احترام‭ ‬بزرگ تر‮!‬

مانده‭ ‬بودم‭ ‬چه‭ ‬بگويم‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬گفت‭ ‬جواني‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬گفتم،‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬جواني‭ ‬گذاشت‮.‬‭ ‬مگر‭ ‬جواني‭ ‬بستر‭ ‬خطاست؛‭ ‬مگر‭ ‬جواني‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬حرمت‭ ‬شكني‭ ‬است؟‭ ‬مگر‭ ‬ديگران‭ ‬جواني‭ ‬نكردند‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬هنوز؟‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬چرايي‭ ‬اين‭ ‬قصه‭ ‬بايد‭ ‬انگشت‭ ‬جاي‭ ‬ديگري‭ ‬گذاشت‮.‬‭ ‬هرجايي‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬جواني‮!‬‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬مردي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬مي‮ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شنيد‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬آورده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد‭ ‬جوان،‭ ‬چنان‭ ‬هتاكانه‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬آمد‭ ‬اما‭ ‬پاسخ‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬پسر‭ ‬جوان‭ ‬چنان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬شكسته‭ ‬شدن‭ ‬غيرت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرد‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬ديد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬هم‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬تامل‭ ‬به‭ ‬اطرافتان‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد،‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬تا‭ ‬دلتان‭ ‬بخواهد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬مسائل‭ ‬تلخ‭ ‬را‭ ‬ببينيد‮.‬‭ ‬
هر‭ ‬كس‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬ماجراها‭ ‬اسمي‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬‮« ‬فرزند‭ ‬سالاري‮»‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬هيچ‭ ‬سالاري‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬داريد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬حيثيت شكن‭ ‬باشد؟‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آسيب ديدن‭ ‬روابط‭ ‬خانوادگي‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬و‭ ‬گروهي‭ ‬زنگ‭ ‬خطر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اعلان‭ ‬خطرناك‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬خطر‭ ‬شدن‭ ‬رفتارها‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬در‭ ‬مي‮ ‬آورند‮.‬‭ ‬برخي‭ ‬هم،‭ ‬كم‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬مفيد‭ ‬برقراري‭ ‬ارتباط‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬اين‭ ‬پريشان كاري‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‮...‬‭ ‬گروهي‭ ‬هم‭ ‬معتقدند،‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬نهاد‭ ‬تعليم دهنده‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬رسانه ها‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬خانواده،‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬زيادي‭ ‬كاركرد‭ ‬آموزشي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده اند،‭ ‬رابطه‭ ‬آموزش دهنده‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬بيننده‭ ‬برقرار‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬چندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيازمند‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬بزرگترش‭ ‬نمي‮ ‬بيند،‭ ‬لذا‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬حرمتي‭ ‬كه‭ ‬پيران‭ ‬در‭ ‬جامعه هاي‭ ‬پيشين‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬برخورداري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬كاركرد‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬راهنمايي‭ ‬و‭ ‬راهيابي‭ ‬آنها‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهند‮.‬
و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬فرزند‭ ‬كه‭ ‬ارتباط‭ ‬آموزشي‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ندارد،‭ ‬نياز‭ ‬اقتصادي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬ديگر‭ ‬تامين‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬حرمت‭ ‬بايسته‭ ‬از‭ ‬حساب‭ ‬ذخيره‭ ‬بزرگان‭ ‬كسر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‮...‬‭ ‬من‭ ‬اما،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬ندارم‮.‬‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬همسايگي‭ ‬همين‭ ‬جوان،‭ ‬جواني‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشتگان‭ ‬به‭ ‬والدين‭ ‬احترام‭ ‬مي‮ ‬گذارد‮.‬‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬پزشك‭ ‬صاحب نامي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬بيمارانش،‭ ‬بر‭ ‬دستان‭ ‬پدر‭ ‬پير‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬خود،‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬بوسه‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابلش‭ ‬مثل‭ ‬يك‭ ‬سرباز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرمانده اش‭ ‬ايستاد‮.‬‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬نياز‭ ‬آموزشي‭ ‬يا‭ ‬اقتصادي‭ ‬به‭ ‬پدر‭ ‬پيرش‭ ‬نداشت‮.‬‭ ‬من‭ ‬روحاني‭ ‬فاضلي‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اصرار‭ ‬مردم،‭ ‬حاضر‭ ‬نشد‭ ‬تا‭ ‬وقتي‭ ‬پدر‭ ‬پيرش‭ ‬در‭ ‬محراب‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬بود‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬صف‭ ‬اول‭ ‬بيايد‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬امام‭ ‬جماعت‭ ‬شود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬بزرگ‭ ‬كردن‭ ‬نقش‭ ‬رنگ‭ ‬باخته‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬والدين‭ ‬و‭ ‬بزرگ ترها‭ ‬كه‭ ‬چندان‭ ‬چشمگير‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬باشد،‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬درهم‭ ‬ريختگي‮ ‬هاي‭ ‬رفتاري‭ ‬بايد‭ ‬دلايل‭ ‬اخلاقي‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬همان‭ ‬خانواده‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬ريخته‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬شيوه‭ ‬تربيت‭ ‬فرزند‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬چرايي‮ ‬هاي‭ ‬اين‭ ‬رفتار‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‮.‬
اگر‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬رفتارهاي‭ ‬هنجارشكن‭ ‬و‭ ‬زخم هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پيكر‭ ‬اخلاق‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬رود،‭ ‬چشم‭ ‬بپوشيم،‭ ‬بايد‭ ‬فردا،‭ ‬شاهد‭ ‬رويدادهاي‭ ‬تلخي‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬قلم هاي‭ ‬تلخ‭ ‬حادثه نويس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نوشتن‭ ‬آنها‭ ‬شرم‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬شرمگيني‭ ‬قلم ها،‭ ‬خبرهايي‭ ‬درباره‭ ‬قتل‭ ‬والدين‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬فرزند،‭ ‬برادركشي،‭ ‬خواهر‭ ‬كشي‭ ‬و‭ ‬فرزندكشي،‭ ‬كم‭ ‬نمي‮ ‬خوانيم‭ ‬و‭ ‬اينها‭ ‬همه‭ ‬بيماري‭ ‬سخت‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬نشانمان‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬اگر‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬ديدن‭ ‬بگشاييم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید