يك‭ ‬كالا،‭ ‬يك‭ ‬شهر چند‭ ‬نرخ؟


يك‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬چند‭ ‬نرخ‭ ‬بايد‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬سوال‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬الّا‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬كه‭ ‬جرأتش‭ ‬را‭ ‬ندارم‭ ‬بپرسم‮.‬‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬هستم‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نگيرد‭ ‬حرف‭ ‬مرا،‭ ‬راستي‭ ‬يك‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬چند‭ ‬نرخ‭ ‬بايد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮!‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬زماني‭ ‬ازخود‭ ‬پرسيدم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چهارراه‭ ‬ميدان‭ ‬بار‭ ‬مشهد،‭ ‬دو‭ ‬مغازه‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬ديدم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬نرخ‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬كالا‮!‬‭ ‬از‭ ‬مغازه‭ ‬اول‭ ‬كه‭ ‬گذشتم،‭ ‬صاحب‭ ‬مغازه‭ ‬دوم‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬بفرماييد‮.‬
‭ ‬به‭ ‬قيمت هايش‭ ‬نگاه‭ ‬كردم،‭ ‬عدس‭ ‬مثلا‭ ‬‮٠٧٨‬‭ ‬تومان‭ ‬‮!‬‭ ‬گفتم‭ ‬آقا،‭ ‬مغازه‭ ‬بغلي‭ ‬‮٠٢٨‬‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬او‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬درنگي‭ ‬به‭ ‬شاگردش‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬برگه‭ ‬قيمت‭ ‬را‭ ‬بيار‭ ‬و‭ ‬نرخ‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬كن؛‭ ‬‮٠٢٨‬‭ ‬تومان‮!‬‭ ‬لوبيا‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ديدم‭ ‬كيلويي‭ ‬‮٠٧١١‬‭ ‬قيمت‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬گفتم‭ ‬همسايه‭ ‬‮٠٤١١‬‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬او‭ ‬شاگردش‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬برگه‭ ‬قيمت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اصلاح‭ ‬كرد‮!‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬توجيهي‭ ‬براي‭ ‬كارش‭ ‬واين‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬لااقل‭ ‬بگويد‭ ‬جنس‭ ‬كالاها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فرق‭ ‬دارد‮!‬‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬خوب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬سريع‭ ‬نرخ هايش‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬ماجرا‭ ‬تلخ‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مگر‭ ‬كسي‭ ‬بر‭ ‬قيمت گذاري‮ ‬ها‭ ‬نظارت‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬مگر‭ ‬عرف‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬براي‭ ‬كسبه،‭ ‬درصد‭ ‬سود‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬مگر‭ ‬يك‭ ‬كالا،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬مغازه‭ ‬همسايه‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬تفاوت‭ ‬قيمت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮!‬‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬چراهاي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬برايش‭ ‬پاسخي‭ ‬نيافتم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كسي‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬پرسم‮!‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬ميانه‭ ‬مردي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬موهاي‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صورتش‭ ‬به‭ ‬سفيدي‭ ‬مي‮ ‬زد‭ ‬و‭ ‬دلش‭ ‬هم‭ ‬سفيد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نگاهش‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬شد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سياه گويي‭ ‬و‭ ‬سياه نمايي‭ ‬متهم‭ ‬كرد‮!‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬يك‭ ‬بسته‭ ‬بيسكويت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬مغازه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬كوچه‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬نرخ‭ ‬خريدم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬كم تر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬شما‭ ‬يك‭ ‬كالا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نرخ‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬مغازه‭ ‬بخريد‮.‬‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬چرايي‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬دانست‮.‬‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬سوالش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خودش‭ ‬مي‮ ‬پرسيد‭ ‬و‭ ‬پاسخي‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬يافت‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬شما‭ ‬براي‭ ‬سوالات‭ ‬پيش پا‭ ‬افتاده اي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‮!‬‭ ‬پاسخي‭ ‬پيدا‭ ‬كرده ايد؟‭ ‬خدا‭ ‬بيامرزد،‭ ‬كسبه‭ ‬قديمي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سودشان‭ ‬عادلانه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نرخ‭ ‬آن ها‭ ‬هم‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬حفظ‭ ‬كند‭ ‬آن هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬جوري‭ ‬كاسبي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬بگويند،‭ ‬كاسب‭ ‬حبيب‭ ‬خداست‭ ‬و‭ ‬امين‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬كسبه‭ ‬چنان‭ ‬كار‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬رنگ‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬عبوديت‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬بدانيم‭ ‬كه‭ ‬بازار‭ ‬مسلمين‭ ‬حرمت‭ ‬دارد،‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬حليت‭ ‬و‭ ‬طهارت‭ ‬كالايي‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬عرضه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نبايد‭ ‬شك‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬كالايي‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مسلمين‭ ‬فروخته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نشان‭ ‬پاكي‭ ‬و‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬فروش‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نيكو‭ ‬اين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اسم‭ ‬بازار‭ ‬مسلمين‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬قيمت ها‭ ‬هم‭ ‬اعتماد‭ ‬آفرين‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬زيبا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬وقتي‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬مسلمين‭ ‬كالايي‭ ‬خريد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬مغبون‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬آن‭ ‬اعتماد‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬خريد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حليت‭ ‬و‭ ‬طهارت‭ ‬كالا،‭ ‬يقين‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬آيد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اعتماد‭ ‬رسيد؟‭ ‬
فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬مسئله‭ ‬مهم تر‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت،‭ ‬آسيب‭ ‬پيامد‭ ‬اين‭ ‬بي‮ ‬اعتمادي‭ ‬است‮.‬‭ ‬شما‭ ‬چنين‭ ‬فكر‭ ‬نمي‮ ‬كنيد؟‭ ‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید