پنج تن آل شهادت در انقلاب بیرجند

حرف صد نفر، هزار نفر و میلیون نفر نیست. حرف این قشر و آن گروه و این طبقه و آن طبقه هم نیست تا بتوان به اما و اگر پرداخت، بحث انقلاب را. حرق قاطبه مردم از همه گروه ها و دسته ها و طبقات است. سخن از یک ملت است که علیه حکومتِ خودکامه، متحد شد تا آن را برانداخت. این فقط شهرها نبودند که به فریاد آمدند بلکه صدای نفی سلطنت و سلطه فردی از روستاها هم به آسمان می رسید. آنانی که شناسنامه ها از تولدشان در سال های قبل از انقلاب گواهی می دهد می توانند شهادت دهند که مردم در همه جا برپا خاستند تا خواسته به حق خود را بر کرسی بنشانند بعد آن که «سلطان جائر» را از اریکه قدرت به زیر می کشند. آنان به یاد دارند و حتما برای دیگران هم روایت کرده اند که در همین استان خودمان، ماجرا چگونه بود و از همه جای شهرها مردم نفر به نفر جمع می شدند و حکایت قطره قطره، دریا رخ می داد تا سیل بنیان کن مردمِ آگاه بنیان کن شود. در همین بیرجند خودمان، صدها خاطره خواندنی رقم خورده است از تظاهراتِ مردم. از حمله چماقدارانِ رژیم. از سر و دستی که شکسته شد. از جان هایی که پرپر شد تا پُر شود وطن از آزادی و نفس بکشد خاکِ ایران به آزادی و پُر شود ریه های تاریخ از آزادی. یادمان هست «محمد تقی خاکشور»، 18 ساله عاشورای انقلاب، یادمان هست آن جوانِ خنده رو که تعریف سیمای مومن بود؛ علی سندروس. او که اشارت های مولا علی در وصف مومنان را در چهره داشت. یاد شهر مانده است «محمود میری» را که در برابر اصرار چماقداران برای گفتن «جاوید شاه» اذان شهادت خویش را با « درود بر خمینی مرگ بر شاه « سر داد و از «سر» گذشت، تا قطره ای باشد در سرگذشت ملتی که می خواهد آزاد زندگی کند. شهید غدیری بیرجند را به خاطر داریم آیا؟ « محمد علی راستگومقدم» را می گویم که بعد از تظاهرات زیر شکنجه، شاهد شهادت را در آغوش کشید؟ « محمود سورگی» را چطور؟ همان جوانی که در حوالی میدان شهدا شهید شد تا تابلوی این میدان، مسمایی سرخ داشته باشد. این «پنج تن آل شهادت» در بیرجند، شکوه انقلاب خمینی را و ضرورت فرو شکستن طاغوت را امضای خون نهادند و در دیگر شهرها هم فراوان بودند مردان و زنانی که آمدند پای کار انقلاب، تا برود طاغوتی که خود را در مثلث اعتقادات مردم و در کنار خدا و قبل از میهن می پنداشت. باری، انقلاب، حرف یک گروه نبود که راهبرد یک ملت بود. پس اگر امروز هم می خواهیم از آن حماسه بگوییم باید همه مردم را در ایجاد و نگهداشت آن صاحب نقش و صاحب حق بدانیم. این نگاه ما را بر آن خواهد داشت که به خدمت مردمی چنین افتخار کنیم......

 

خراسان جنوبی / شماره : 2642 / پنج شنبه ۱2 بهمن-۱۳۹۶ / صفحه اول و 2/ اخبار

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19748&pid=2&type=0


/ 1 نظر / 102 بازدید
yejayekhoob

20 هتل نزدیک به حرم مطهر رضوی به همراه تصاویر و شماره تماس های بروز شده http://yon.ir/3LMyi