه‭ ‬ايمني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬گذراندم‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬گرفتم‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬قانون گرايي‭ ‬در‭ ‬ما‭ ‬چقدر‭ ‬نابه سامان‭ ‬است‮!‬‭ ‬شما‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنيد‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬موتور‭ ‬سواران‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬روشن‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كردند،‭ ‬‮٠٨‬‭ ‬درصد؟‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬درصد‮...‬‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬درصد‮...٠٤‬‭ ‬درصد‮...‬‭ ‬بگذاريد‭ ‬آماري‭ ‬كه‭ ‬گرفتم‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬عرض‭ ‬كنم،‭ ‬‮٧٦٢‬‭ ‬موتورسوار‭ ‬كلاه‭ ‬ايمني‭ ‬نداشتند.‮٨‬‭ ‬نفرشان‭ ‬هم‭ ‬كلاه‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬چراغ‭ ‬جلوي‭ ‬موتور‭ ‬گذاشته‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬پليس‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬تذكر‭ ‬داد‭ ‬در‭ ‬شعاع‭ ‬ديد‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬‮٣١‬‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬كلاه‭ ‬داشتند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬خودتان‭ ‬حساب‭ ‬كنيد‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬مي‮ ‬كردند،‭ ‬بگذريم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬موتورسواران‭ ‬هنوز‭ ‬پشت‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬ايستادن‭ ‬را‭ ‬متضاد‭ ‬زرنگي‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬ضريب‭ ‬خطر‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬رد‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بگذريم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬تعداد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شلوغ،‭ ‬تك‭ ‬چرخ‭ ‬مي‮ ‬زنند،‭ ‬مارپيچ‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬رانندگي‭ ‬پرخطر‭ ‬دارند‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬ابوطالب،‭ ‬عامل،‭ ‬شهيد‭ ‬كريمي،‭ ‬شهيد‭ ‬هنرور،‭ ‬هدايت،‭ ‬كشوري،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬بعثت،‭ ‬حساب‭ ‬كردم،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬سر‭ ‬خيابان‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬را‭ ‬ضرب‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شهر‭ ‬كنيد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬متاسف‭ ‬خواهيم‭ ‬شد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قانون گريزي‭ ‬آشكاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مي‮ ‬بينيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬قصه‭ ‬در‭ ‬يزد،‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬همدان‭ ‬هم‭ ‬همين گونه‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬قصه‭ ‬گاه‭ ‬بدتر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‮...‬‭ ‬
‮"‬‭ ‬بنده‭ ‬خدايي‭ ‬مي‮ ‬گفت،‭ ‬گيريم‭ ‬پليس‭ ‬برخورد‭ ‬نكند،‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬براي‭ ‬محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حوادث‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مهيا‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬پرسيد‭ ‬آيا‭ ‬اگر‭ ‬زمستان‭ ‬پزشك‭ ‬نگويد،‭ ‬لباس‭ ‬گرم‭ ‬نمي‮ ‬پوشيم؟
‮-‬‭ ‬پس‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬رعايت‭ ‬قانون،‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬بايد‭ ‬كلاه‭ ‬ايمني‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬بگذاريم،‭ ‬حالا‭ ‬چه‭ ‬پليس‭ ‬طرح‭ ‬اجرا‭ ‬كند‭ ‬يا‭ ‬نه،‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬كلاه‭ ‬موتورسوار،‭ ‬مثل‭ ‬كلاه‭ ‬سرباز‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬جنگ‭ ‬لازم‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬خود‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬خويش‭ ‬دوستي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬مراقب‭ ‬سلامتي‭ ‬خود‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬مراقب‭ ‬سلامتي‭ ‬ديگران‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬
راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬مثل‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬دشمني‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬را‭ ‬توان‭ ‬دوستي‭ ‬با‭ ‬ما،‭ ‬مثل‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬دوستي‭ ‬كنيم‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید