جوانان‭ ‬كوچه نشين


‮"‬‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬پايين‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬حرفش‭ ‬تلخ‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬واقعيت،‭ ‬واقعيت هايي‭ ‬كه‭ ‬هيچ گاه‭ ‬حق‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬حق‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬واقعيت هاي‭ ‬تلخ‭ ‬مثل‭ ‬دمل هاي‭ ‬چركين‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬شهر‭ ‬بيرون‭ ‬آورده‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حرف‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سركوچه‭ ‬و‭ ‬خيابان‭ ‬گاه‭ ‬جوانان‭ ‬مي‮ ‬ايستند،‭ ‬به‭ ‬گفتن‭ ‬حرف هاي‭ ‬زشت‮.‬‭ ‬به‭ ‬مبادله‭ ‬نيمه‭ ‬پنهاني‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬مشروب‭ ‬و‮...‬‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬كسي‭ ‬كاري‭ ‬ساخته‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬پليس‭ ‬حضور‭ ‬مقتدرانه‭ ‬و‭ ‬مدبرانه‭ ‬پليس‭ ‬هم‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬اميد‭ ‬داشته‭ ‬باشيم؟‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬بايد‭ ‬حضور‭ ‬پليس‭ ‬چنان‭ ‬مقتدرانه‭ ‬و‭ ‬ملموس‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تربيت‭ ‬‮«‬آرام‮»‬‭ ‬نشدند‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬رام‮»‬‭ ‬شوند‮.‬‭ ‬او‭ ‬خواهان‭ ‬حضور‭ ‬گشت هاي‭ ‬پليس‭ ‬بود،‭ ‬مقتدرانه‭ ‬و‭ ‬باتدبير‭ ‬و‭ ‬ملموس،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مردم،‭ ‬احساس‭ ‬امنيت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬امنيت ستيزان‭ ‬احساس‭ ‬ناامني‮.‬‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬شهروندان‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬شنيده ام‮.‬‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬شنيده اند‭ ‬اما‮...‬
‮" ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬تازگي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬ما،‭ ‬موتور‭ ‬هوندا‭ ‬روي‭ ‬بورس‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جوان هاي‭ ‬بيكار‭ ‬به‭ ‬تاز‭ ‬مي‮ ‬تازند‭ ‬با‭ ‬موتور،‭ ‬مخصوصا‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬دبيرستان‭ ‬دخترانه‭ ‬تعطيل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬كار‭ ‬ديگري‭ ‬ندارند،‭ ‬جز‭ ‬تك چرخ‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬كوچه هايي‭ ‬كه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬معمولي‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مشكل‭ ‬است‮!‬‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬مي‮ ‬گازند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬تازند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دستكاري‭ ‬اگزوز‭ ‬موتور‭ ‬و‭ ‬آلودگي‭ ‬صوتي‭ ‬بر‭ ‬آرامش‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬فضاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬هم‭ ‬سيلي‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬انگار‭ ‬كسي‭ ‬نيست‭ ‬جلوي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬تنهاييم‭ ‬ما‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬است،‭ ‬حداقل‭ ‬موقع‭ ‬تعطيلي‭ ‬مدارس‭ ‬دخترانه،‭ ‬حضور‭ ‬ماموران،‭ ‬علامت‭ ‬هشدار‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬كه‭ ‬تذكر‭ ‬مومنانه‭ ‬را‭ ‬برنمي‮ ‬تابند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬رخ‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬گاه‭ ‬نفس كش‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬طلبند‮.‬‭ ‬راستي،‭ ‬دستي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بوسه‭ ‬آرام‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬تازيانه‭ ‬قانون‭ ‬سپرد‭ ‬تا‭ ‬رام‭ ‬شود‮!‬
‮"‬‭ ‬قبلا‭ ‬مي‮ ‬گفتند‭ ‬زنان‭ ‬كوچه نشين‭ ‬عروسان‭ ‬شيطان‭ ‬هستند،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬پسرهاي‭ ‬كوچه نشين‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬حضورشان‭ ‬بسيار‭ ‬پرخطرتر‭ ‬و‭ ‬آلوده كننده تر‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬بايد‭ ‬ناميد؟‭ ‬اگر‭ ‬آنها‭ ‬عروس‭ ‬شيطان‭ ‬بودند،‭ ‬اينها‭ ‬كيستند؟‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬خويشاوندان‭ ‬شيطان‭ ‬ناميد؟‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬معضل‭ ‬خويشاوندان‭ ‬شيطان،‭ ‬چه‭ ‬طرحي‭ ‬در‭ ‬انداخته اند‭ ‬مسئولان؟‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬كه‭ ‬وعده‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬خواهند‭ ‬پرداخت،‭ ‬براي‭ ‬معضل‭ ‬جوانان‭ ‬كوچه نشين‭ ‬و‭ ‬معامله هاي‭ ‬مشروب‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬مزاحمت‭ ‬براي‭ ‬نواميس‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬چاره انديشي‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬آيا‭ ‬خواهيم‭ ‬توانست‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬مسلم‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬زيستن‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬است،‭ ‬برسيم‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬تنها‭ ‬نخواهيم‭ ‬بود؟‭ ‬آيا‭ ‬‮...‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید