ساختن کارخانه مثل مسجد، مقدس است

دولت دوازدهم، آغاز مبارکی دارد در شکوه هفته دولت که در بستر شهادت، رجایی و با هنر، ریشه دارد. این تیمن آغازین، ان شاءا...  در همه چهارسال، جاری باشد تا سعادت ملک و ملت را به ارمغان آورد، همان چیزی که رجایی و باهنر و صدها هزار شهید دیگر برای به دست آوردن آن، در خون خویش غلتیدند تا ما به عزت، سرفراز باشیم. این هفته را باید گرامی داشت و با مبارک باد به سراغ دولتیان رفت که به تدبیر باید امید آفرین باشند و با اقتدار، سرپنجه گره گشا و مانع زدای کشور. امروز خدا قوت به دولت، تکریم ملت است و کار برای ملت، تکلیف دولت و بهترین کاری که دولت باید برای آن بستر بسازد و از کمک همه ارکان حاکمیت و بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی استفاده کند، جهاد تولید و اشتغال است. به باور من امروز ساختن کارخانه کمتر از مسجد و مدرسه، ثواب ندارد بلکه کار، نیاز واقعیی است که باید خیران را هم به میدان فراخواند تا با همان خلوص و قصد قربت که مسجد و مدرسه می سازند، بیایند و توان و سرمایه خود را هم افزا کنند و کارخانه بسازند و از این طریق، هم تولید ملی را رونق دهند و هم بازار اشتغال را که در جهان اقتصاد پایه، مهم ترین حوزه اثرگذاری برای دفاع از عزت ملی، همین نقش آفرینی در تولید و تولید و تولید است. فرایندی که تحقق آن، کشور را از ناهنجاری ها و مصائب متعدد نجات می دهد چه کار، فقط یک کنش اقتصادی نیست بلکه اقدامی تمام ساحتی است که از اقتصاد تا فرهنگ تا دیانت، تا آرامش،تا ارتقای سطح معرفتی،تاهمه شئون زندگی را در برمی گیرد و همان طور که بیکاری، ام الامراض اجتماعی است، اشتغال هم ام الفواید زندگی است. رصد اجتماعی و قضایی هم نشان می دهد که بیشتر ناهنجاری ها، زاییده بیماری است و هنگامی که فرصت اشتغال، ایجاد می شود، ناهنجاری ها به سان تب، در پاشویه از بین می رود. این را کارشناسی اهل معرفت به تجربه می گفت که کار صنعت را به عنوان وظیفه ای ملی و دینی و انقلابی، برگزیده بود و کارگرانش را هم از میان بزهکاران انتخاب می کرد که به دفعات، سابقه زندان داشتند و بسیارشان هم با چند پرونده سرقت، خانه نشین شده بودند اما او به همین صاحبان کارنامه سیاه، اعتماد کرد و از آنان انسان صاحب کارنامه سفید ساخت. یعنی با ایجاد اشتغال، از پوسته یک سارق، یک انسان امین بیرون کشید که کلید دار کارخانه شد.  در جنگ هم ما تجربه رزمنده سازی از اسرای عراقی را به موفقیت آزمودیم . این تجربه ای است که اگر دولت هم از آن استفاده کند می توان به حل مسئله اشتغال، امید بست. این امید در حوزه تولید ملی هم فراگیر خواهد شد که اشتغال، خرمن تولید را پر می کند و این خرمن هم نیاز بازار را جواب می دهد البته اگر قاچاق، این لایه ضد انقلابی بگذارد. این جا هم باز دولت است که باید به قدرت جلوی این پدیده ضد ملی را بگیرد چه قاچاق کالا که به قیمت مرگ تولید ملی و اشتغال سازنده، تمام می شود همچون قاچاق مواد مخدر زشت، ضد ارزش و نابودگراست که باید به هر قیمت شده جلوی آن را گرفت. ان شاءا... دولت با کمک همه دستگاه های حاکمیتی و فرهنگ سازی گسترده، از این امتحان هم موفق بیرون آید و همان طور که در دولت یازدهم، قاچاق را به حد قابل توجهی کاهش داد، در این دولت باز هم از میزان آن به نفع تولید ملی و واردات قانونی بکاهد تا آرزوی رجایی و باهنر هم محقق شود.

 

خراسان / شماره : 19619 / یکشنبه ۵ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=19619&pid=16&type=0
/ 0 نظر / 102 بازدید