آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬ ‭ ‬كرمان‭ ‬را‭ ‬درياب

سلام‭ ‬آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬خوش‭ ‬آمديد‮!‬‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منتظر‭ ‬شما‭ ‬بوديم‮.‬‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬منتظر‭ ‬شما‭ ‬بود‮.‬
حالاهم‭ ‬مقدمتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬منت‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬نمي‮ ‬پرسيم‭ ‬چرا‭ ‬چنين‭ ‬دير‭ ‬به‭ ‬ديدارمان‭ ‬آمدي؛‭ ‬حتي‭ ‬نمي‮ ‬گوييم،‭ ‬بم‭ ‬خسته،‭ ‬زرند‭ ‬زخمي‭ ‬و‮...‬‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬راهت‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬از‭ ‬‮« ‬دارزين‮»‬‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬تلخش‭ ‬هم‭ ‬چيزي‭ ‬نمي‮ ‬گوييم‮.‬‭ ‬شايد‭ ‬شميم‭ ‬خون‭ ‬شهيدان‭ ‬مظلوم‭ ‬خود‭ ‬بگويدت‭ ‬مظلوميت‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬را‮.‬
آقاي‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‮!‬‭ ‬خودت‭ ‬بهتر‭ ‬مي‮ ‬داني،‭ ‬روزگار‭ ‬كرمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خشكسالي‭ ‬كهنه‭ ‬شده‭ ‬چون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬مردمش‭ ‬چند‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬طبق‭ ‬آمار،‭ ‬ريز‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوشت‭ ‬رسانده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬باشند‭ ‬قصه هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬غصه‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬لبخند‭ ‬و‭ ‬شادي‭ ‬عجين‭ ‬است‮.‬‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تفاوت‭ ‬كه‭ ‬غم‭ ‬بايد‭ ‬بزرگ‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬صبور‭ ‬اين‭ ‬خطه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غصه‭ ‬وادارد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬شادمان‭ ‬كردن‭ ‬يك‭ ‬لبخند‭ ‬كافي‭ ‬است‮.‬‭ ‬پس‭ ‬آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬لبخندت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬سامان‭ ‬دريغ‭ ‬نكن‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬غم‭ ‬زدايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬چهره هاي‭ ‬نجيب‭ ‬با‭ ‬خدا‭ ‬پيوند‭ ‬ببند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬بگو‮!‬‭ ‬
آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬گفتم‭ ‬هزينه‭ ‬شادكردن‭ ‬اين‭ ‬مردم‭ ‬خيلي‭ ‬كم‭ ‬است‮.‬‭ ‬گواهم،‭ ‬زني‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬‮« ‬نوربي‮ ‬بي‮»‬‭ ‬پيرزن‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬نابينايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬نداري‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬اميدوار‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬زيارت‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مشهدي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آستان قدس‭ ‬رضوي‭ ‬همت‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ياري‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان،‭ ‬اين‭ ‬آرزوي‭ ‬نوربي‮ ‬بي‮ ‬‭ ‬را‭ ‬برآورده‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬نوربي‮ ‬بي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬شاد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬گويي‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬يكجا‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بخشيده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬شكرانه‭ ‬اين‭ ‬بهشت‭ ‬هنوز‭ ‬دعاگوي‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‮.‬‭ ‬آقاي‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‮!«‬‭ ‬نوربي‮ ‬بي‮ ‬‭ ‬‮»‬‭ ‬يك‭ ‬نمونه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬كرماني‮ ‬ها،‭ ‬همه‭ ‬نجيب‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬بهانه‭ ‬شاد‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬مثل‭ ‬هزار‭ ‬لامپ‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬كليد‭ ‬روشن‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬زدن‭ ‬آن‭ ‬كليد،‭ ‬وضو‭ ‬بگير‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬بگو‮.‬
آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬استان‭ ‬كرمان،‭ ‬ظرفيت‭ ‬براي‭ ‬پيشرفت‭ ‬كم‭ ‬ندارد‮.‬
‭ ‬تنها‭ ‬همين‭ ‬ظرفيت‭ ‬گردشگري‭ ‬آن‭ ‬اگر‭ ‬ساماندهي‭ ‬شود‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬رونق‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬پيامد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬تنها‭ ‬ظرفيت‭ ‬استان‭ ‬نيست،‭ ‬مهم ترين‭ ‬ظرفيت‭ ‬منطقه،‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬مستعد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منابع‭ ‬انساني،‭ ‬پشتوانه‮ ‬اي‭ ‬قوي‭ ‬و‭ ‬قدرتمند‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬كرمان‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ايران‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬منبع‭ ‬لايزال‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬توجه‭ ‬كن‭ ‬و‭ ‬برايش‭ ‬برنامه‭ ‬بنويس‭ ‬و‮...‬
آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور،‭ ‬پسته‭ ‬و‭ ‬قالي‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬ظرفيت هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توجه‭ ‬بيشتر‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬حرف‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬بزند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كالاي‭ ‬مرغوب‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬سفير‭ ‬حسن‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬نيت‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬توليد‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬سفير‭ ‬فرهنگي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬صادر‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬پرچم‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآورد‮.‬
آقاي‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‮!‬‭ ‬اين‭ ‬انتظار‭ ‬زيادي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بخواهيم‭ ‬چنان‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬وقتي‭ ‬خارج‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬پرچم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآورد‭ ‬
نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬برگشت‭ ‬بخورد‭ ‬و‮...‬‭ ‬بگذريم‮!‬‭ ‬آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬با‭ ‬آ‮ ‬غوش‭ ‬باز‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬دولتت‭ ‬استقبال‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ياري‭ ‬ات‭ ‬هم‭ ‬هيچ‭ ‬كم‭ ‬نمي‮ ‬گذارد‮.‬‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬ياري‮ ‬شان‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬توانت‭ ‬مايه‭ ‬بگذار‮.‬‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬كرمان‭ ‬نيز‭ ‬هست‮.‬‭ ‬
(۱۳/۲/۸۶-ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید