حاجی باید سفیر حج باشد

 

حج به پایان آمد، اما پیغام آوران حج پا به راه شدند، راهی برای برگشت و به قاعده، باید بیایند و بگویند از حج، از مناسکی که باید همه زندگی را تحت نور بگیرد اصلا زکات زیارت، نشر معارف آن است، شرح زوایایی است که از چشم مردمان دور دست، دور می ماند، اما آنانی که می روند و نزدیک می شوند و در فضای ناب قرار می گیرند، می بینند و این دیده ها را باید به «زبان دل» همه مردمان ترجمه کنند بله زکات زیارت نشر آن است، این را استاد حاج علی اکبری به زیبایی در شرح وظیفه زائر بیان می کرد که زائر و مزار و مزور، باید ارتباط برقرار کنند و در این میان زائر باید توان پیغام بری و پیغام آوری داشته باشد، این نیز از حاجیان توقع است که در حج نه گردشگر، نه مسافر که زائر باشند. توقع است درس های حج را دریابند و چون باز می آیند به زبان قوم خویش ترجمه کنند و لب به انذار و تبشیر بگشایند و ... بله حاجی باید چنین شأنی برای خود قائل باشد و برای اجرای آن تلاش کند. چه او نرفته است که رفته باشد. استطاعت مالی، قدم اول است و او باید استطاعت های معرفتی را هم در خویش به کمال برساند تا به واقع حاجی شود و حاجی هم بماند، او نرفته است که رفته باشد و نمی آید که آمده باشد چون دیگر سفرها. بلکه بر سیاق تفاوت هایی که این سفر با دیگر سفرها دارد، باید بازگشت او و مهم تر، سبک زندگی او، پهنه حیات او، شیوه رفتار او و... متفاوت تر با همیشه باشد. نگاه جامعه و آحاد آن نیز به فرد حج رفته متفاوت است. آن قدر متفاوت که با هیچ سفر دیگری قابل مقایسه نیست، مردم توقع دارند کسی که از زیارت خانه خدا برگشته است، بیش از همیشه عطر عبودیت داشته باشد. کسی که در جمرات به رمی شیطان رجیم پرداخته است، اجازه ندهد، شیطان حتی یک صفحه، از کتاب زندگی او را بنویسد، نه، بالاتر، حتی یک خط، حتی یک کلمه، حتی یک حرف در صحیفه زندگی حاجی نباید بوی همانی را داشته باشد که بارها رجمش کرده است کسی که عرفات را درک کرده است باید جان در زلال معرفت بشوید آن چنان که حتی غباری، عارض چهره اش نشود، کسی که «منا» را دیده و در قربانگاه نفس کشیده است، باید در گوش هوش خویش داشته باشد که همواره بر مدار تکلیف حرکت کند و در همه زندگی جز خدا نبیند و جز برای خدا نگوید و جز برای او سکوت نکند. حاجی باید همانطور که نسبت خود را با خانه خدا، با حج، تعریف کرده و با برگزاری مناسک به انجام رسانده است، نسبت خود را با حضرت خداوند هم تعریف کند و در راستای این تعریف چنان حرکت کند که هم حاجی بماند و هم به نشانه ای برای راه حق تبدیل شود.

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/07/27 شماره انتشار 18812 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 91 بازدید