روز شهيد، روز خداست

 

چهار حرف اند که اگر کنار هم بنشينند، چهار گوشه جهان را تکان مي دهند. اعجاز بزرگي است در اين "ش.ه.ي.د" در اين کلمه طيبه که بايد با هزار صلوات استقبال و بدرقه اش کرد؛ شهيد و ما ادراک ماالشهيد. و به راستي ما چه دانيم شهادت چيست و شهيد کيست و چه معجزه اي با خود دارد که "کن" را به "فيکون" پيوند مي زند؟ عقل آدمي تا کجا مي تواند قد دهد اين همه شکوه را.....وشهيد، نام حضرت عشق است جل جلاله، شهيد عشق خداوند است جلت عظمته. شهيد عاشق خداوند است، عظمه شانه و روز شهيد، روز خداست که شهيد خود را با خداوند تعريف کرده است و حضرت حق نيز در حديث قدسي خود را «ديه» شهيد و جانشين او دانسته است و اين نکته ظريفي است که انسان اگر در مسير بندگي گام بردارد، به مرتبت خليفه اللهي مي رسد و در اين ساحت چنان اوج مي گيرد که با شهادت، حضرت شاهد را جانشين خويش داشته باشد.آري روز شهيد، روز خداست و وقتي آيه قرآن در شرح ايام ا... را مي خوانيم نيز بر اين باور يقين افزون تر مي يابيم که روز شهيد از جمله همان روزهاي مبارکي است که مضاف اليه بزرگي چون حضرت ا... دارد که يادش پر از نشانه ها و آيات روشن است براي هر صابر شکرگزار و جالب اين که اين ادامه آيه اي است که خداوند، حضرت موسي را امر مي فرمايد که قوم خود را از ظلمت و تاريکي به سوي نور ببر و شهيد، خود هم چراغ روشني است که راه را نشان مي دهد و هم قوه محرکه اي که جامعه را به سوي روشني مي برد. اويي که «نظر مي کند به وجه ا...» نگاه ها را هم به سوي حضرت خداوند مي کشاند و روشن است نگاهي که به سوي خداوند افتد به عشق منتهي خواهد شد و بر اين نگاه مژده بايد داد؛

مژده بده مژده بده، يار پسنديد مرا

سايه او گشتم و او برد به خورشيد مرا...

و کسي که خداوند او را برگزيند و به ساحت خورشيدي خود برد به شايستگي مقام شهادت خواهد رسيد و اين خط نوراني تا هميشه ادامه دارد.روز شهيد يوم ا... است، ظلمت سوز، نور آفرين و بيداري بخش است و در جاي خود «روز ملي» هم هست، روزي که همه آحاد مردم به هر گرايش و سليقه و باور، به هر نژاد و زبان و حتي به هر دين، به احترام شهيد برمي خيزند روزي است که اختلاف ها و افتراق ها، به وحدت مي رسد و در صراط مستقيم شهادت، حرکت به سوي نور، گامي پيش مي گذارد.روز شهيد، يوم ا... است، پس 

«و ذکرهم به‌ايام ا...» به ياد آوريم روزهاي خدا را و نعمت هاي خدا را و يادمان بماند، سرفرازي امروز، رهين از سرگذشتن شهيدان در ديروز و امروز است. به ياد آوريم که با شهادت و فقط با شهادت مي توان بر همه اسارت ها پيروز شد. با شهادت مي توان همه زنجير ها را گشود و با شهادت مي توان خود را به کربلا رساند. با شهادت مي توان امر امامت را احيا کرد و به فهمي تازه از ايام الله رسيد و از دل تاريکي ها به سوي روشني هزار دروازه گشود. پاس بداريم شهيد را و حرمت بگذاريم شهيد پروران را که اين زيبا ترين شکرانه نعمت اعجاز شهادت است....

رسالت / شماره : 9179 / پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶/ صفحه 12/ آخر/چ3

 

 http://www.resalat-news.com/?nid=9179&pid=12&type=0

 

http://www.resalat-news.com/newspaper/BlockPrint/16021


/ 0 نظر / 104 بازدید