امام کاظم(ع) و جغرافیای فدک

مثل آفتاب نور می افشاند، مردی که در روزی چنین زاده شد و جامه عید پوشاند ۲۰ ذی الحجه را. نه تنها انسان که کلمات و حروف هم خبردار می ایستند وقتی می خواهند از امام کاظم(ع) سخن کنند که روشنای کلامش، از دیوارهای قطور زندان می گذشت و به جان مردمان می رسید و صراط مستقیم را روشن می کرد.
برای شکر نعمت وجود امامی چنین، باید به مطالعه برخاست و خواسته های خود را بر آموزه های آن هادی بزرگ تطبیق داد و به عمل درآورد. 
بارها گفته ام و نوشته ام و بزرگان هم به تاکید فرموده اند که در حوزه امامت باید به عمل برخاست و الا صرف احساس اگر به بصیرت نینجامد، کار را چندان چاره نخواهد کرد.
خوانش هر باره حیات امامان(ع) درس بهتر زیستن را برایمان حرف به حرف تدریس می کند تا امروزمان از دیروز و فردای مان از امروز برتر باشد، برای این هم باید به یک «عادت خوب» برسیم که خود را با حدیث به منبع نور وصل کنیم.
این عین ولایت است که حرکت خود را با امام خویش هماهنگ کنیم. وقتی امام کاظم(ع) در برابر قدرت استبدادی خلفای عباسی چنان می ایستد که همه مشروعیت شان را زیر سوال می برد، ما هم باید به مهارت به چالش کشیدن قدرت های باطل برسیم. 
وقتی امام از ابزار کلمه و کلام، این رسالت را به انجام می رسانند ما پیروان هم باید راه استدلال و برهان و محاجه را در پیش گیریم و هژمونی باطل را درهم شکنیم. باید از امام موسی بن جعفر( ع) بیاموزیم که حق را با همه ابعاد آن بیان و چنان ترسیم کنیم که کسی نتواند باطل کردارانه بر جای حق بنشیند. 
این را تاریخ روایت و گواهی می کند که امام در مناظرات پرشمار علمی با بزرگان ادیان همواره به تبیین حق می پرداخت و از «باطل حق نما» چه در حوزه خلافت و چه در حوزه معرفت، مشروعیت زدایی می کرد. اسماعیلیه، فطحیه و ناووسیه در پرتو آگاهی بخشی امام رو به ما حق نهادند و نقاب از چهره هارون، خلیفه مقتدر عباسی هم به تدبیر امام چنان فرو افتاد که بدانند و بدانیم میان او و منصور و یزید و معاویه فرقی نیست که جنود شیطان، به هر نام، نشان آشکار استبداد بر پیشانی دارند و شناسه شان نپذیرفتن حق است. 
وقتی هارون رندانه به امام پیشنهاد بازگرداندن «فدک» را مطرح کرد، امام دست روی تمام جغرافیای حکومت آن روز گذاشتند و به او گفتند تو فدک را باز نمی دهی! یعنی تبیین کردند که فدک، خلافت حق است نه یک باغ در مدینه، همه جغرافیاست نه فقط یک نقطه زمین. باری، امام راه را نشان می دهند. باید به این راه گام نهاد و خود را به مقصد خدا رساند.
 
خراسان جنوبی / شماره : 2525 /دوشنبه ۲۰ شهریور-۱۳۹۶ / صفحه اول و 5/ فرهنگ/چ2
http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19631&pid=5&type=0
/ 0 نظر / 100 بازدید