روزهای سختی در پیش است؟!

خیلی وقت ها، رفتار ماست که نگاه دیگران را می سازد. شیوه عمل ماست که دیگران را به تعریف نوع روابط خود با ما وامی دارد.

یعنی اگر ما درست برنامه ریزی و رفتار کنیم، در مسیر تعامل نیز با رفتار همتراز مواجه خواهیم شد اما اگر دقت نداشته باشیم و به اشتباه بیفتیم، در چاه همان اشتباه خواهیم افتاد و استخوان هامان خواهد شکست. چنانکه دیگران هم به این تجربه رسیده اند.

اجازه بدهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم؛ می گویند رئیس پرتجربه سرخ پوستان مرد و دور با رئیس جدید افتاد. زمستان در پیش بود و سرخ پوستان از او پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟

رئیس جدید قبیله که بی تجربه بود و نمی دانست چه جوابی بدهد، گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: این طور به نظر می آید.

پس رئیس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد: شما نظر قبلی تان را تأیید می کنید؟

و پاسخ شنید: صد در صد.

رئیس دستور داد که همه سرخپوستان، تمام توانشان را برای جمع آوری هیزم بیشتر بکار ببرند. سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟

و پاسخ شنید: بگذار این طور بگویم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر.

رئیس پرسید: از کجا می دانید؟

و پاسخ شنید: چون سرخ پوست‌ها دارند دیوانه وار هیزم جمع می کنند!

این قصه معروف آیا امروز آشنا به نظر نمی رسد؟ آیا شرح حال ما نیست؟ آیا خود ما نیستیم که دشمن را به طمع می اندازیم و حتی دیگر کشورها و دولت های دوست را هم به اشتباه می اندازیم تا روابط اشتباه را با ما تنظیم کنند؟ باور کنید، ماجرای سرخ پوست ها را که برای هم تعریف می کنیم و شاید می خندیم، این داستان این روزهای ماست که از ترس مبتلا نشدن به تب، داریم خودکشی می کنیم.

برای اینکه فردا مشکلی پیش نیاید همین امروز مشغول تولید فاجعه ایم. برخی مدیران و مسئولان انگار کار را رها کرده و اعتماد باقی مانده را آتش می زنند و برخی از ما مردم هم از ترس بی تدبیری خود به سوء تدبیر دچار شده ایم.

برخی ها هم براساس تقسیم بندی های سیاسی برای زدن رقیب، بلندگو برمی دارند و پمپاژ ناامیدی می کنند و نتیجه می شود این که می بینیم!

بله، تحریم هست، پیش از این هم بوده، عمل مسئولان هم با فراز و نشیب خود همین روال را داشته اما ما مردم به این شدت، رفتار نمی کردیم. بیایید یک با دیگر قصه سرخ پوست ها را بخوانیم و پند گیریم امروز تا فردای بهتری داشته باشیم.

بیایید آرامش ملی را چنین به طوفان رفتارهامان برهم نزنیم. 


ب / شماره 3716 / شنبه 17 شهریور 1397 / صفحه اول و 3/ 

http://www.birjandtoday.ir/?p=62872


/ 0 نظر / 77 بازدید