دريچه

* من غبار از قبرت برمي گيرم، تو غبار از قلبم برگير، اي مهربان پدر آسماني من!
* من غبار قبرت را به »باد« مي دهم تا در آينه نگاهت، »يادها« را مرور كنم، تو غبار قلبم را به آب بده تا خواب براي هميشه از چشمم برود اي شهيد بيداري آفرين اي پدر آسماني!

/ 0 نظر / 91 بازدید