مامورنماها!

وقتی دزد با چراغ می آید باید بیشتر مراقب بود و شاید بهتر است بگوییم باید هوشیار بود که وقتی کسی با چراغ می آید بفهمیم دزد است یا خودی. امنیت سوز است یا امنیت ساز و این قصه« فیوج» هایی که با لباس پلیس و یا تحت عنوان ماموران آگاهی از مردم زورگیری، سرقت و... می کنند و آرامش یک شهر را بر هم می زنند از همین قبیل است؛ یعنی باید هوشیار باشیم که فرق مامور را از مامورنما باز بشناسیم.باید هوشیاری مضاعف کنیم تا دزدان نتوانند با سرقت عنوان مامور قانون،از ما سرقت کنند و بر قانون لگد بکوبند پس یادمان باشد گاه پشت چهره های مصمم و مطمئن با عنوان مامور قانون، گرگانی قانون شکن وجود دارند و؛

...ای بسا ابلیس آدم رو که هست

پس به هر دستی نباید داد دست...

پس نباید خواست آنان را گردن نهاد بلکه اول باید هویت خود آن ها را به محک کشید و دقیقا پس از اطمینان از هویتشان با آن ها همکاری کرد.

از طرف دیگر چنین رویکردی نیازمند تعامل پلیس نیز هست؛ یعنی ماموران واقعی و پلیس های امنیت ساز وقتی در برابر شهروندی قرار می گیرند که از آن ها اوراق هویت می خواهد با حفظ احترام او را به یقین برسانند تا این به رویه ای معمول تبدیل شود تا سارقان نتوانند با غصب عنوان پلیس امنیت مردم و مالشان را یک جا سرقت کنند.

اگر رابطه نهاد پلیس با مردم شفاف شود و پلیس اول با معرفی و احراز هویت خود برای شهروند ، به اعمال قانون بپردازد، دیگران نخواهند توانست پشت اقتدار پلیسی از نشان دادن ورقه ای که هویت آنان را مشخص کند پرهیز کنند پلیس باید به مردم حق بدهد که برای احراز هویت او، حتی با ١١٠ تماس بگیرند و این را بگذارد به پای هوشیاری و احتیاط مردم نه بی حرمتی به مجری قانون.

آن وقت با فهم و اعتماد متقابل خواهیم توانست هم اعمال قانون کنیم و هم جلوی اعمال غیرقانونی جاعلان نام مامور را بگیریم.

تا فیوج ها و مامورنماها نتوانند به نام قانون بی قانونی کنند و به نام مامور حرمت مامور و مردم را یک جا لگدکوب کنند.

خوب است مردم به این نکته ظریف که یک پلیس می گفت توجه داشته باشند که در صورت مواجهه با چنین افرادی از آن ها کارت شناسایی و اوراق هویت بخواهند در چنین زمانی ماموران حقیقی با خون سردی به پرسش شهروندان پاسخ می دهند ولی ماموران قلابی از آن جا که ترس لو رفتن دارند، بسیار عجول و ناشکیبا خواهند بود و با تامل در نوع رفتارشان می شود آن ها را شناسایی کرد و... به هر روی باید در شهری که گرگ ها رها شده اند و گاه در پوشش نام های معتبر و آدم های معتبر می روند باید هوشیاری افزون کرد و تنها با افزایش هوشیاری است که می شود از وقوع جرایم گوناگون جلوگیری کرد و یا حداقل عوارض آن را کاهش داد.در ماه مبارک رمضان که به قاعده آمار جرایم کاهش می یابد، اگر هوشیاری افزون کنیم، از آن چه هست هم باز با جرایم کمتری رو به رو خواهیم شد. اگر اخلاقیات و معنویات رمضان در جامعه بماند، بعد از ماه رمضان هم منحنی جرایم رو به کاهش خواهد داشت...صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17074 ، تاریخ انتشار 870616

/ 0 نظر / 99 بازدید