از زلزله بم تا باران اسفدن

وقتي خبر زلزله بم آمد، آنها كه در فردوس و طبس، زلزله را تجربه كرده بودند مي فهميدند، بمي ها چه مي كشند و چنان كه قديمي ها مي گويند، »برادر مرده مي داند، غم داغ برادر را«. عمق فاجعه خراب شدن خانه را كسي مي تواند بفهمد، كه خانه اش خراب شده باشد. اين واژه ها وقتي در ذهنم شكل گرفت كه خبر»خسارت 600 ميليارد ريالي باران پاييزي به زرشك كاران اسفدن« را خواندم وعكس هايي ديدم از بلايي كه با قطرات باران بر آنها نازل شده بود. اين ماجرا، سال ها پيش در زادگاه من هم روي داد و ماحصل يك سال دسترنج كشاورزان زرشك كار، نابود شد. هول و هراسي كه با آغاز باران در چهره مردم شكل گرفت و با شدت گرفتن باران كم كم به هق هق گريه تبديل شد، چيزي نيست كه از ياد برود. آنها بر مرگ اميد خويش مي گريستند كه داشت در آب باران غسل داده مي شد. آن زمان هم وقتي پرسيدم چرا غافلگير شديم پاسخ اين بود كه غافلگير نشديم، چاره ديگري نبود. جا و مكاني براي خشك كردن محصول نداريم، مجبوريم، از خرمن هايي استفاده كنيم كه در فصل گندم، در آن گندم ها را مي كوبند و دراين فصل به اين كار مي آيد. آن ماجرا گذشت، اما آرزو كردم،

كاش صداي اين تلاشگران قانع و صبور و صدالبته مظلوم، به گوش مسئولان برسد، تا با اعطاي تسهيلات، آنها را در ساختن مكان سرپوشيده براي خشك كردن اين محصول كه به قول خود مسئولان استراتژيك هم هست، ياري دهند. اما... نشد، حالا به هر دليل و امروز شاهد فاجعه باران در»اسفدن« هستيم و قصه دسترنجي كه خود به رنجي بزرگ تر بدل شده است. حالا صداي روستاييان به روزنامه كشيده شده است و اميدواريم اين بار مسئولان بشنوند و كاري بكنند تا ديگر شاهد قصه هايي چنين تلخ كه كم ازخانه خرابي و زلزله ندارد نباشيم. خوب است، مسئولان با اعطاي تسهيلات كم بهره و در صورت امكان اختصاص يارانه، به ياري مردم بشتابند و در كنار آن با بيمه كردن محصول، در حوادث ياور حادثه ديدگان باشند. به هر حال در خراسان جنوبي، اعتبارات مختلف هست و توجه مقامات عالي رتبه هم پشتيبان مسئولان استاني و محلي است و مردم هم با همه وجود براي همكاري آماده اند. پس مي شود و بايد كاري كرد براي اين مردم كه شايسته بهترين خدمت ها هستند. بايد در عرصه بيمه گري محصولات هم به جايي برسيم كه، رهبر معظم انقلاب براي بيماري فرمودند، بيمار بايد فقط درد بيماري داشته باشد نه دغدغه هزار درد بدتر از بيماري از قبيل هزينه و بيمه... حالا هم كشاورز بايد دغدغه تلاش و توليد داشته باشد و در هنگامي كه حوادثي از اين دست روي مي دهد به فكر تلاش افزون تر باشد و دغدغه از بين رفتن محصول، او را هم از بين نبرد.(۲۵/۸/۸۵-ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید