شهردار شيراز، استعفا يا گلايه

ماجراي شهردار و شهرداري به شيراز هم كشيد، البته اين بار نه از سوي شوراي شهر و نه اين كه شورا حكمي بدهد و ديگر مقامات مخالفت كنند. بلكه قصه چيز ديگري است و آغاز آن از حكمي است كه توسط ديوان عدالت اداري صادر شده و خواستار انفصال از خدمت «صفايي»، شهردار منطقه ٦ شيراز شده است آن هم به دليل تفكيك نشدن چندين پلاك زمين، اين ماجرا هم با اعتراض شهرداران مناطق مختلف و معاونان آن ها روبه رو شد و آن ها به گواه خبر ايسنا، دسته جمعي استعفا كردند و شهردار شيراز ماند، تنها او هم در نامه اي به استاندار فارس نوشت «با توجه به استعفاي دسته جمعي، ادامه همكاري من با سيستم شهرداري مقدور نيست»به گزارش ايسنا، مهندس محسن معين، رئيس شوراي شهر شيراز درجلسه شورا نامه شهردار به استاندار فارس را استعفانامه تلقي نكرد اما دكتر سعيد موسوي، نايب رئيس شورا نامه شهردار به استاندار فارس را كاري اشتباه خواند وگفت: شهردار مي بايست نامه خود را به شورا مي نوشت چرا كه وي منتخب شوراست. به گزارش ايسنا، مهندس معين رئيس شوراي شهر شيراز نيز ديوان عدالت اداري را تهديد كرد كه اگر انفصال به خدمت شهردار منطقه ٦ شيراز عملي شود، بايد منتظر استعفاي شهردار شيراز و پس از آن انحلال شوراي شهر باشد! وي از اعضاي ديوان عدالت اداري خواست خود به جاي اعضاي شوراي شهر، شيراز را اداره كنند البته تعدادي ديگر از اعضاي شورا، با لحني ملايم تر از ماجرا سخن گفته اند و حتي نامه شهردار به استاندار را هم گلايه دانسته اند نه استعفا و حتي استعفاي شهرداران مناطق را هم تكذيب كرده اند و ... اما مسئله اين است كه اساسا نبايد كار به اين جاها بكشد يعني احترام به قانون و انجام وظيفه و حق قانون بايد از سوي همه محترم شمرده شود و گذشته از اين خوب است كه شهرداران شهرهايي چون شيراز و مشهد و اصفهان و ... كه پذيراي گردشگران خارجي هستند و پيشاني و ويترين كشور به حساب مي آيند از ثبات مسئوليتي بيشتري برخوردار باشند تا بتوانند با طراحي و اجراي برنامه هاي خود، شهر را چندگام به وضع آرماني آن نزديك تر كنند. نه اين كه ماجرا مثل رشت باشد و آن اوضاع كه رئيس شورا خود پس از ٣ماه حكم شهردار را امضا كند و در كرمانشاه در چهارماه و اندي كه از آغاز به كار شوراي سوم مي گذرد، پنجمين گزينه شهرداري با اكثريت شكننده از شورا راي بگيرد و در انتظار روزهاي بعد باشد و ... به هر حال اگر شهر خوب مي خواهيم، بايد شهردار خوب هم داشته باشيم و از او برنامه خوب بخواهيم، اختيار بدهيم، نظارت كنيم و مسئوليت و پاسخگويي بخواهيم. اين براي توسعه شهر بهتر است، تا انتخاب شهرداري بي اختيار و يا چالش هايي كه اساسا انتخاب شهردار را غيرممكن مي كند ... به ياد داشته باشيم كه شيراز به عنوان قطب فرهنگي و گردشگري و خيل مسافرانش، شهرداري توانمند مي خواهد شهردار هم آرامش و فرصت كار. پس زمينه را براي توسعه شيراز فراهم كنيم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 96 بازدید