تعاوني افكار!

قطره، به تنهايي هيچ نيست، مثل يك دست تنها كه بي صدا مي ماند در همه عمر، اما وقتي قطره ها در كنار هم قرار بگيرند و دست «تعاون» به هم دهند، «تعاوني دريا» شكل مي گيرد كه هزار در هزار گوهر در آغوش خويش مي پرورد و هزار در هزار نعمت براي مردم فراهم مي آورد. دست هاي تنها هم وقتي در كنار هم و روي هم قرار مي گيرند، قدرتي به وجود مي آورند كه كوه را جابه جا مي كند و با شكل گيري تعاوني افكار، جهان با گام هاي پرشتاب به سوي توسعه ره مي سپارد و دقيقا هر كشور به ميزان فعال شدن تعاوني افكارش و علمي كه در اين رهگذر توليد مي شود، مي تواند در جهان نقش آفرين باشد. پس بدانيم كه اگر قرار است ايران در چشم اندازي تعريف شده به مقصدي مشخص برسد، بايد هم چنان كه در «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤» آمده است، «روحيه تعاون» و «سازگاري اجتماعي» را در ميان آحاد مردم نهادينه كرد و از خرد جمعي بهره برد و روحيه جمعي را به مردم تعليم كرد و از توان توليد شده از همكاري جمعي، كشوري ساخت كه خانه همه در آن آباد شود چه يك فرد هرچند توانا باشد و هرچند خانه اي زيبا و بزرگ و توسعه يافته براي خود بسازد مادام كه در اطرافش بيغوله هايي با همسايگاني خاكسترنشين وجود دارد، اگر زيبايي زندگي و خانه اش در چشم هم بنشيند كاذب خواهد بود بلكه زيبايي زماني صادق است كه با معماري شايسته، ميان همه خانه ها، يك هارموني ساختاري وجود يابد و به چشم آيد و اين هم نيازمند روحيه تعاون و نيكي، احساس همگرايي و اعتقاد و عمل به همكاري است، كليدي كه ما ايرانيان براي گشودن دروازه هاي فردايي بهتر بدان سخت محتاجيم و يكي از موفق ترين و كاراترين عوامل برون رفت ما از جهان سوم نيز همين است. چه ما منابع مادي و منابع انساني و دانش و علم و ... كم نداريم، آن چه نزد ما كمبود است همان نكته اي است كه پروفسور حسابي در پاسخ دانشجوي نروژي در شرح جهان سوم كه متشكل از مردماني جهان سومي است باز گفته است كه به آبادي خانه خويش مي انديشند حتي به قيمت خرابي كشور خويش! حال آن كه در نظمي مبتني بر تعاوني عملي چنان كه خداوند فرمود برپايه خير و نيكي هم كشور ساخته مي شود و هم تك تك خانه ها. چنان كه درياي زلال، شكل يافته از قطره هاي زلال است و سمفوني از همنوازي همه اعضا و ترتيب نت ها، ساخته شدن كشور هم نيازمند تعاون و همكاري همگاني است. پس با تمرين روحيه تعاون و همراهي و همكاري براي ساختن ايراني آبادتر بكوشيم و باعمل به فرمان خداوندي، ايران را به آن جا كه شايسته آن است برسانيم تا خود نيز به جايگاه بايسته خويش برسيم.
(ص-۸--اقتصادی)

/ 0 نظر / 96 بازدید