اول تیر و شب یلدا

کسی که کار داشته باشد، کسی که کار زیاد داشته باشد، حساب ثانیه ها را هم می کند تا به قدر یک آن هم بیشتر کار کند اما…. اما تعجب می کنم از ملت و دولتی که هزار کار برزمین مانده دارند و آرزوهای دور و دراز اما قدر زمان را آن جوری که باید نمی دانند. به آمار زمان کار مفید مان که نگاه کنیم در خواهیم یافت که چرا فاصله ما با آرزوهامان به اندازه زمین تا آسمان است. ما خیالی سیال و ذهنی در پرواز داریم اما نه که نمی پریم که به پاهامان هم تکان نمی دهیم تا اندکی جلوتر برویم! خب روشن است که باید دقیقا همین جا باشیم که هستیم، در فاصله هزاران فرسنگی با آرزوهامان! جالب اینکه از آرزوهامان هم حاضر نیستیم سر سوزنی کوتاه بیاییم. اصلا هم به این قاعده تن نمی دهیم که؛ ” یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن و یا به اندازه تلاش هایت آرزو” ما آرزو می کنیم اما تلاش نه، فاصله پدیدار شده میان آنچه هست و آنچه در خیال به دنبالش هستیم هم آنقدر زیاد است که ما را در استرس و عصبیت می نشاند.بگذریم، سر تلخ گویی ندارم هرچند شربت تلخ نقد که سلامتی رفتار به بار آورد هزار بار بهتر از شهدی است که ما را گرفتار ، کناری بنشاند. پس تلخی نهفته در کلمات را تا اینجا برمن ببخشایید تا به نکته ای برسم که شان نگارش این مختصر است؛ ما برای “شب یلدا” که به اندازه ثانیه ای بلند تر از شب پیش و پس خود است، ده ها برنامه و مراسم و آداب و سنن داریم اما برای اول تیر که باز به اندازه ثانیه ای از روزهای پیش و پس خود بلندتر است اصلا توجه نداریم حال آنکه وقتی این همه کار برزمین مانده داریم و در حصر و تحریم دشمنان هم گرفتاریم باید همه همت خود را بگذاریم و برنامه ها و آداب و سنن را هم به این سمت هدایت کنیم که “فرهنگ کار” چنان نهادینه شود که “بی کاری” را به عنوان یک ضد ارزش روشن همه بشناسند و از آن گریزان باشند.

من با زیبایی های آئین یلدا و مهربانی های جاری در این سنت ملی، نه تنها زاویه ندارم بلکه باور مند این آداب ادب پرور ام اما برای ملموس شدن بیشتر بحث، اول تیر را با یلدا تراز می کنم تا نمایان شود که برای اول تیر چقدر کم می گذاریم.

اگر این روز به عنوان روز کار و تلاش در باور ما بنشیند، قرینه شبانه آن که همان یلدا باشد نیز شکوهی افزون خواهد یافت چه ما برای پیشرفت هم به تلاش نیاز داریم و هم به آرامش و این دو در اول تیر و اول دی، ثبت زمان شده است. به رسمیت بشناسیم و رسمی نو بسازیم برای توسعه ایران بزرگ و عزیز و پیشرفت ایرانیان گرامی و ارجمند….

 ب / شماره 3653 / شنبه 02 تیر 1397 / صفحه اول و 3


http://www.birjandtoday.ir/?p=60313


/ 0 نظر / 118 بازدید