چرا دانشگاه ها «عطار» پرور نیست؟

عطار بزرگ بود، بزرگ. شاید مردمی که او را می دیدند او را نمی فهمیدند. کلامش را درک نمی کردند، بزرگی اش را نمی دیدند، چنان که فرد در کوهپایه، عظمت کوه را نمی تواند دید، بل زمانی او را فرصت دیدن و درک عظمت کوه است که از آن فاصله گیرد، آن وقت در خواهد یافت عظمت کوه را، آن وقت «کوه» برایش نشانه قادر حکیم خواهد شد، آن وقت... عطار را نشناختند، آنانی که او را می دیدند، دیده آنان را تاب تماشای کوه نبود اما سال ها که به قرن رسید و قرن به قرن ها تبدیل شد حالا مردمانی به شناخت او قد می کشند، او را می بینند و باور دارند، بزرگی چون او را هر روز باید بزرگ داشت و هر سال باید مراسم بزرگ‌داشت گرفت، که این نیز در کنار بزرگداشت او، تکریم تاریخ و هویت این ملک و ملت و بزرگداشت خود ما نیز هست. چه او مثل خورشید است و آن که زبان به مدح خورشید می گشاید، در حقیقت مداح خود است و خوب گفت، حضرت مولانا که؛

«مادح خورشید، مداح خود است

که دو چشمم روشن و نامرمد است...»

چه آن چه را خود دیده است روایت می کند، حال آن که روایت او از خورشید به قطع نه خورشید که دریافت او از خورشید است و آن چه ما از بزرگانی چون عطار و مولوی و حافظ و فردوسی و سعدی و... می گوییم نیز دریافت ماست از این فرازهای بلند ادبیات و معرفت این دیار و الا، آنان را قامت چنان بلند است که همسایه خورشید می شوند و... اما همین هم خوب است، گفتن از خوبان واژه ها را خوب می کند، واژه های نجیب، ادبیات را به نجابت می رساند و ادبیات، ادب زندگی را بر هندسه اخلاق بنا می کند و زندگی زیبا می شود، اصلاً واژه هایی از جنس عطار و در شرح عطار، در وصف عطار مثل گل هستند، کنار هم که چیده شوند، بر چمن یک شعر، یک نوشته، یک سخنرانی که برویند، گلستان را پدید می آورند پر از رایحه بهار.

بزرگداشت عطار کار در خوری است. عطار پژوهی، ستایش برانگیز است. اما یک سوال می ماند که باید پرسید و باز پرسید از دانشگاه که چرا عطار پرور و حافظ پرور و فردوسی پرور نیست؟ چرا حداکثر دانش آموخته فرهیخته دانشگاه می شود یک عطارشناس. اماعطار بیرون نمی آید از دانشگاه های ما؟ قصد به چالش کشیدن این و آن و نظام آموزشی و... را ندارم فقط یک سوال طرح می کنم، شاید کسانی را به تأمل وادارد. شاید تأمل ها به برنامه و تدبیر تبدیل شود، تا شاید به روزگاران باز عطاری قد بکشد از کوچه نیشابور ادبیات این ملک و منطق الطیر بنویسد، عاشقان پرواز را...

 خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1393/01/25 شماره انتشار 18661/صفحه2/فرهنگی

/ 0 نظر / 96 بازدید