مردم‭ ‬مقايسه‭ ‬مي‮ ‬كنند

سفرهاي‭ ‬آغازين‭ ‬روزهاي‭ ‬سال،‭ ‬فرصتي‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬مردم،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬دياري‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬وتوانمندي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬وضعيت‭ ‬موجود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬مقايسه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬،مديريت ها‭ ‬نيز‭ ‬قياس‭ ‬شود‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬مقياس‭ ‬كارهاي‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬مديران‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬ارزيابي‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬
اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬ارزيابي‭ ‬مردم،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬فوري‭ ‬ظاهري‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬فلان‭ ‬حوزه،‭ ‬مردم‭ ‬مشهد‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬مديران‭ ‬خود‭ ‬نمره‭ ‬كم‭ ‬بدهند،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال،‭ ‬براي‭ ‬مديري،‭ ‬مشكل‭ ‬ايجاد‭ ‬نكرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬كساني‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترافيكي‭ ‬مشهد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شيراز‭ ‬بسنجند‭ ‬هم‭ ‬رانندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬وانداشته‭ ‬است‮.‬
قصه‭ ‬پروژه هاي‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬جاده ها‭ ‬هم‭ ‬همين گونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سال هاست‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬ديگركلان شهرها،‭ ‬خودرا‭ ‬موفق‭ ‬نمي‮ ‬بينند‮.‬
شايد‭ ‬شيرازي‮ ‬هايي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شهر‭ ‬توس‭ ‬ما‭ ‬بگويند،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرها،‭ ‬لااقل‭ ‬خطري‭ ‬چون‭ ‬سد‭ ‬سيوند،‭ ‬تهديدش‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬قرار‭ ‬نيست‭ ‬چون‭ ‬اصفهان‭ ‬،‭ ‬متروي‭ ‬مشهد‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬تهديد‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬عبور‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬يا‮...‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬همه‭ ‬مقايسه‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬ولو‭ ‬از‭ ‬قياسشان‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬گردي‭ ‬بر‭ ‬دامن‭ ‬مسئولان‭ ‬ننشيند‮.‬
اما‭ ‬اگر‭ ‬كساني‭ ‬براي‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬ارزش‭ ‬قائل‭ ‬باشند‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬سيماي‭ ‬مديريتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آينه‭ ‬كلام‭ ‬آنها‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬برآيند‮.‬‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬ونقاط‭ ‬ضعف‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نتايج‭ ‬سير‭ ‬و‭ ‬سفر،‭ ‬مسئولان‭ ‬ومردم،‭ ‬آموختن‭ ‬قوت هاي‭ ‬مديريتي‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬نيز‭ ‬قوت ها،‭ ‬جاي‭ ‬ضعف ها‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬
به‭ ‬هرروي‭ ‬سفر،‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬تفريح‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬تجربه آموزي‭ ‬و‭ ‬به پختگي‭ ‬رسيدن‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ادبيات‭ ‬تامل برانگيز‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضرب المثل هاي‭ ‬حكمت آموز‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬گفته اند‮:‬‭ ‬
‮«‬بسيار‭ ‬سفر‭ ‬بايد،‭ ‬تا‭ ‬پخته‭ ‬شود‭ ‬خامي‮»‬
پس،‭ ‬ژرف‭ ‬نگران‭ ‬عهد‭ ‬قديم‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬رسيدند‭ ‬و‭ ‬ديدند‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كاربستن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬درنظر‭ ‬داشته اند‮.‬
در‭ ‬آموزه هاي‭ ‬ديني‭ ‬نيز‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬مي‮ ‬خوانندمان‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬احوال‭ ‬پيشينيان‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬دقت‭ ‬بنگريم‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬بگيريم‮.‬
اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬درس‭ ‬اصلي‭ ‬بايد‭ ‬معرفت آموزي‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬درس‭ ‬گرفتن‭ ‬مديريتي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬رفاه‭ ‬رساندن‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬كاري‭ ‬بايسته‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬كداممان،‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تفريح‭ ‬و‭ ‬گردش،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬فرصت‭ ‬مطالعاتي‭ ‬هم‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‮.‬
حيف‭ ‬است‭ ‬وقتي‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬گردانيم،‭ ‬اين‭ ‬تماشا،‭ ‬تامل برانگيز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬يافتن‭ ‬نشانه هاي‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬خلق‭ ‬هوشمند‭ ‬خدا‭ ‬نباشد‮.‬‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬برويم‭ ‬اما‭ ‬چند‭ ‬گامي‭ ‬از‭ ‬خامي‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬پختگي‭ ‬برنداريم.حيف‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬ديدن«مو‮»‬‭ ‬قناعت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬‮«‬پيچش‮» ‬آن‭ ‬غافل‭ ‬بمانيم‭ ‬حيف‭ ‬است‮...‬‭ ‬
و‭ ‬شايسته‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬كلاس‭ ‬بدانيم‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬گيريم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوريم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬داوري‮ ‬هاي‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬حرمت‭ ‬بگذاريم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬رهيافت‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬بالاتر‭ ‬درافكار‭ ‬عمومي‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید