به افتخار قلم

تقویم به افتخار، یک برگ را به نام قلم، جاودانه کرده است تا عطر سوگند خداوندی برآن بنشیند. سوگندی که دامنه روشنی آفرینی را به گستره کلمه و کلام، وسعت می بخشد. کلماتی که چون از جان قلم می تراوند، تازگی را به جان آدمیان هدیه می کنند لذاست که هرکه را بهره ای از دانایی روزی می شود برای توسعه سفره قلم، می کوشد. تقویم نیز این “روزیاد” را ثبت تاریخ می کند تا قدر بدانیم قلم را و اجر بگذاریم حروف را که لشکر بی شمار نورند.

روز قلم را باید مبارک شمرد چه این روز همان آیت روشنی است که حضرت خداوندگار بدان سوگند یاد فرموده و تا همیشه کام آدمی معرفت‌آموز را با «ن و القلم و مایسطرون» حلاوت بخشیده است و نگاه‌ها را به قامت رشیدی خوانده است که برای خویش رسالت روشنی‌آفرینی قائل است. قلم با لشکری بی‌نهایت از حروف، قیامت به پا می‌کند برای روشنگری تا شیطان نتواند دنیا را مزرعه کاشت، داشت و برداشت تاریکی کند و آدمیان را از مسیر بهشت به سرحدات دوزخ برساند. آری قلم، رزمنده خط مقدم مبارزه با ظلمت و تاریکی و در یک کلام شیطان است همه شیاطین به هر نام و نشان.

لذاست که امروز قلم در جبهه روشنگری، یقه شیطان استعمار و استکبار و تفرعن و فساد و فزونخواهی و… را یک جا می‌گیرد تا حق روشنی و حق مردم روشنی‌خواه را بگیرد. امروز قلم است و جبهه تکفیر و التقاط در پیش‌رو که از انسان جان و از انسانیت جهان را می‌گیرد، قلم است و رسالت نور پاشیدن به تاریکنای ضمیر و زمین تا کفرکرداران نتوانند جنایت خود را به نام ایمان ثبت تاریخ کنند.

قلم است و یک جهان مطالبه حق‌مداران که باید فهرست شود تا بر ذمه قدرت‌مداران بار گردد. قلم است و هزار حرف نگفته که باید به هر حرف، جهانی را خبر کند. قلم است و رسالتی پایان‌ناپذیر برای احیای حق و احقاق حق. قلم است و… و چنین قلمی ستودنی است و صاحب قلمانی چنین نیز عزیزند و شایسته قدر دیدن و بر صدر نشستن و هزار البته صدرنشینی اینان، حرکت قطار پیشرفت و تعالی را به دنبال خواهد داشت که اهل قلم به مثل، لکوموتیورانان قطار معرفت افزایی اند و با سوخت جان خویش، توسعه ساز می شوند.

روز قلم اگرچه گاه تجلیل از قلمداران است و شادباش گفتن به زنان و مردانی که شادمانی جهانیان را بر اساس صلح و عدالت می خواهند اما تکریم دانایی و ایمان تازه به نون والقلم و نیز هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون هم هست تا بدانیم که باید به راه آگاهی گام نهاد و دامن از جهالت شست که این نه سزای اهل خرد است.

در دنیای پر غبار امروز که باطل لباس حق می پوشد و حق را به چوب باطل می راند، قلم ها مأموریت ویژه دارند تا نگذارند که حقیقت قربانی مطامع بدپنداران بد کردار شود. نگذارند پیام، این رسالت عظیم اهل خرد، در کوچه پس کوچه های بی توجهی قربانی شود. نگذارند حق مردمان بر زمین بماند.

روز قلم است و باید که قلم ها قامت رشید کنند تا نگاه حق بینان به آیت های الهی بینا شود و صراط مستقیم پر رهرو شوند، ان شاءا…

ب / شماره 3664 / پنج شنبه 14 تیر 1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=60824


/ 0 نظر / 103 بازدید