امام رضا(ع) چراغ کوچه های زندگی

 

دهه کرامت است. معرفت، زلال تر از همیشه می بارد، بی دریغ هم می بارد، این ما هستیم که باید کاسه خویش را زیرباران بگیریم، این ما هستیم که باید پای به طلب بیرون بگذاریم و دست به خواستن پیش آوریم و نه به کوچکی دست و کاسه خویش بل به وسعت کرم صاحب کرامت طلب کنیم هم برای خود و هم برای همه، که وسعت این باران به پهنه همه زمین و زمان است.

بخواهیم و برای رسیدن به خواسته مان برخیزیم و دست در دریای کرامت کلام مولا امام رضا(ع) بزنیم و روزی خویش از سفره ای برداریم که کریمانه هزار بار هم که بخواهیم باز می دهد و روزی خویش را لقمه لقمه از کلام نورانی ایشان در کام کنیم تا ما را نور در جان شود و جانمان جام جهان نما که قلب شیعه باید چنین باشد چنان که رفتارش نیز. چنان که امام می فرماید؛ «شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر و نهی ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زندگی در عمل وگفتار خود قرار دهند، مخالف دشمن ما باشند و هرکه چنین نباشد، از ما نیست.»این کلام روشن امام علی بن موسی الرضا (ع) است که هم راه را مشخص می کند و هم اهل راه را. شیعگی یعنی همین، پای جای پای امام عادل بگذارد و حرف به حرف او را به رفتار درآورد و گفتارش نیز براساس ادبیات امامت شکل بگیرد، زندگانی اش عرصه ظهور تولا و تبری باشد، آن گونه که اگر کسی چشم شود در شب و روز شیعه جز این نبیند و آنچه می بیند نیز او را به یاد همه خوبی ها و امام خوبی ها بیندازد، امام با کلام معیار خویش، عیار ایمان را مشخص کردند و می کنند تا هرکسی نتواند به شعار شیعگی و با رفتار در تضاد با آن، شعور جامعه را به بازی بگیرد، شیعه رفتارش، تفسیر کلام امام است و در همه کردارش همواره خداوند را در نظر دارد و جز برای رضای حضرتش کاری نمی کند.نقشه راه شیعه، رضایت خداوند است، لذا رفتارش را جوری تنظیم می کند که خشم یا خنده اش هم در این مسیر باشد، چنانکه در کلام امام رضا(ع) می خوانیم که «چنانچه درموردی خواستی برای خداوند با غضب برخورد کنی، متوجه باش که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده رضایت و خشنودی خداوند اعمال کنی» چنان که مولا علی (ع) در جنگ خندق، درس عملی این رفتار را به ما نشان داد و تعلیم فرمود، آن جا که عمربن عبدود، به روی ماه نشان حضرت «تف» انداخت، حضرت از روی سینه اش برخاست، چند دقیقه ای راه رفت و سپس آمد تا قضای کارش کند و این رفتار آن جنگاور نامی عرب را به تعجب واداشت که من تف انداختم و تو عوض این که پرخشم تر تیغ بر گلویم کشی، برخاستی و آن جا حضرت فرمود من برای خدا کار می کنم و بنده خشم خود نیستم و مولوی به زیبایی شرح ماجرا کرده است در مثنوی از علی آموز اخلاص عمل و ... آری شیعه امام رضا(ع)، خشم خود را هم در راه خدا مدیریت و فرماندهی می کند، چنان که در شادی و فرحش و در همه حال او را در نظر دارد، ما هم چنین باشیم... .

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/07/01 شماره انتشار 18223 /صفحه۳/اخبار

/ 0 نظر / 118 بازدید