خلق د رخروش آمد،کربلا به جوش آمد

روایتی از حماسه حضور ۲۰ میلیونی حسینی در اربعین

 اربعین، ترجمان عاشوراست. همان روزی که حسین(ع) در برابر همه باطل صف کشید و آخرین نفس هایش، «هل من ناصر» خواند و عاشورا را، تقابل حق با باطل را جاودانه کرد و... اینک دوباره اربعین، دوباره عاشورا و لشکر ۲۰ میلیونی که با لبیک یا حسین خود را به کربلا رسانده است. لشکری که تشنه هماوردی است، تشنه «یاحسین» گفتن و «با حسین» ماندن است اما... نگاه کن، آن سو را، از لشکر ۳۰ هزار نفره یزید که راه را بر لشکر ۷۲ نفره حسین(ع) بسته بودند، هیچ خبری نیست، حتی یک تن هم نمانده است، نامی هم نمانده، نشانی هم نمانده است. این سو، اما حسین هست، عباس هست، اکبر هست، اصغر هست و لشکریانی که به ۲۰ میلیون رسیده اند! آی! یکی خبر به کوفه برد، از شام خبری نیست، حتی یک تن هم نیامده است، اما ۲۰ میلیون به یاحسین آمده اند، بگویید، لشکری بزرگ از ایران آمده است... بگویید، دیگر حسین تنها نیست، هرگز حسین تنها نمی شود. آی! یکی خبر را به گوش جهان برساند، لشکریان حسین به کربلا رسیده اند و حماسه ای به شکوه حضور ۲۰ میلیون عاشق رقم خورده است. بگویید چشم شود جهان برعشق در افزایش جان های عاشق. آی! یکی خبر را به گوش داعش برساند، این نواده های ابوسفیان، این لشکریان سفیانی نشان را بگوید، «مقدمة الجیش» مهدی فاطمه به کربلا رسیده است. باش تا «جیش» خود در رکاب مهدی بیاید آن وقت دعاهای به اجابت رسیده جهان را پر خواهد کرد در «طلب ثارکم»، «مع امام هدی ظاهر ناطق...»، «مع امام منصور من اهل بیت محمد و...» و همه خواهند دید، کربلا را... آی، لشکر به کربلا رسید، یکی خبر را به گوش یزیدی ها برساند، دوباره گاه نبرد است. اگر جرأتی مانده است شما را، اگر نه مرد، که اگر اهل میدان اید ۲۰ میلیون ذوالفقار بیرون از نیام آماده است.

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/09/23 شماره انتشار 18857/صفحه10/آینه تماشا

/ 0 نظر / 88 بازدید