حق زمین پاکی است

آدم وقتی جامه ای تمیز بر تن می کند،روی خاک نمی نشیند، تا می تواند خود را از آلودگی ها دور می دارد تا مبادا، ذره ای از آلودگی ها بر دامن جامه اش بنشیند.

 

آدمی که لباس مرتب دارد نظم و ترتیب به زندگی اش هم راه می یابد و از او آدمی در اندازه نیکو می سازد،پس اگر مثلا پیراهنی نو داشتید ارزش آن را دارد تا کت و شلوار و کفش و... هم نو کنید و این نه هزینه که سرمایه گذاری برای اصلاح رفتار و شخصیت انسانی است.

این زیباپوشی وقتی به زیبااندیشی هم گره می خورد شکوه صد چندان پیوند می خورد و آن گاه که این زیبایی در چشم می نشیند همه چیز زیبا می شود لذاست که انسان های زیبابین همه چیز را زیبا می بینند و زیبا انجام می دهند همه کارها را و از این همه زیبایی لذت می برند.

این ماجرا، یک سوی دیگر هم دارد. وقتی زمین پاک است، پلشت ترین افراد هم در انداختن آشغال و زباله در آن تردید می کنند، درست مثل آدمی که می خواهد اولین گناه را مرتکب شود، اما اولین زباله که بر تن زمین پاک نشست، سیل زباله ها سرازیر خواهد شد،چنان که پس از اولین گناه، گناهان دیگر هم از پی هم شکل خواهد گرفت و آن وقت زمین، دیگر پاک نخواهد ماند درست مثل انسان که دیگر بی گناه نخواهد بود.

پس اولین گناه را نباید مرتکب شد، اولین زباله را نباید روی زمین ریخت. یادمان باشد نه انسان ابزار شیطان است برای تولید گناه و نه زمین زباله دان است که هر آشغالی را در آن بریزیم، آن هم زمینی که قرار است محل زندگی ما باشد و خداوند خود را بدان معرفی می کند که «خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد...» حالا آیا شایسته است زمین را ، قرارگاه آرامش خود را به زباله نازیبا کنیم و بستر سلامت جسمی و روانی خود را جولانگاه آلودگی ها و بیماری های جسمی و روانی سازیم؟

هیچ از خود پرسیده ایم ما که روزی از زمین می گیریم در مقابل زمین هم مسئولیم؟ هیچ فکر کرده ایم آیا؟؟ من معتقدم اگر فکر نکرده ایم اکنون گاه آن است که به «زمین پاک» بیندیشیم و برای پاک کردن دوباره آن برنامه مند تلاش کنیم.

من تلاش برای پاک کردن دوباره زمین را به مثابه توبه از گناه می دانم و همچنان که انسان اگر هزار بار گناه کرد باز راه توبه باز است و باید برای رهانیدن خود از دست شیطان توبه کرد،برای بازگرداندن پاکی به زمین هم باید اقدام کرد.

باید اندیشه ها به تدبیر و دست ها به کار شود برای بازگشت به عصر پاکی زمین،چنان که برای بازگشت به فطرت پاک باید مجاهده کرد.زمین پاک امروز نیازمند انسان های ساعی و مجاهد است.ما هم هرکداممان به سهم خود برای احقاق حق زمین که حق خود ما نیز است تلاش کنیم.

امروز روز زمین پا ک است از مسئولان هم انتظار این است در این ساحت به شعار و کار یک روزه بسنده نکنند بلکه همه روزها را روز زمین پاک بدانند و برای پاک سازی زمین تلاش کنند. زمین کانون آرامش انسان است نباید به جایگاه ناآرامی بدل شود.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17244 ، تاریخ انتشار 880202

 

/ 0 نظر / 3 بازدید