راي‭ ‬مردم


راي‭ ‬مردم،‭ ‬سواي‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬آن جناح،‭ ‬راي‭ ‬به‭ ‬اعتدال‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬منش‭ ‬و‭ ‬راي‭ ‬به‭ ‬انديشه‭ ‬مصلحانه‭ ‬توسعه طلب‭ ‬و‭ ‬تحول خواه‭ ‬و‭ ‬عملگرايي‭ ‬بود‮.‬‭ ‬تحليل‭ ‬آرا‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬آرايش‭ ‬برگزيدگان،‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬تندروي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حوزه‭ ‬خسته‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬يكجانبه گرايي‭ ‬راضي‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬رضايت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬انتخاب‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دادند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬منطقي‮ ‬ترين‭ ‬و‭ ‬هوشمندانه ترين‭ ‬روش‭ ‬مشخص‭ ‬كردند‭ ‬خواهان‭ ‬سياست ورزي،‭ ‬نخبه گرايي‭ ‬و‭ ‬نخبه پروري‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬تمامي‭ ‬فرزندانش‭ ‬استفاده‭ ‬كند‮.‬‭ ‬درس‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬بلندقامت،‭ ‬رشيد،‭ ‬فهيم‭ ‬،‭ ‬كاربلد‭ ‬و‭ ‬نخبه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جناح ها،‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬بنشاند‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬چون‭ ‬انگشت ها‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬توانا‭ ‬شكل‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬نوبت‭ ‬مسئولان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نيازسنجي‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬بشناسند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآورند،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬روي‭ ‬كاغذ‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬كلمات،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬عمل،‭ ‬عملي‭ ‬كنند‭ ‬اين‭ ‬خواست‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬ميدان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬فراهم‭ ‬نمايند‭ ‬و‭ ‬سليقه ها‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬اختلاف روش ها‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬واقعيت‭ ‬بپذيرند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬واقعيت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سليقه‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬اداره‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ظهور‭ ‬ايده ها،‭ ‬بروز‭ ‬روش ها‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬منش ها‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬سلايق‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬كاركردن‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬بپذيرند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬رويه‭ ‬حذفي‭ ‬ديگر‭ ‬جواب‭ ‬نمي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬اگر‭ ‬ظرفيت‭ ‬و‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬صرف‭ ‬حذف‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيرند‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬خودشان،‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬حل‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ايران،‭ ‬چند‭ ‬گام‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬قله هاي‭ ‬افتخار‭ ‬نزديك تر‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬وطن‭ ‬هم‭ ‬پهنه‭ ‬وسيعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬همه‭ ‬استعدادها‭ ‬ظرفيت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬فرد‭ ‬يا‭ ‬جناحي،‭ ‬جا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ديگران‭ ‬تنگ‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬اگر‭ ‬هدف‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬باشد‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬بهتر‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ‬‮٤٢‬‭ ‬آذر‭ ‬و‭ ‬آذري‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬راي‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬آگاهي‭ ‬برافروختند‭ ‬را‭ ‬گرامي‭ ‬بداريم‭ ‬و‭ ‬نوروزي‭ ‬قرار‭ ‬دهيم‭ ‬بر‭ ‬سال‭ ‬همراهي،‭ ‬همفكري،‭ ‬هم رايي‭ ‬و‭ ‬هم تلاشي‮.‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬درس‭ ‬ديگر‭ ‬انتخاب‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬آوريم‭ ‬كه‭ ‬عبارت‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬تمرين‭ ‬ايستادن،‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بودن،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تدبير‭ ‬و‭ ‬تمشيت‭ ‬امور‭ ‬همت‭ ‬كردن‭ ‬را‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬مدعي‭ ‬دعوت‭ ‬همه‭ ‬مسلمانان‭ ‬به‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬پيروان‭ ‬همه‭ ‬اديان‭ ‬توحيدي‭ ‬به‭ ‬همگرايي‭ ‬هستيم‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬خودمان‭ ‬نتوانيم،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬كنيم،‭ ‬مايي‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دين‭ ‬واحد،‭ ‬كشور‭ ‬واحد‭ ‬هم‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬پروريده‭ ‬و‭ ‬پركشيده‭ ‬انقلاب‭ ‬هم‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬داعيه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬منادي‭ ‬وحدت‭ ‬هستيم‭ ‬بايد‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬معلم‭ ‬وحدت‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬گروه ها‭ ‬و‭ ‬جريان ها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬دور‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬رودررو‭ ‬قرار‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬نبريم،‭ ‬مردم،‭ ‬اين‭ ‬ولي‮ ‬نعمت ها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواهند،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬‮٤٢‬‭ ‬آذر‭ ‬با‭ ‬راي‭ ‬هوشمندانه‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دادند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬ايران‮.‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 110 بازدید