شکايت از يک کانديدا!

سلام! اين درست که رای ندادن هم خيلی پيام دارد اما اين بار پيام رای ها خيلی بيشتر و پر مفهومتر است . رای امروز آری به دموکراسی و حق انتخاب است بدون اينکه شاقول استصواب مميز همه باشد . اين هم پذيرفتنی که تا انتخابات مطلوب فاصله زياد داريم و دانسته و ندانسته هر کس توان هزينه کردن دارد به ميدان می ايد اما ما داريم مشق دموکراسی می کنيم ..........اما يک خبر تاپ : از دکتر علی احمدپور به خاطر برشور تبليغاتي اش شکايت شده .شکايت به شعبه مربوطه در دادگستری مشهد هم ارجاع شده است . شکايت مربوط به تصاوير نامربوط ان می باشد . حالا نتيجه چه خواهد شد بايد ماند و ديد ........ راستی جمعه رای فراموش نشود ! اما اينکه احمد پور به شورا خواهد رفت يا به يک جای ديگر هم جمعه مشخص خواهد شد. بيرقداری هم امده يادتان که هست چهارسال پيش او و شعار هايش . يک نکته ديگر : تا دلتان بخواهد تیپ فرهاد جعفری زياد شده . بيچاره فرهاد !

/ 0 نظر / 100 بازدید