مثل نفس در رگ های وطن جاری می شوی، مرزبان!

در مقدم مرزبانان آزاده شده ...

می آیی

ایستاده و سرفراز

قامتت خود رساترین فریاد است

و قدرتمندترین تفنگ

که هیچ گاه از نفس نمی افتد

نفس های تو

قدرتمندتر از هر گلوله

مرز را پاس می دارد

ای مرزبان

می آیی

سرفرازتر از همیشه

که آن دروغ مجسم

- گروهک جیش الظلم -

هرگز نمی تواند

به اندازه خار در پا خلیدی

- حتی -

تو را سر به زیر آورد

می آیی

و ایران

به احترامت

بر می خیزد

و مردمان

آمدنت را «کل» می کشند

به شور

به شوق

و به خوشحالی

که بر لبانشان

مثل یک لبخند می شکفد

می آیی

و ایران

- به اقتدار -

می خندد

و درهم می شکند

هیبت تروریست ها

می شکند

نامشان

و می میرد

یادشان

که مرده است

هرکس ایران را

و سرباز ایران را

مرده بخواهد

می آیی

بسان بهار نفس در جان

به شوق در کوچه های ایران

در کوچه های خراسان...

 خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1393/01/18 شماره انتشار 18655 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 101 بازدید