فقط‭ ‬نيم‭ ‬درصد‭ ‬بازگردانده‭ ‬شد

فقط‭ ‬‮٠٥١‬‭ ‬فقره‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬اثر‭ ‬باستاني‭ ‬قاچاق‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬جيرفت،‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بازگردانده‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬دكتر‭ ‬يوسف‭ ‬مجيدزاده،‭ ‬سرپرست‭ ‬هيئت‭ ‬باستان شناسي‭ ‬در‭ ‬جيرفت‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬بيان‭ ‬كرد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تاكيد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬بازگرداندن‭ ‬همين‭ ‬نيم‭ ‬درصد‭ ‬آثار‭ ‬هم‭ ‬چه‭ ‬تلاش ها‭ ‬كه‭ ‬نكرده اند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دادگاه ها‭ ‬كه‭ ‬نرفته اند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دادگاه هايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همراهي‭ ‬نكرده اند‭ ‬و‭ ‬چه ها‭ ‬كه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اما‭ ‬حاصل‭ ‬همه‭ ‬كوشيدن ها‭ ‬و‭ ‬كوليدن ها‭ ‬همين‭ ‬‮٠٥١‬‭ ‬اثر‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬اثري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬رفته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬‮...‬
قصه‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬منوال‭ ‬جز‭ ‬بازآوردن‭ ‬نيم‭ ‬درصدمان‭ ‬توان‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شد،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬سهراب‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬بميرد‭ ‬با‭ ‬نوشداروي‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬ميراث‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬به‭ ‬ياري‮ ‬اش‭ ‬مي‮ ‬شتافتيم؟‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شد،‭ ‬چنان‭ ‬تعلقات‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬روزافزون‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬مخيله‭ ‬كسي‭ ‬نگنجد،‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬خاك‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬برآورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بيگانه‭ ‬بفروشد؟آن‭ ‬قصه‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬تلخ‭ ‬هم‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬تماشاي‭ ‬زخم‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬دل‭ ‬زمين‭ ‬جيرفت‭ ‬زدند‭ ‬روزگار‭ ‬آدمي‭ ‬تلخ‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حفره هاي‭ ‬گور‭ ‬مانند،‭ ‬اول‭ ‬تعلق‭ ‬ملي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دفن‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬ميراث‭ ‬كهن‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬به‭ ‬هويت‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬بعد‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬را‭ ‬برداشتند‭ ‬و‭ ‬تاختند‭ ‬و‭ ‬تاراج‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬بردند‮.‬‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬برند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬هويت‭ ‬،حيثيت‭ ‬خود‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬آينده‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بيگانه‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬ثمن‭ ‬بخس‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬قيمتي‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬بدهند‭ ‬ثمن‭ ‬بخس‭ ‬است‮.‬‭ ‬آن‭ ‬قصه‭ ‬گذشت‭ ‬اما‭ ‬امروز،‭ ‬آيا‭ ‬براي‭ ‬محكم‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬تعلق‭ ‬خاطر‭ ‬كوشيده ايم؟‭ ‬آيا‭ ‬براي‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬ميراث‭ ‬باستاني‭ ‬كاري‭ ‬كرده ايم‭ ‬و‭ ‬بستري‭ ‬ساز‭ ‬كرده ايم‭ ‬تا‭ ‬صداي‭ ‬خوش‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬كشور‭ ‬آواز‭ ‬شود؟‭ ‬حداقل‭ ‬آيا‭ ‬مسئله‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬را‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬تدبير‭ ‬كرده ايم‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬فردا‭ ‬روز،‭ ‬قطعه اي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬ايران،‭ ‬جيرفت‭ ‬نشود،‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬نرود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬بازگرداندن‭ ‬‮٥/٩٩‬‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬ناموفق‭ ‬باشيم؟‭ ‬آيا‭ ‬هوشياري‭ ‬مضاعف‭ ‬كرده ايم‭ ‬براي‭ ‬امروز،‭ ‬براي‭ ‬فردا؟‭ ‬آيا‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬نگه‭ ‬مي‭ ‬داريم‭ ‬در‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬سوخته‭ ‬تا‭ ‬جيرفت،‭ ‬تا‭ ‬همدان،‭ ‬تا‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬تا‭ ‬قزوين،‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬جايش‭ ‬ميراث‭ ‬نهان‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬ميراثي‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬گنجي‭ ‬تمام‭ ‬نشدني،‭ ‬سرمايه‭ ‬ملي‭ ‬هم‭ ‬هست‮.‬‭ ‬آثار‭ ‬زير‭ ‬خاكي‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬خاكي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ظرفيت‭ ‬گردشگري‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬درآمد‭ ‬نفت،‭ ‬درآمد‭ ‬توليد‭ ‬كند‭ ‬اگر‭ ‬برنامه اي‭ ‬نوشته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآيد‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬هوشيار‭ ‬شده ايم؟‭ ‬آيا‭ ‬هوشيار‭ ‬خواهيم‭ ‬ماند؟
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید