توليد‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬شهروندي

اول‮:‬‭ ‬ناراحت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬آمده‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ما‭ ‬،در‭ ‬شمال‭ ‬جغرافيايي‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬ايستگاه‭ ‬واحدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬افراد‮...‬‭ ‬مي‮ ‬ايستند‭ ‬و‭ ‬اين،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬بدنام‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬مسئله‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬محل‭ ‬خيلي‭ ‬دردناك‭ ‬است‮...‬‭ ‬اين‭ ‬كلمات‭ ‬از‭ ‬گلوي‭ ‬يك‭ ‬جوان‭ ‬ادا‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬خواهان‭ ‬‮« ‬برخورد‭ ‬قاطع‮»‬‭ ‬با‭ ‬پديده‭ ‬زنان‭ ‬خياباني‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬بزهكاري‭ ‬بود‮.‬‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬غيرت‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذر‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬شوند‮.‬
دوم‮:‬‭ ‬به‭ ‬تنگ‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬ميدان داري‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬مي‮ ‬خواند‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬شرقي‭ ‬مشهد،‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬مردان‭ ‬قانون‭ ‬چنان‭ ‬ميدان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گيرند‭ ‬كه‭ ‬ناجوانمردان‭ ‬قداره‭ ‬بند،‭ ‬ميداني‭ ‬براي‭ ‬عرض‭ ‬اندام‭ ‬نيابند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬اندام‭ ‬ناموزون‭ ‬خويش‭ ‬آهنگ‭ ‬موزون‭ ‬زندگي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬زنند‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬يك‭ ‬مغازه‭ ‬داراست‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬باري‭ ‬شيشه‭ ‬مغازه اش‭ ‬پايين‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬حمله‭ ‬اوباش‮.‬
حرف‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬بود؛‭ ‬براي‭ ‬تقويت‭ ‬نظم‭ ‬جامعه،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬همكاري‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬هرجوري‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬بخواهد‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬قانون‮.‬
‮"‬‭ ‬سوم‮:‬‭ ‬دخترك‭ ‬به‭ ‬والدينش‭ ‬اصرار‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬بروند‮.‬‭ ‬چون‭ ‬آنجا‭ ‬جوانان‭ ‬كنار‭ ‬كوچه‭ ‬مي‮ ‬نشينند‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬زشت‭ ‬را‭ ‬جانشين‭ ‬كلمات‭ ‬نجيب‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬او‭ ‬هراس‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬كوچه اي‭ ‬بگذرد‭ ‬كه‭ ‬گروهي‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬جولان‭ ‬مي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬والدينش‭ ‬اما،‭ ‬نمي‮ ‬دانستند‭ ‬چه‭ ‬بگويند‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬وهم‭ ‬به‭ ‬خود‮.‬‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬بگويند‭ ‬وقتي‭ ‬حضور‭ ‬پلشت‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬واقعيتي‭ ‬تلخ‭ ‬خودنمايي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬چه‭ ‬بگويند،‭ ‬وقتي‭ ‬دستشان‭ ‬خالي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬تهيه‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬دانند‭ ‬گاهي‭ ‬آسمان،‭ ‬همه‭ ‬جا،‭ ‬يك‭ ‬رنگ‭ ‬دارد،‭ ‬يك‭ ‬رنگ‮!‬
‮"‬‭ ‬چهارم‮:‬‭ ‬در‭ ‬محله هاي‭ ‬پايين‭ ‬شهر‭ ‬زندگي‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬پنداشت‮.‬‭ ‬سهم‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬محلي‮ ‬هايش‭ ‬از‭ ‬امنيت‭ ‬رواني‭ ‬اين قدر‭ ‬ناچيز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬پنداشت‭ ‬در‭ ‬توزيع‭ ‬امنيت‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬توزيع‭ ‬ثروت،‭ ‬ترازو‭ ‬ناميزان‭ ‬است‭ ‬و‮...‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬شهروند‭ ‬همين‭ ‬دياريم‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬داريم‭ ‬در‭ ‬محيطي‭ ‬امن‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬اما‮...‬
‮"‬‭ ‬پنجم‮:‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شهرونداني‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬نگارنده،‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬امنيت‭ ‬نقش آفرين‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حرف هاي‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نمي‮ ‬شود‮...‬‭ ‬اگر‭ ‬نمي‮ ‬توانند‮.‮..‬‭ ‬اگر‭ ‬نمي‮ ‬خواهند‮...‬‭ ‬ما‭ ‬هستيم‮.‬
به‭ ‬آنها‭ ‬يادآور‭ ‬شدم‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬كاري‭ ‬بكنند،‭ ‬يعني‭ ‬عزم‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬نهاد‭ ‬قضا،‭ ‬شكستن‭ ‬گردن‭ ‬گردن‭ ‬كشاني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گردن‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬خم‭ ‬مي‮ ‬خواهند،‭ ‬اما‭ ‬امنيت‭ ‬مقوله اي‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬صرفاً‭ ‬پليسي‭ ‬يا‭ ‬قضايي،‭ ‬بلكه‭ ‬نقش آفرينان‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اهل‭ ‬فرهنگ،‭ ‬دانشمندان‭ ‬اجتماع،‭ ‬نهاد‭ ‬مدرسه،‭ ‬و‮...‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم تر‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬جدي‭ ‬و‭ ‬مومنانه‭ ‬همگاني‮.‬‭ ‬پس‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نهادها‭ ‬اگر‭ ‬كم كار‭ ‬كنند،‭ ‬امنيت‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬از‭ ‬شكل گيري‭ ‬دور‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬فرو‭ ‬بگذارند،‭ ‬همه‭ ‬كارها‭ ‬فرو‭ ‬گذاشته‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
خوب‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬امنيت‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬صد‭ ‬درصدي‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬صددرصد‭ ‬بايد‭ ‬وظيفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬خصوصاً‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬قضا‭ ‬هم‭ ‬بخواهيم‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬صددرصدي‭ ‬خود،‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گاه،‭ ‬ما‭ ‬خودمان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬ناراضي‭ ‬هستيم،‭ ‬حاضر‭ ‬نيستيم‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دادن‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسئول‭ ‬كمك‭ ‬كنيم،‭ ‬حاضر‭ ‬نيستم‭ ‬اگر‭ ‬خويشاوندمان‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬هنجارشكنان‭ ‬و‭ ‬قانون ستيزان‭ ‬است‭ ‬پشت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬‮« ‬خالي‮»‬‭ ‬كنيم،‭ ‬چگونه‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬انتظار‭ ‬داريم‭ ‬پيمانه‭ ‬امنيت،‭ ‬‮« ‬پر‮»‬‭ ‬باشد؟‭ ‬پيمانه‭ ‬زماني‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ياري‭ ‬مردان‭ ‬قانون،‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬مومنانه‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬خود‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬عادلانه‭ ‬قانون‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬وادار‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬زماني‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬شهري‭ ‬امن‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬زمينه هاي‭ ‬بروز‭ ‬ناامني‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬برداريم‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي،‭ ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ايجاد‭ ‬شهري‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬ناامني،‭ ‬كم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬زياد‭ ‬هم‭ ‬هست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬پليس‭ ‬اعمال‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬بخواهيم،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬قاضي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كار‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬لااقل‭ ‬وجدانمان‭ ‬راضي‭ ‬شود‮.‬‭ ‬
(۲۴/۱/۸۶-ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید