كينه ٣٧ ساله

خيلي بايد كار بكنيم، خيلي. وقتي هنوز هستند افرادي كه منطق را از ياد مي برند، به قانون بي حرمتي مي كنند و به جاي قضا و قانون و مردانش خود دست به تسويه حسابي مي زنند كه از اول غلط بوده است و همه گوياي اين است كه ما تا جامعه معمولي خيلي راه داريم چه رسد به جامعه آرماني. وقتي ٢*٢ مساوي با ٤ درنمي آيد، اين معادله، مجهولات فراواني دارد كه تا معلوم نشود، باز بايد از اين خبرها خواند، باز بايد غصه خورد، باز بايد قصه ها را با واژه هاي سياه نوشت و باز بايد اعتراف كرد براي فرهنگ سازي هنوز خيلي بايد كار كنيم. هنوز كارهاي انجام نشده فراوان است كه اگرنه اين بود، قصه هم نه آن بود كه در پي يك كينه ٣٧ ساله، ٥ عضو يك خانواده در يك روستاي مهران توسط رگبار گلوله قرباني مي شدند. نبايد، اين همه مدت، دل ها از كينه پر مي شد، آن هم در منطقه اي كه در طول ٨ سال دفاع مقدس شاهد حضور مرداني بوده است كه نفسشان، نفس فرشتگان را هم معطر كرده است، نبايد يك مسئله از سال ٤٩ تاكنون حل نشده باقي مي ماند تا بحراني چنين به بار بياورد.
اگر نهادهاي فرهنگ ساز و متوليان جامعه پذيركردن فرهنگ تلاش مي كردند الان نبايد باورهاي نابه جا، سنت هاي زيباي ايراني- اسلامي ما را غبارآلود مي كرد، نبايد... حالا، در كنار مجرمان قتل ٥ نفر، ما متوليان فرهنگي هم مقصريم و شايد بيشتر از آن ها، چه گاه گناه باغبان در رويش يك گياه و يا درخت بي ثمر، از ديگران بيشتر است و ما هم قرار بود باغ مان پر از گل و درختان پرثمر باشد اما...
راستي متولي اصلاح سنت هاي قبيله اي كيست و چه كساني بايد با پيراستن اين پيرايه ها ما را در هزاره سوم، دست گير باشند؟ چرا هنوز از استان هايي چون ايلام، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد و... خبرهاي ناخوشي از رسم هاي گذشته شنيده مي شود، چون ازدواج هاي اجباري، چون خون بس، چون... اين رسمها در راه و رسم درست زندگي كردن چاله و چاه درست مي كند. پس بايد كاري كرد. كاري اساسي، بايد در باورهاي قديمي مردم يك انقلاب بزرگ فرهنگي اتفاق افتد تا چشم آن ها را به روي واقعيت ها و حقيقت ها باز كند. تا بدانند وقتي خدا، گناه برادر را پاي برادر نمي نويسد، خلق خدا هم حق ندارند به پاي گناه كرده و نكرده يك نفر، خويشاوندانش را بسوزانند، حق ندارند، دختري را يك عمر به گرو برند بر جرمي كه برادر و پدرش مرتكب شده اند، حق ندارند.
اين نكته را هم از ياد نبريم بلكه به ياد مسئولان بياوريم كه چرا بايد اسلحه گرم دست مردم عادي باشد تا اين گونه مرگ ببارند. مگر تفنگ، اسباب بازي است كه از مغازه بخرند، مگر نگهداري تفنگ مثل چوب است كه به اين راحتي نگهداري مي كنند و از آن راحت تر با همديگر تسويه حساب مي كنند؟ راستي كسي پاسخ بدهد، تفنگ دست آن ها چه مي كرد؟
(ص-۶--۱۷/۱۰/۸۶)

/ 0 نظر / 102 بازدید