رانندگان‭ ‬متخلفي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬صحنه‭ ‬مي‮ ‬گريزند

"اول‮:‬‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬راه‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬با‭ ‬‮«‬واكر‮»‬،‭ ‬مرد‭ ‬عكاس‮.‬‭ ‬راه‭ ‬نمي‮ ‬رفت،‭ ‬هيكلش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬‮«‬واكر‮»‬‭ ‬جلو‭ ‬مي‮ ‬كشيد‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬مرد‭ ‬برمي‮ ‬گشت‭ ‬به‭ ‬سال هاي‭ ‬پيش‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬روز،‭ ‬يك‭ ‬راننده‭ ‬نامرد‭ ‬در‭ ‬صدمتري‭ ‬مشهد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬فرار‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬فلج‭ ‬شد،‭ ‬خانواده اش‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬گسست‭ ‬و‭ ‬زنش‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬عكاس‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬‮«‬واكر‮»‬‭ ‬و‭ ‬دست هايي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬پا،‭ ‬هيكل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬كند‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬خاطي،‭ ‬خبري‭ ‬نشد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مطمئن‭ ‬باشيد‭ ‬خبر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬خون‭ ‬پايمال‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دعاي‭ ‬مرد‭ ‬عكاس‭ ‬هم‭ ‬گريبانگير‭ ‬راننده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬تا‭ ‬الان‭ ‬نشده‭ ‬باشد‮.‬
‮"‬‭ ‬دوم‮:‬‭ ‬موتورسوار‭ ‬مجروح‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬نفهميدم‭ ‬چه‭ ‬ماشيني‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬زد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مردم‭ ‬اطراف‭ ‬گفتند،‭ ‬يك‭ ‬نيسان‭ ‬بود‮.‬‭ ‬نيسان‭ ‬وانت‮.‬‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬لحظه اي‭ ‬هم‭ ‬نايستاد‭ ‬و‭ ‬گريخت‮.‬‭ ‬بي‭ ‬وجدان‭ ‬صبر‭ ‬نكرد‭ ‬ببيند‭ ‬زنده ام‭ ‬يا‭ ‬مرده‭ ‬اصلاً‭ ‬ترمز‭ ‬هم‭ ‬نزد،‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬گفتند،‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬روز،‭ ‬يك‭ ‬جايي‭ ‬تقاص‭ ‬پس‭ ‬خواهد‭ ‬داد‮.‬
‮"‬‭ ‬سوم‮:‬‭ ‬موتورسوار‭ ‬به‭ ‬عابر‭ ‬پياده‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نقش‭ ‬زمين‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬عابر،‭ ‬اما،‭ ‬در‭ ‬دم‭ ‬جان‭ ‬سپرد‮.‬‭ ‬ضارب‭ ‬چگونه‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬قاضي‭ ‬وجدان‭ ‬خويش‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد؟‭ ‬چگونه‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬راضي‭ ‬كنند؟‭ ‬چگونه؟
‮"‬‭ ‬چهارم‮:‬‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬آزادي‭ ‬مشهد،‭ ‬حوالي‭ ‬چهارراه‭ ‬خسروي‮.‬‭ ‬موتورسيكلت‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نقش‭ ‬زمين‭ ‬كرد،‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬آن‭ ‬سوتر‭ ‬رفت،‭ ‬برگشت‭ ‬نگاه‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬گريخت‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سالش‭ ‬از‭ ‬ميانه‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬ميانه‭ ‬خيابان‭ ‬به‭ ‬كنار‭ ‬بردند‮.‬‭ ‬شكر‭ ‬خدا‭ ‬آسيب‭ ‬چنداني‭ ‬نديده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬آسيب‭ ‬جدي‭ ‬به‭ ‬وجدان‭ ‬و‭ ‬انسانيت‭ ‬آقاي‭ ‬موتورسوار‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬جوانمردي‭ ‬افتاد‮.‬‭ ‬از‭ ‬انسانيت‭ ‬ساقط‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬چيز‭ ‬مثل‭ ‬مردانگي‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬مرد‮.‬
‮"‬‭ ‬حادثه‭ ‬و‭ ‬تصادف،‭ ‬واقعيت هاي‭ ‬تلخي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همزاد‭ ‬شهرنشيني‭ ‬و‭ ‬رانندگي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬وقوع شان‭ ‬ناگزير‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بهترين‭ ‬آدم ها‭ ‬و‭ ‬بهترين‭ ‬راننده ها‭ ‬هم‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬روزي‭ ‬تصادف‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬عيار‭ ‬مردي‭ ‬و‭ ‬مردانگي‭ ‬و‭ ‬انسانيت‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حادثه‭ ‬مشخص‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬راننده‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬به‭ ‬مصدوم‭ ‬يا‭ ‬چشم هايش‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بندد‭ ‬و‭ ‬فرار‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬كارش‭ ‬به‭ ‬هرجا‭ ‬كه‭ ‬برسد،‭ ‬وجدانش‭ ‬راضي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شب،‭ ‬خواب‭ ‬وحشت‭ ‬نمي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬چشمانش‭ ‬از‭ ‬عذاب‭ ‬پر‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فرداي‭ ‬قيامت‭ ‬و‭ ‬عذاب‭ ‬نمي‮ ‬هراسد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گريزد،‭ ‬شايد‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬هزينه اي‭ ‬نپردازد‭ ‬به‭ ‬مال،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬روان،‭ ‬قطعاً‭ ‬هزينه هاي‭ ‬گزاف‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‮.‬‭ ‬وجدانش‭ ‬مدام‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نيشتر‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬و‭ ‬نفرين‭ ‬صدمه‭ ‬ديده‭ ‬و‭ ‬خانواده اش‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬دست‭ ‬برنخواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬شنيده ايم‭ ‬و‭ ‬خوانده ايم‭ ‬كه‭ ‬راننده‭ ‬فراري‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬منطقه‭ ‬حادثه،‭ ‬يا‭ ‬خود‭ ‬قرباني‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬سوگ‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عزيزانش‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬منطقه‭ ‬نشسته‭ ‬چه،‭ ‬دست‭ ‬روزگار‭ ‬عدالت‭ ‬را‭ ‬بالاخره‭ ‬اجرا‭ ‬كرده‭ ‬است.من‭ ‬وقتي‭ ‬مي‮ ‬شنوم‭ ‬راننده اي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حادثه‭ ‬متواري‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ياد‭ ‬ماجراهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬دادي،‭ ‬نخواهي‭ ‬توانست،‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬گرفتن،‭ ‬دست‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬آوري‮.‬‭ ‬منطق‭ ‬روزگار‭ ‬اين‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬دست‭ ‬كه‭ ‬دادي،‭ ‬مي‮ ‬گيري‮.‬‭ ‬پس‭ ‬حادثه‭ ‬با‭ ‬فرار‭ ‬راننده‭ ‬خاطي‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬نقطه‭ ‬پايان‭ ‬نمي‮ ‬پذيرد‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬او‭ ‬نقطه‭ ‬پايان‭ ‬خيال‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬نقطه‭ ‬سر‭ ‬خط‭ ‬است‮.‬‭ ‬خطي‭ ‬كه‭ ‬روزگار‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬خواهد‭ ‬نوشت‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬زيبا؛‭ ‬زشت‭ ‬و‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬مثل‭ ‬كردار‭ ‬خودش‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید