همیشه حق با مستاجر نیست!

دو کلمه از فرهنگ رفتاری ما کم شده اما انگار کل کتاب را از دست داه ایم . دو کلمه از زندگی ما گم شده اما زندگی ما به هم ریخته است به گونه ای که می توان به جرئت گفت این همه مشکل هم پیامد آن ماجراست. تا آن را پیدا نکنیم هم قصه همین خواهد بود. دو کلمه ای که پیامبر اعظم(ص) بر صفحه اول دفتر رفتار مان نوشت؛« ارحموا ترحموا» اما ...اما قطع شده انگار این سرخط که وضع مان شده این. اگر همه به هم رحم کنیم خیلی از مشکلات حل می شود. این را چند روز پیش به دوستی گفتم که می خروشید به غیرت بر آنچه دیده بود؛ در بنگاه نشسته بودیم که مرد صاحب خانه دست مستاجر را گرفته بود و به غیظ می گفت: وقتی آمدخانه ام را اجاره کرد، زنش حامله بود. گفتم باشد مشکلی نیست اما حالا دوقلو دارند! این را نمی‌توانم تحمل کنم، یا باید اجاره را ببرد بالا یا تخلیه کند! او حتما می دانسته دوقلو داره اما نگفته. مستاجر جوان اما می نالید که نمی دانسته، اصلا نمی توانسته آن زمان بداند ولی صاحب خانه نمی پذیرفت و سخت گرفته بود. گفتم : صاحب خانه بر « ارحموا» خط کشید، خدا بخیر کند بر « ترحموا» که از او دریغ خواهد شد! ذهنم پر بود از اعتراض و دغدغه های مرد که بنده خدای دیگر آمد و گفت: دیگر خانه ام را اجاره نمی دهم. بی چاره ام کرد تا بیرونش کردم آن هم با چهار ماه اجاره ای که نداد و خانه ای که خراب کرد.می‌گفت بیایید ببینید که چه بلایی سر خانه آورده ، ببینید با لوله ها و شیر چه کرده...دیدم این بار مستاجر، به فغان برخاسته است. یاد صحبت های مدیر روابط عمومی یکی از ادارات کل استان افتادم که می گفت از جفای مستاجر که چنان با پدر پیرش رفتار کرده بود که پیرمرد دیگر حاضر نبود خانه را به اجاره دهد و نداد. او می گفت: این را از طرف من بنویسید که « همیشه حق با مستاجر نیست» خیلی وقت ها برخی مستاجر ها چنان پا روی حق می گذارند که گرفتن یقه شان می شود حق مسلم. در این چند روز هم آدم متفاوت از دو سوی ماجرا را دیدم که از هم نا راضی بودند و باز من یاد کلام زندگی ساز رسول خدا افتادم که گویی در همیشه زمان فریاد می شود که ؛ آی آدم ها! ارحموا ترحموا، به هم رحم کنید تا به شما رحم کنند که اگر زنجیره بی رحمی شکل بگیرد همه به عذاب الیم این دنیایی و آن دنیایی دچار می شویم اما اگر "حبل ا... " رحم و شفقت درست شود همه چیز درست خواهد شد. نه موجر سخت خواهد گرفت و نه مستاجر، خانه را با میدان جنگ اشتباه خواهد گرفت. بلکه همه به هم رحم خواهند کرد و خدا بر همه رحمت خواهد آورد. 

خراسان / شماره : 19625 / یکشنبه ۱۲ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=19625&pid=16&type=0

/ 0 نظر / 111 بازدید