لباس موفقیت


 

 «یک دانگ آدم است و نه دانگ و نیم لباس» این یک ضرب المثل فارسی است که نشانگر اهمیت دادن مردمان این دیار به لباس و  آراستگی است، چه این پوشش است که فرد را در چشمان افراد بزرگ و عزیز می نشاند یا خرد و حقیر.

اگر اندازه لباس بزرگ تر باشد، بر تن آدمی زار می زند و اگر کوچکتر باشد، دربر آدم پاره می شود. پس لباس باید به اندازه باشد تا آدم را به نما آورد، بنمایاند و در چشم ها بنشاند.

آدم که به لباس تمیز و شایسته آراسته شد، دیگر روی خاک و خاشاک نمی نشیند، مراقب چگونه نشستن و ایستادن خود هم هست و پوشش مناسب او را از رفتار نامناسب هم دور می کند و به کردار مناسب فرامی خواند. این نکته ظریفی است که فردی دکمه ای مناسب یافت و به بهانه اش جامه ای مناسب هم دوخت ، ما هم باید یک رفتار خوب را بهانه رفتارهای خوب کنیم تا رفتار ما تابلوی زیبایی ها باشد.

شاید این که خداوند در قرآن، زن را لباس مرد و مرد را لباس زن می خواند هم اشارتی ملیح به این واقعیت باشد که آدم ها باید در انتخاب همسر، زوجی مناسب برگزینند، تا زندگی مناسب داشته باشند و همان گونه که جامه تنگ و گشاد، تناسب اندامی و رفتاری افراد را برهم می زند، همسر «ناهمسر» نیز نظم زندگی و سلامت رفتاری را تحت الشعاع قرار می دهد، آن چه در آموزه های دینی در بحث همسرگزینی «کفو» نامیده می شود، همان تناسبی است که به انسان می دهد مثل لباس مناسب و اگر زوجین هم کفو نباشند، تناسب ها برهم می خورد. زوجین باید «هم سر» یکدیگر باشند و برابر، تا بتوانند «همسر» شوند، همسری که لباس دیگری است، هم در زمستان نداری و دشواری گرماده زندگی است و پوشاننده کمبودها و مشکلات و هم در تابستان برخورداری، مدیری موفق و تدبیرگری کارآزموده برای زندگی.

اگر به زندگی ها نگاهی عمیق تر داشته باشیم و رفتارها را مطالعه کنیم درمی یابیم، توفیق در خانه هایی را می زند که زن و مرد در آن لباس مناسبی برای هم و همسری شایسته برای یکدیگر باشند و درست گفته اند که پشت سر هر مرد موفق یک زن بزرگ قرار دارد و بی شک پشت سر هر زن موفق نیز یک مرد بزرگ مثل کوه ایستاده است و این دو هستند که «موفقیت » رامی سازند و نگه می دارند.

جامه هایی که بر قامت یکدیگر سازمی آیند موجب می شوند تا ساز زندگی با عقلانیت و معنویت و مهربانی بنوازد و هارمونی موفقیت شکل بگیرد و بی توفیقی ها و ناهنجاری ها و نابسامانی ها از میان برخیزد، چه وقتی جامه مناسب بود، جان هم به تناسب می رسد و جان به تناسب رسیده هم زیباست.

صفحه 08 خانواده و سلامت ، شماره سریال 17182 ، تاریخ انتشار 871030
/ 0 نظر / 107 بازدید