توصيه هايي‭ ‬كه‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬شود‮!‬

روزي،‭ ‬روزگاري،‭ ‬حرامي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬غارتي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬بيابان‭ ‬راه‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬آبادي‮.‬‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬نمي‮ ‬شنيديم‭ ‬اما‭ ‬حالا‮.‬‭ ‬كدام‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬داريد‭ ‬كه‭ ‬قصه«مسافرنما»هاي‭ ‬آدم كش‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬‮«‬‭ ‬مسافربرنماهاي‮»‬‭ ‬حيثيت سوز‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشيم؟‭ ‬اين‭ ‬حرام كاري‭ ‬اعتمادسوز‭ ‬و‭ ‬انسانيت كش‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬شيراز‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬وتهران،‭ ‬اين‭ ‬زخم ها‭ ‬بر‭ ‬جامه‭ ‬آبرو‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬زندگي‭ ‬زده‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬چرا‭ ‬ما‭ ‬شهروندان‭ ‬كمتر‭ ‬آويزه‭ ‬گوش‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬توصيه هاي‭ ‬ايمني‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬ذهن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هوشياري‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ديدن‭ ‬مي‮ ‬گيريم؟‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬چرا‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬و‭ ‬چرا؟‭ ‬
من‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اول‭ ‬بايد‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬هوشيار‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬سوار‭ ‬خودروهاي‭ ‬غيرمطمئن‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬زنان‭ ‬ودختران‭ ‬وكودكان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬هوشياري‭ ‬مضاعف‭ ‬داشته‭ ‬باشندو‭ ‬اگر‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬بهاي‭ ‬افزون تر،‭ ‬از‭ ‬وسيله‭ ‬نقليه‭ ‬مطمئن‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اجبار‭ ‬به‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬وسايل‭ ‬ديگر،‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬رانندگان‭ ‬موجود،‭ ‬گزينه‭ ‬قابل‭ ‬اعتمادتر‭ ‬را‭ ‬برگزينند‭ ‬واز‭ ‬خيابان هاي‭ ‬اصلي‭ ‬تردد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬خلوت‭ ‬بودن‭ ‬خيابان هاي‭ ‬فرعي،‭ ‬از‭ ‬خيابان‮ ‬‭ ‬اصلي‭ ‬منحرف‭ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬احساس‭ ‬خطر‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬هوشياري،‭ ‬كم هزينه ترين‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬فرار‭ ‬يا‭ ‬مقابله‭ ‬برگزينند‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬رانندگان‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬وعده‭ ‬كرايه‭ ‬افزون تر،‭ ‬حساسيت‭ ‬افزون‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سواركردن‭ ‬چهره هاي‭ ‬مشكوك‭ ‬براي‭ ‬مسيرهاي‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬خلوت،‭ ‬خودداري‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬
اين‭ ‬دو،‭ ‬هشداري‭ ‬اوليه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬واقعا‭ ‬چرا‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جاها‭ ‬كشيده‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬پاسخ‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬و‮...‬‭ ‬نگاه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دوچندان‭ ‬در‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬خويش‭ ‬نگريست‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رفتارها‭ ‬و‭ ‬كردارهاي‭ ‬ماست‭ ‬كه‭ ‬رفتار‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬‮ ‬سازد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬رفتار‭ ‬جامعه،‭ ‬ناصواب‭ ‬است‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬تامل‭ ‬كنيم‮.‬
‭ ‬چه‭ ‬سواي‭ ‬بحث‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬بيكاري‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬حوزه ها،‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬طوفان،‭ ‬ظهور‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬نتيجه‭ ‬بادهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قصور‭ ‬يا‭ ‬تقصير‭ ‬دانسته‭ ‬يا‭ ‬ندانسته‭ ‬كاشته ايم‮.‬
‭ ‬چه‭ ‬حوادثي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬اخلاق‭ ‬كمال‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬بروز‭ ‬پيدا‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬بستر‭ ‬اين‭ ‬حوادث‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بداخلاقي‮ ‬ها‭ ‬بايد‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬وقتي‭ ‬خانواده،‭ ‬كاركرد‭ ‬نظارتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬مرد‭ ‬يا‭ ‬پسرخانواده،‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬پول ها‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬پرسد‭ ‬وآمدوشدهاي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نظارتي‭ ‬نمي‮ ‬نگرد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬خوب‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬گرايش‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬دارد‭ ‬احتمال‭ ‬اين كه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تعدي‭ ‬و‭ ‬جنايت‭ ‬زند‭ ‬و‭ ‬گرايش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬بدل‭ ‬كند‭ ‬زياد‭ ‬است‮.‬
‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬رابطه‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬بر‭ ‬هرزگي‭ ‬ها،‭ ‬مهاري‭ ‬زده‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گرگ‭ ‬شهوت‭ ‬و‭ ‬تنوع خواهي،‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬رشد‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬بايد‭ ‬شاهد‭ ‬پديده هايي‭ ‬چون‭ ‬باندپيكان‭ ‬كرم‭ ‬رنگ،‭ ‬خفاش‭ ‬تهران،‭ ‬مرد‭ ‬مرودشتي،‭ ‬كفتار‭ ‬اصفهان‭ ‬و‮...‬‭ ‬بود‮.‬‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬خشت هاي‭ ‬فاسد‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬جامعه‭ ‬كار‭ ‬گذاشته ايم‭ ‬يا‭ ‬حداقل‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬كارگيري‭ ‬آن‭ ‬جلوگيري‭ ‬نكرده ايم‮.‬‭ ‬پس‭ ‬هزينه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬ما‭ ‬كسرخواهند‭ ‬كرد‮! ‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید