تفريحگاه هاي‭ ‬امن

شماره‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮« ‬آغاز‭ ‬طرح‭ ‬سالم سازي‭ ‬تفرجگاه هاي‭ ‬مازندران‮»‬‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬جانشين‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬خوانديم‭ ‬كه‭ ‬سرهنگ‭ ‬قبادي‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬متوقف‭ ‬و‭ ‬تعديل‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‮.‬
‭ ‬وي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مولفه هاي‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬حركت هاي‭ ‬ناپسند‭ ‬افراد‭ ‬بزهكار‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‮.‬
اين‭ ‬اقدام‭ ‬پليس‭ ‬قابل‭ ‬تقدير‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬روشن‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬پليس‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬گامي‭ ‬ديگر‭ ‬بردارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬خواسته هاي‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خانواده ها‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬بپوشاند؛‭ ‬چه‭ ‬خانواده ها‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬شهروندان‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬تفرجگاه ها‭ ‬و‭ ‬بوستان ها‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬تا‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬ماه ها‭ ‬تلاش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خستگي‮ ‬هايش‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬كنند،‭ ‬دغدغه اي‭ ‬ديگر‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬خلق‭ ‬نشود‮.‬
‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬در‭ ‬هواي‭ ‬پاك‭ ‬پاركها‭ ‬نفس‭ ‬بكشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬بهره‭ ‬ببرند‮.‬
‭ ‬بنابراين‭ ‬هرگز‭ ‬نبايد‭ ‬فضايي‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬افرادي‭ ‬سلامت‭ ‬محيط‭ ‬را‭ ‬بيالايند‭ ‬و‭ ‬آزادي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬كارهاي‭ ‬ناشايست‭ ‬آرامش‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬برآشوبند‮.‬
‭ ‬يعني‭ ‬اگر‭ ‬ناهنجار‭ ‬مردمي‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬آرامش‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬آشوبند،‭ ‬بايد‭ ‬مردان‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬قاطع تر‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خود‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬حق‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‮.‬
‭ ‬چه‭ ‬ميان‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬ديوار‭ ‬مردم‭ ‬امنيت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬خدشه دار‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬وقيحانه‭ ‬خود‭ ‬حريم‭ ‬معنوي‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كلام‭ ‬و‭ ‬رفتارش‭ ‬حرمت‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شكند‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬رواني‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬زند،‭ ‬چندان‭ ‬تفاوتي‭ ‬نيست؛‭ ‬حداقل‭ ‬براي‭ ‬قانون‭ ‬فرقي‭ ‬نيست،‭ ‬اعمال‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بايد‭ ‬باشد‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬مجازات‭ ‬مراتب‭ ‬مختلف‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬
وقتي‭ ‬پيام هاي‭ ‬مردمي‭ ‬منعكس‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ستون‭ ‬حرف‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬نشينيم،‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬نگراني‭ ‬‮ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬تفرجگاه ها‭ ‬درك‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬ازمردم‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬دغدغه اي‭ ‬بر‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬آنها‭ ‬افزوده‭ ‬نشود،‭ ‬قيد‭ ‬تفريح‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زنند؛‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬فلسفه‭ ‬ساختن‭ ‬بوستان ها،‭ ‬تفريح‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬فضايي‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬است‮.‬
سالم‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬افرادي‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬فضاي‭ ‬سلامت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فضايي‭ ‬بيمار‭ ‬تبديل‭ ‬كنند‮.‬
‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬ويروس هاي‭ ‬سلامت كش‭ ‬در‭ ‬پارك ها‭ ‬و‭ ‬بهداشتي‭ ‬كردن‭ ‬فضاي‭ ‬تفريحگاه ها‭ ‬هم‭ ‬خواست‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬پليس‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬احقاق‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فرآيند‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬‮ «‬هميار‭ ‬پليس‮»‬‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬همكار‭ ‬مردان‭ ‬قانون.و‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬هميار‭ ‬باشند،‭ ‬قانون‭ ‬اجرا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هنگام‭ ‬اجراي‭ ‬قانون،‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬بي‮ ‬قانوني‭ ‬نمي‮ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬قانون‭ ‬ستيزان‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬
به‭ ‬اميد‭ ‬روزي‭ ‬كه‭ ‬باغ‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بوستان ها‭ ‬و‭ ‬تفريحگاه ها‭ ‬هم‭ ‬حرمت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬تفريح،‭ ‬خستگي‮ ‬هاي‭ ‬روحي‭ ‬و‭ ‬رواني‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬كنند‮.‬
به‭ ‬اميد‭ ‬اين‭ ‬روز‮....‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید