آژير‭ ‬خطر


آقا‮!‬‭ ‬تازگي‮ ‬ها،‭ ‬صفحه‭ ‬حوادث‭ ‬روزنامه‭ ‬خودتان‭ ‬را‭ ‬خوانده ايد؟‭ ‬روزنامه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬چطور؟‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬بيش،‭ ‬مگر‭ ‬چيزي‭ ‬شده؟‭ ‬با‭ ‬دلخوري‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬
آقاي‭ ‬بني‮ ‬اسدي‮!‬‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬انتظار‭ ‬نداشتم‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گوييد‭ ‬مگر‭ ‬چيزي‭ ‬شده؟‭ ‬چه‭ ‬چيز‭ ‬ي‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬فاجعه اي‭ ‬كه‭ ‬همكاران‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬خبرها،‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬واژه هايش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬خط‭ ‬تلفن‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬واضح تر‭ ‬صحبت‭ ‬كند‮.‬
او‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬به‭ ‬خبرها‮.‬‭ ‬قبلاً‭ ‬حداكثر‭ ‬فاجعه،‭ ‬فرار‭ ‬يك‭ ‬دختر‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بود،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فراواني،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬صفحات‭ ‬حوادث‭ ‬پر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ماجراي‭ ‬زن هايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬شوهر،‭ ‬به‭ ‬كژ‭ ‬راهه‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬وسوسه‭ ‬شيطان‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬شيطاني‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كژراهه،‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬آنان‭ ‬است،‭ ‬مرد‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تيغ‭ ‬و‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬چماق‭ ‬و‭ ‬اسلحه‭ ‬يا‭ ‬هرچيز‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬سرراه‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مرداني‭ ‬به‭ ‬هوس‭ ‬تازه‭ ‬و‮...‬‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬زنان‭ ‬رقم‭ ‬مي‮ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خبرها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اندازه اي‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬بايد‭ ‬آژير‭ ‬قرمز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬درآورد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬قبلاً‭ ‬به‭ ‬خانواده ها‭ ‬هشدار‭ ‬مي‮ ‬داديد،‭ ‬مراقب‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬وظايف‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬آورديد‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬‮« ‬زادن‭ ‬فرزند‮»‬‭ ‬نبود،‭ ‬بلكه‭ ‬پروردن‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬تربيت‭ ‬كردن‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدل‭ ‬اسلامي،‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تعالي‭ ‬بسازد،‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وظيفه‭ ‬حكومت‭ ‬در‭ ‬بسترسازي‭ ‬براي‭ ‬رشد‭ ‬اخلاقي‭ ‬مي‮ ‬نوشتيد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬حوزه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬براي‭ ‬نوشتن‭ ‬باشيد‭ ‬و‭ ‬پي‭ ‬جوي‭ ‬واژه هايي‭ ‬كه‭ ‬ضرب‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬شلاق‭ ‬حدود‭ ‬هم‭ ‬‮-‬‭ ‬حتي‮-‬‭ ‬بيشتر‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬واژه هايي‭ ‬كه‭ ‬اضطراب‭ ‬را‭ ‬بدواند‭ ‬زير‭ ‬پوست‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حساسيت‭ ‬هزار‭ ‬برابر‭ ‬به‭ ‬زندگي‮ ‬شان‭ ‬باز‭ ‬كند‮.‬
يعني‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬چشم‭ ‬هم‭ ‬قرض‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مراقب‭ ‬سلامت‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬وجود‭ ‬اندك‭ ‬ويروسي‭ ‬در‭ ‬زندگي،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬حساس‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬سعادت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬رقم‭ ‬زنند‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬براي‭ ‬ظهور‭ ‬شيطان‭ ‬در‭ ‬خانه شان‭ ‬نباشد‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬اين‭ ‬خبرها،‭ ‬به‭ ‬هراس‭ ‬مي‮ ‬افتم،‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬بخواهيد‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬يك‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مراقبت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬تلخ‭ ‬كه‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬ندارند،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شيريني‭ ‬تمكين‭ ‬به‭ ‬شرع‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬پايان‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند،‭ ‬سند‭ ‬جدايي‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬امضا‭ ‬شود‮.‬‭ ‬او‭ ‬خيلي‭ ‬حرف‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬او‭ ‬آوردم،‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬سلامت‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬آنقدر‭ ‬برخورداريم‭ ‬كه‭ ‬نبايد‭ ‬احساس‭ ‬ناامني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬بريزيم‮.‬‭ ‬و‭ ‬دليل‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬هم‭ ‬نسبت‭ ‬آن‭ ‬خبرها‭ ‬به‭ ‬جمعيت‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بسيار،‭ ‬بسيار‭ ‬پايين‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬خبرها‭ ‬را‭ ‬درج‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬براي‭ ‬هشدار‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬بيدار‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬است‮.‬‭ ‬چون‭ ‬وجود‭ ‬يك‭ ‬مسئله‭ ‬غير‭ ‬اخلاقي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬زياد‭ ‬مي‮ ‬دانيم‮.‬‭ ‬البته‭ ‬يك‭ ‬قول‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬دادم‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همكارانم‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سالم سازي‭ ‬فضاي‭ ‬جامعه،‭ ‬حساس‭ ‬كردن‭ ‬آنها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خطرات‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬زندگي‮ ‬شان‭ ‬و‮...‬‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬هم‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬
(ص-۱۳)

/ 0 نظر / 93 بازدید