اولين‭ ‬سيگار‭ ‬


؛يكم‮:‬‭ ‬هميشه‭ ‬گفته ام‭ ‬به‭ ‬كوچكي‭ ‬كليد‭ ‬نبايد‭ ‬نگاه‭ ‬كرد،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بزرگي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬بايد‭ ‬نگريست‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬اين‭ ‬كليد‭ ‬كوچك‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬دروازه‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬آدمي‭ ‬بگشايد‭ ‬يا‭ ‬درهاي‭ ‬جهنم‭ ‬را‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ما‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬را‮.‬‭ ‬البته‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬نمي‮ ‬خواهد‭ ‬كليد‭ ‬در‭ ‬قفلي‭ ‬اندازد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬جهنم‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬خواهان‭ ‬بهشت‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬بهشت‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جهنم‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬راهي‭ ‬كه‭ ‬بروي‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬مقصد‭ ‬خواهي‭ ‬رسيد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬واقعيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سنت‭ ‬خداوندي‮.‬‭ ‬
دوم‮:‬‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬دانيم،اولين‭ ‬قدم‭ ‬اعتياد،‭ ‬سيگار‭ ‬است‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬فرد‭ ‬با‭ ‬اولين‭ ‬پكي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سيگار‭ ‬تعارفي‭ ‬مي‮ ‬زند،‭ ‬به‭ ‬اعتياد‭ ‬چشمك‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اين‭ ‬يعني‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬اشتباه‮.‬‭ ‬نگوييد‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سيگار‭ ‬كه‭ ‬آسمان‭ ‬به‭ ‬زمين‭ ‬نمي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬حداكثر‭ ‬بزرگي‭ ‬اشتباه،‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬همان‭ ‬سيگار‭ ‬است‮.‬‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬اولين‭ ‬سيگار‭ ‬يعني‭ ‬همان‭ ‬سيخ‭ ‬كبريت‭ ‬كوچولو‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬يك‭ ‬زندگي‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬بكشد‭ ‬باور‭ ‬نمي‮ ‬كنيد‭ ‬برويد‭ ‬از‭ ‬آنهايي‭ ‬بپرسيد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اعتياد‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬خط‭ ‬رسيده اند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬اولين‭ ‬سيگار‭ ‬مي‮ ‬نالند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اولين‭ ‬شعله‭ ‬شومي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شيريني‭ ‬زندگي‭ ‬شان‭ ‬افتاد‮.‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬بي‭ ‬ترديد‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬استان ها‭ ‬و‭ ‬شهرستان هايي‭ ‬كه‭ ‬قبح‭ ‬و‭ ‬زشتي‭ ‬استعمال‭ ‬دخانيات‭ ‬بيشتر‭ ‬ريخته‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬زشتي‭ ‬و‭ ‬كراهت‭ ‬اعتياد‭ ‬هم‭ ‬كاسته‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬خانواده ها‭ ‬هم‭ ‬صادق‭ ‬است‮.‬‭ ‬خانواده هاي‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬دخانيات‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطرآلودگي‭ ‬به‭ ‬اعتياد‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬
چهارم‮:‬‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بنده‭ ‬خدايي‭ ‬كه‭ ‬مسير‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شدش‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬استان هاي‭ ‬شرقي‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬اهل‭ ‬سيگار،‭ ‬ميهماناني‭ ‬ديدم‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬همسايه‭ ‬آن‭ ‬استان‭ ‬شرقي‮.‬‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬بساط‭ ‬ترياك‭ ‬پهن‭ ‬شد‮.‬‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬بفرما‭ ‬مي‮ ‬زدند‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬من‮!‬‭ ‬وقتي‭ ‬تغير‭ ‬و‭ ‬تعجب‭ ‬مرا‭ ‬ديدند،‭ ‬برايشان‭ ‬قابل‭ ‬هضم‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬من‭ ‬تند‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نگاه‭ ‬كردم‮.‬‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬بررسي‭ ‬كه‭ ‬كردم،‭ ‬ديدم‭ ‬قبح‭ ‬اين‭ ‬گناه‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬شكسته‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬تعارف‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬مثل‭ ‬تعارف‭ ‬به‭ ‬چاي‭ ‬بود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬مردم‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬زشت‭ ‬و‭ ‬آلودگي‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬بلا،‭ ‬زشت تر‭ ‬از‭ ‬زشت‭ ‬است‮...‬‭ ‬
پنجم‮:‬‭ ‬وارد‭ ‬اولين‭ ‬خياباني‭ ‬كه‭ ‬شديد‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬نوجواناني‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬با‭ ‬سيگار‭ ‬اعلان‭ ‬استقلال‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬بكشند‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مستعد‭ ‬براي‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬بيشتر‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نمي‮ ‬بينيد‮.‬‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬بچه اي،‭ ‬نوجواني‭ ‬سيگار‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬مي‮ ‬بينم،‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬ياد‭ ‬تصاوير‭ ‬چندش آور‭ ‬معتادان‭ ‬تزريقي‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬كه‭ ‬گاه،‭ ‬كنار‭ ‬جوي‭ ‬خيابان،‭ ‬آخرين‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذلت‭ ‬مي‮ ‬كشند‮...‬‭ ‬
ششم‮:‬‭ ‬هميشه‭ ‬دعا‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬لب‭ ‬زيباي‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬با‭ ‬زشتي‭ ‬سيگار‭ ‬زشت‭ ‬تر‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬سيگاري‭ ‬اي‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬تفريح‮!‬‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬ترياك‭ ‬نزند‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬ترياكي‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬بدتر‭ ‬آلوده‭ ‬نشود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬آرزو‭ ‬كمتر‭ ‬تحقق‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬و‮...‬‭ ‬متاسفم‭ ‬كه‭ ‬آتش،‭ ‬بنزين‭ ‬را،‭ ‬باروت‭ ‬را،‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬سوزاند‭ ‬متاسفم‮!‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬خوي‭ ‬آتش‭ ‬است‮.‬‭ ‬عاقل‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زندگي‮ ‬اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آتش‭ ‬دور‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اولين‭ ‬نخ‭ ‬سيگاري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تعارف‭ ‬كرد،‭ ‬قاطعانه‭ ‬له‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطل‭ ‬زباله‭ ‬بيندازد‮...‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید