جنگ و احساس دوگانه

«صلح» براي جهان «آرزوي» ماست و براي ايران آرزو، هدف و وجهه همت ما. ما امت «پيامبر مهرباني» و «ملت محبت» هستيم اما چه شد که هشت سال، هم آغوشمان تفنگ بود و بخش اعظم ادبياتمان را هم واژه‌هايي تشکيل دادند که پيشترها به شعر ما راه نيافته بودند؟ چه شد که خيل اهل دانش و دين را در لباس رزم ديديم؟ چه شد که علماي ديني که «لباس جندي» را مکروه مي‌شمردند و از پوشيدنش کراهت داشتند، به يک باره به پوشيدن لباس نظاميان افتخار کردند؟ چه شد که مدارس ودانشگاهها به نفع رزمگاه خالي شد؟ چه شد که «محبت مادري»، «به غيرت مادري» بدل شد تا فرزندانش را تا قله مرگ، بدرقه کند. چه شد که کلمات زمخت جنگ و توپ و تانک در شعر ما، همنشين چشمه و خورشيد و گل و بلبل و پروانه شد؟ چه شد که «کشتن» و «کشته شدن»، چندش آور نبود؟ چه شد که مي‌کشتي اما قساوت قلب نمي‌گرفتي و تنگ بلورين مهرباني‌ات خراش برنمي‌داشت؟ چه شد که کشته مي‌شدي اما هراس اندکي هم دلت را نمي‌لرزاند؟ چه شد که حاضر مي‌شدي براي بازيافت سلامت سرباز دشمن که «سوغات‌آور» جنگ بود و تا آخرين گلوله‌اش را به سوي تو و يارانت «شليک» کرده بود، خونت را اهدا کني، چنانکه براي کمک به همسنگرت؟ چه شد که «اسير» مي‌گرفتي و به «اسارت» مي‌رفتي اما حس «آزادي» و آزادي دوستي‌ات زير سوءال نمي‌رفت؟
راستي چه شد که جنگ ما، زشتي‌هاي خاص جنگ را نداشت و از لطافت‌هاي زندگي سرشار بود؟ من برايش يک پاسخ دارم» جنگ براي ما، «دفاع مقدس» بود، حماسه‌اي ماندگار که سربلندي ملي و سرفرازي ديني را به دنبال داشت ما تقديس گران جنگ نبوديم اما «دفاع» را مقدس مي‌دانستيم. هرکسي مي‌خواهد به مطالعه جنگ 8 ساله بپردازد و هرکس مي‌خواهد به «لب‌الالباب» و مغز حماسه ما دست يابد، بايد براي اين چرايي‌ها پاسخي بيابد و الا بدون اين پاسخ‌ها در «فهم» آنچه براين کشور رفت و اين قطعه سرخ تاريخ «بالغ» نخواهد شد. دوست دارم اذهان را به اين نکته ظريف توجه دهم که هرکس در هر جايگاه پس از مدتي به پديده عادي شدن ماجراهاي حوزه کاري‌اش مبتلا مي‌شود و حساسيت‌هاي اوليه را از دست مي‌دهد. مثلا براي پزشک، بيمار و بيماري عادي مي‌شود و او حتي نمي‌تواند بفهمد بستگان بيمار چرا اينقدر حساسيت دارند. براي پليس -هم حتي- جرم و مجرم عادي مي‌شود ،براي هر خبرنگار، خبرهاي حوزه‌اش عادي مي‌شود اما براي اهل جبهه، هرگز جنگ عادي نشد، نه کشتن عادي شد و نه کشته شدن، فوق‌العادگي ماجرا تا آخرين لحظه‌هاي جنگ حفظ شد و از ميان آن همه رزمنده، کسي «جنگجوي حرفه‌اي» نشد. حتي زمختي جنگ، روحيه رزمندگان و نحوه تعامل آنان با خانواده وساير آحاد جامعه را تحت تاثير قرار نداد. اين هم از ويژگي‌هاي خاص دفاع مقدس بود که از معجزه چيزي کم نداشت،
... به هر حال، جنگ ما متفاوت‌ترين جنگ و رزمندگان ما هم متفاوت‌ترين رزم‌آوران بودند به گونه‌اي که براي فهم جنگ و رزمندگانش فقط بايد خود آنها را مطالعه کرد و در جنگ‌هاي معاصر و کشورهاي ديگر، چندان همانند ندارند و باز اين همه وامدار مکتب عاشورا بود...

/ 0 نظر / 93 بازدید