توبه جوانی

سیاه و سفید(۳۱۳)

کسی تضمین نداده است که یک لحظه دیگر را تجربه خواهیم کرد یا این نفسی که برمی کشیم شاید آخرین دم حیات باشد. پس عاقل کسی است که کار این لحظه را به لحظه دیگر واننهد چه رسد کار امروز را به فردا و باز چه رسد وانهادن کار امسال به سال های دور و دراز چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه فردی. کار امروز را همین امروز و کار این لحظه را باید همین لحظه انجام داد، پس واگذاشتن توبه از گناه به فصل پیری، خیلی عجیب است به خصوص که برخی ها باورشان شده است، که جوانی را برای توبه کردن «خیلی زود» می دانند، حال آن که اولا فصل جوانی باید فصل پاکی باشد و پرهیز از گناه، ثانیا اگر گناهی هم - خدای نکرده- شکل گرفت باید همان دم توبه کرد. ثالثا باید نفرت گناه را چنان در جان جای داد که از گناه هم تبری جوید و خود هرگز به خطا فکر هم نکند. استاد فاضل فاطمی نیا در این باره حرف های تامل برانگیز دارند و می فرمایند: «... جوانان عزیز توجه کنند که در توبه باز است اما نه به معنای عوامانه آن (بلکه به معنای حقیقی توبه که هم به دنبال جبران خطاست و هم پرهیز از گناه)...

شنیدم شخصی گفت من فلان گناه را می کنم. گذاشتم بروم مکه تا توبه کنم. عده ای می گویند مگر چه عیبی دارد؟ اجازه بدهید باطن این حرف را به شما بگویم.متاسفانه معمول شده در جامعه. این فرد معنی توبه را نفهمیده است. توبه این نیست که بنشینی بگویی «استغفرا... ربی و اتوب الیه»، توبه اصلش پشیمانی ا ست... می خواهی بروی مکه پشیمان شوی؟ چرا وقتی متوجه می شوی قسمتی از مالی که داری متعلق به یتیم (یا دیگری یا بیت المال) است سریع آن را برنمی گردانی؟ ... پشیمانی، یک حالت درونی است. مثل ترس، خوشحالی و ناراحتی و ... بایدموجباتش فراهم شود... این فرد می گوید می خواهم بروم مکه توبه کنم، معنی حرفش این است که می خواهم بروم مکه آنجا پشیمان بشوم، پس چرا اینجا پشیمان نمی شود؟... اگر پشیمان نشوی، توبه اصلا صدق نمی کند.» پس فکر کنیم. در آنچه کرده ایم تامل کنیم، پشیمان شدن را تجربه کنیم، همین امروز و همین لحظه از کارهای خطا و گناه دست بشوییم. حیف است این دست ها که می تواند با قنوت پرواز کند ، با یاری مردم در بهشت ماندگار شود و با انجام کار خیر زیبا و نورانی شود، با آلودگی به گناه، زشت و تاریک باشد...

خراسان - مورخ شنبه 1389/12/07 شماره انتشار 17781 /صفحه۱۹/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 97 بازدید