حرام خوري

لقمه هاي‭ ‬حرام‭ ‬در‭ ‬جانمان‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شعله هايي‭ ‬كه‭ ‬زبانه‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬زيبايي‮ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬سوزد‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬دل‭ ‬كه‭ ‬دوداندود‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬گواه‭ ‬ماجراست‭ ‬و‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬ظهور‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬متبلور‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬هم‭ ‬نشانه هاي‭ ‬ملموس‭ ‬قصه‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مردي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬خودمان،‭ ‬از‭ ‬فروشنده هاي‭ ‬دوره گرد‭ ‬ميوه‭ ‬خريده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬شما‭ ‬فرض‭ ‬كنيد‭ ‬گيلاس‭ ‬را‭ ‬كيلويي‭ ‬دويست،‭ ‬سيصد‭ ‬تومان‭ ‬ارزان تر‭ ‬از‭ ‬مغازه‭ ‬هم‭ ‬خريده‭ ‬بود‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اتفاقي،‭ ‬ميوه هاي‭ ‬خريداري‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬درترازوي‭ ‬ديگري‭ ‬وزن‭ ‬كردم‭ ‬ديدم‭ ‬كيلويي‭ ‬‮٠٠٢‬‭ ‬گرم‭ ‬سبك تر‭ ‬است‮!‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬فروشنده‭ ‬قيمت‭ ‬كيلوي‭ ‬كامل‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬پنجم‭ ‬پولي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬نامشروع‮.‬‭ ‬اين‭ ‬قصه،‭ ‬خاص‭ ‬مشهد‭ ‬نيست،‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬،‭ ‬اصفهان‭ ‬،‭ ‬شيراز‭ ‬،‭ ‬زاهدان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬قصه‭ ‬همين‭ ‬است‮.‬‭ ‬
خب‭ ‬اين‭ ‬پول‭ ‬نامشروع،‭ ‬نان‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬راهي‭ ‬سفره‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬غذاي‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬فرزندش‭ ‬و‭ ‬تلخ‭ ‬است،‭ ‬پايان‭ ‬حرام‭ ‬لقمگي‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اضافه‭ ‬كنيد،‭ ‬پيمان كاري‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬پايين‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬زمان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تحويل‭ ‬مي‮ ‬دهد‮...‬
شهروند‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم‭ ‬برايم‭ ‬گوسفند‭ ‬زنده‭ ‬بياورند‭ ‬و‭ ‬آوردند‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬گفتم‭ ‬قيمت؟‭ ‬فروشنده‭ ‬حساب‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬كيلويي‭ ‬مثلاً‭ ‬‮٣‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬‮٠٦١‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‮.‬‭ ‬من‭ ‬اما،‭ ‬به‭ ‬هيكل‭ ‬گوسفند‭ ‬نگاه‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قيمتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬هر‭ ‬كيلو‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬حساب‭ ‬كردم،‭ ‬ديدم‭ ‬نمي‮ ‬خواند‮.‬‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ترازو‭ ‬داشتيم‮.‬‭ ‬گوسفند‭ ‬را‭ ‬وزن‭ ‬كردم،‭ ‬‮٧٤‬‭ ‬كيلو‭ ‬بود‮!‬‭ ‬وقتي‭ ‬اعتراض‭ ‬كردم،‭ ‬گفت‭ ‬كمتر‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬صرف‭ ‬نمي‮ ‬كند‮!‬‭ ‬گفتم‭ ‬قيمت تان‭ ‬را‭ ‬جور‭ ‬ديگر‭ ‬تعيين‭ ‬كنيد‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬جامعه‭ ‬بازي‭ ‬كنيد،‭ ‬دروغ‭ ‬بگوييد‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬حرام‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ببريد‭ ‬‮...‬
شهروند‭ ‬ديگري‭ ‬معتقد‭ ‬بود،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتفاقي‭ ‬اما‭ ‬مداوم،‭ ‬سنگ‭ ‬و‭ ‬ترازوي‭ ‬كسبه‭ ‬را‭ ‬استانداردسازي‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬كسي‭ ‬نتواند،‭ ‬از‭ ‬وزن‭ ‬وزنه ها‭ ‬بكاهد‭ ‬يا‭ ‬ترازوها‭ ‬را‭ ‬دست كاري‭ ‬كند‮.‬‭ ‬حرف‭ ‬او‭ ‬مرا‭ ‬ياد‭ ‬ماجرايي‭ ‬انداخت‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬خودمان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬افرادي،‭ ‬داخل‭ ‬وزنه ها‭ ‬را‭ ‬خالي‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬فروختند‮.‬‭ ‬ياد‭ ‬آن‭ ‬آياتي‭ ‬از‭ ‬قرآن‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬كه‭ ‬درسوره‭ ‬مطففين‭ ‬ماجراي‭ ‬آناني‭ ‬را‭ ‬بازمي‮ ‬گويد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بخرند،‭ ‬كيل‭ ‬يا‭ ‬وزن‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬مي‮ ‬ستانند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬چيزي‭ ‬بدهند‭ ‬در‭ ‬كيل‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬كم‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬واي‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬كم فروشان‮!‬‭ ‬قرآن‭ ‬مجيد،‭ ‬اينان‭ ‬را‭ ‬فاجر‭ ‬و‭ ‬بدكار‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬كه‭ ‬عاقبت شان‭ ‬سجين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬بد‭ ‬جايگاهي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تصورش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نتوان‭ ‬كرد‭ ‬‮...‬
راستي‭ ‬دقت‭ ‬كرده ايد،‭ ‬اين‭ ‬كم فروشي‭ ‬اشكال‭ ‬مختلفي‭ ‬دارد؛‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬شهر،‭ ‬سوار‭ ‬ماشين‭ ‬شده ايد‭ ‬كه‭ ‬راننده،‭ ‬تتمه‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬بهانه‭ ‬بازپس‭ ‬نمي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬افرادي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬متلك باران‭ ‬نشوند،‭ ‬حتي‭ ‬تقاضاي‭ ‬اضافه‭ ‬دريافتي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬كنند‮!‬‭ ‬دقت‭ ‬كرده ايد‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬كارمندان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬از‭ ‬بعضي‭ ‬كاسبان‭ ‬چيزي‭ ‬كم‭ ‬ندارند؟‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كارفرماياني‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬كارگران‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬آب،‭ ‬مي‮ ‬خورند‭ ‬و‭ ‬كارگراني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كيفيت‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬‮...‬
اين‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬چون‭ ‬حقوق‭ ‬مي‮ ‬ستانند،‭ ‬كامل‭ ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬‮...‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬
ساعت‭ ‬كار‭ ‬مفيد‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ما‭ ‬چقدر‭ ‬است؟‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬كسبه‭ ‬چقدر‭ ‬اعتماد‭ ‬دارند؟‭ ‬چقدر‭ ‬مراقبيم‭ ‬كه‭ ‬دچار‭ ‬‮«‬اكل‭ ‬مال‭ ‬به‭ ‬باطل‮»‬‭ ‬نشويم‭ ‬و‭ ‬حرام خوري،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬كاسه‭ ‬شيطان‭ ‬نكند؟‭ ‬چقدر‭ ‬مراقبيم‭ ‬كه‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬ايمان مان‭ ‬نگيرد‮.‬‭ ‬چقدر‭ ‬ايستگاه‭ ‬آتش نشاني‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬قاضي‭ ‬وجدان‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬معرفت،‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬داريم‭ ‬تا‭ ‬جهانمان‭ ‬را‭ ‬سالم سازي‭ ‬كند؟‮...‬
راستي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ظلم‭ ‬نمي‮ ‬كنيم؟‭ ‬باور‭ ‬كنيد‭ ‬حرام خوري‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬بدترين‭ ‬انواع‭ ‬ستم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬حاضر‭ ‬نيستيم‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬خانه مان‭ ‬افتد،‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬خويش‭ ‬هزار‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬اندازيم،‭ ‬چگونه‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید