شادی، شادی می آورد و غم، غم می افزاید!

دیده ایم آهن ربا را که چه سان همجنس خود را می رباید؟ دقت کرده ایم آهن های سبک تر چسان به سوی آهن ربا کشیده می شوند؟ مثل نیروی “جذب به مرکز” می ماند این ظرفیت که همه به هم جذب می شوند. اما از این جاذبه قوی تر و مهم تر هم وجود دارد. جاذبه ای که همنوع خود را جذب می کند. این قوه توانمند نه در آهن و فولاد که در جان آدم هاست که می توان قوی ترین نیروی جاذبه کائنات نامید. قوه ای که همنوع خود را در جهان می یابد و با آن هم افزا می شود. دقت بفرمائید به این مثال ها؛

لطفا نگرانی را ادامه ندهید چون ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺟﺬﺏ می کند.به اضطراب فرصت عرض اندام ندهید چون ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.

نگذارید نارضایتی بیش از یک لحظه در چهره تان بنشیند چون ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.تا می توانید کار خوب انجام دهید و از احساس زیبای آن لذت ببرید و بدانید که ﻟﺬﺕ، ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.شادمانه زندگی کنید و برای شادی دیگران هم همت کنید زیرا ﺷﺎﺩﯼ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.

شاکر نعمت ها باشید چون ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ، در برابر نعمت ها، نعمت افزا می شود و ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند. ماجرای مهربانی و محبت ورزیدن نیز از این دست است پس تا می توانید مهر بورزید و محبت بکارید چون تجربه ثابت کرده است که ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند. ثروتمندی قبل از آنکه به صفرهای عدد صحیح حساب بانکی باشد یک احساس است پس بدانید که این ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ نیز ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.

ﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ : قوه جاذبه ای در جهان درون ماست که جهان بیرون را هم شکل می دهد. این ظرفیت را هم خداوند در وجودمان گذاشته است تا بتوانیم با مدیریت آن ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ. این هم مأموریت ماست که قبل از انجام از طریق حس به ما منتقل می شود. پس اگر در پی تثبیت یا تغییر فضایی هستیم باید اول به احساسات درونی خودمان بپردازیم چه جهان بیرون همان است که مولوی به زیبایی بیان کرده است؛

“اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ،

ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺁﯾﺪ ﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ …”

ﻭ ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ، بدانیم و باور کنیم جاذبه احساس را و مطمئن باشیم ﮐﺎئنات به احساس های واقعی جواب می دهد و ﻫـﺮﮔـﺰ ﺑﻪ ﺍﮔــﺮ ﻭ ﺍﻣـﺎﻫــﺎ ﭘـﺎﺳﺦ ﻧـﻤﯽ ﺩﻫــﺪ!ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑـﺎﯾــﺪﻫـﺎ ﺑـﺎﺷﯿـﺪ، ﻧـﻪ ﺑﻨـﺪﻩ. سلطان بر نفس خود. این سلطنت البته انسان را به عبودیت می رساند که بالاتر از هر پادشاهی است. با مهر عبودیت می توان بن بست ها را گشود. می توان سکون را به حرکت تبدیل کرد و راه افتاد و به مقصد رسید.


ب / شماره 3713 / سه شنبه 13 شهریور 1397 / صفحه اول و 3/ 

http://www.birjandtoday.ir/?p=62779


/ 0 نظر / 99 بازدید