کاش اذان از ورزشگاه آزادی پخش نمی شد!

 

می گفت: اذان حرمت دارد. اذان، پیغام خداوند است، به بندگانش. اذان یعنی وقتی آواز شد، همه به تکاپو برخیزند برای دیدار معبود. یعنی این که عشق دیدار یار انسان را از جا بکند اما ... یک شهروند که اذان را از تلویزیون شنیده بود، می گفت: روز یکشنبه وقتی اذان از ورزشگاه آزادی پخش شد از دیدن آن همه آدم که سرجای خود نشسته بودند، حال ناخوشی به آدم دست می داد با خود می گفتم، کاش اذان را از ورزشگاه نشان نمی دادند، تا «بی توجهی به اذان، به پیغام خداوند» در ذهن نقش نبندد اما...

می گفت: در فلان کشور و بهمان دیار، تا بانگ اذان بلند می شود، شاهد یک تکاپو برای رسیدن به نماز هستیم، اما پخش اذان و تصاویر مردم برجا نشسته در ورزشگاه تو ذوق می زد، کاش اذان را با تصاویر تکاپوی مردم برای نماز پخش می کردند...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/09/04 شماره انتشار 18842/صفحه همشهری سلام

/ 0 نظر / 98 بازدید