راه رستگاری


آن روز، که هارون الرشید، خلیفه مقتدر عباسی، خودشیفتگی اش را در قالب کلمات ریخت و خورشید را مخاطب قرارداد که هرجا می خواهی بتاب، از ملک من بیرون نمی روی، نمی دانست که ملک به هیچ ظالمی وفا نمی کند حتی اگر به کافری وفا کند و نامش را به نیکی بر سر زبان ها اندازد، اما هیچ ظالمی را به نیکی یاد نخواهد کرد مخصوصا ظالمی که زندانی اش، امام واقعی آن ملک پهناور باشد.

آن روز که هارون، می خواست بخشندگی اش را با کلید فدک نشان دهد وقتی شنید، مرزهای فدک نه به دیوار یک باغ که به وسعت جغرافیای ممالک اسلامی است فهمید، آواز بخشندگی اش به هیچ گوشی نخواهد رسید و او هرگز نخواهد توانست نام خود را به عنوان حاکمی کریم و بخشنده در تاریخ به ثبت برساند، پس در زندان را گشود، غافل از این که امام کاظم( ع) را هیچ زندانی محصور نمی کند، بلکه حصار سهم کسانی است که می پندارند او را می توان به بند کشید. اینک پس از قرن ها، این کلام نورانی آن بزرگ است که در همه پهنه زمین، چراغ راه مردمان می شود و اینک مائیم که چشم به کوچه های باوری داریم که با چراغ کلام حضرتش روشنایی مدام یافته است، و درس می گیریم از حضرتش که عقل را، پیامبر باطنی ما را قامت فراز می خواهد و ما را به ایمان به او می خواند تا به ایمان به حجت بیرونی حضرت‌حق‌هم‌ایمان‌بیاوریم‌و‌زندگی مومنانه داشته باشیم.

ایشان می فرمایند: «چیزی با فضیلت تر و بهتر از عقل بین بندگان قسمت نشده است» آری، هیچ بنده ای در زمین به عظمت حجت خدا نیست و در جهان درون آدمی هم هیچ کس را توان هم قدی پیامبر درونی نیست، لذاست که خواب عاقل، بهتر از شب زنده داری کسی است که از عقلانیت بهره نمی گیرد.

حضرت امام کاظم (ع)، نگاه آدمی را از صرف دیدن تا قله های بصیرت برمی کشند و ما را به تدبیر و عقلانیت در زندگی هدایت می فرمایند: «هرکس عقل و تدبیرش را مورد استفاده قرار ندهد دشمنش (شیاطین انسی و جنی و هواهای نفسانی)‌به‌راحتی‌او را می فریبد و منحرف می کند.»

امام همچنین راه رسیدن به مرتبت فاخر انسان مومن را چنین تبیین می فرمایند که «مسائل و احکام اعتقادی و عملی دین را فراگیرید، چون که شناخت احکام و معرفت نسبت به دستورات خداوند، کلید بینایی و بینش و اندیشه و موجب تمامیت کمال عبادات و اعمال می باشد و راه به سوی مقامات و منازل بلندمرتبه دنیا و آخرت است.» باشد که ما هم با پیروی از امام کاظم (ع) هارون های نفسانی را به بند کشیم تا کاظم اخلاق و موسی ایمان ما، بر ملک جان امامت و خلافت کند تا راه به رستگاری بریم.صفحه 12 اندیشه ، شماره سریال 17470 ، تاریخ انتشار 881103

 
/ 0 نظر / 96 بازدید